Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systematiskt hållbarhetsarbete

Lunds universitet strävar efter att vara en hållbar verksamhet och en drivkraft för hållbar utveckling. Som stöd i detta arbete finns ett miljöledningssystem som handlar om att på ett systematiskt sätt prioritera, genomföra och ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Lunds universitet har antagit en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019–2026 som genomsyrar alla universitetets verksamheter och berör alla medarbetare. Varje fakultet och verksamhet har ansvar för att ta fram en handlingsplan som beskriver hur universitetets hållbarhetsstrategi ska följas. Som stöd i detta arbete finns en övergripande hållbarhetsplan för Lunds universitet för 2020–2026 med mål och aktiviteter som revideras vartannat år.

Ämnesmässigt omfattar det systematiska hållbarhetsarbetet såväl miljömässiga områden som bredare hållbarhetsperspektiv, och verkar parallellt med övriga ledningssystem vid Lunds universitet med liknande systematik och arbetssätt. Universitetet omfattas även av en stor mängd författningar inom andra områden med relevans för hållbarhet. 

Det systematiska hållbarhetsarbetet vid Lunds universitet följer den princip som gäller för miljöledningssystem i statliga myndigheter (SFS 2009:907) och som är uppbyggt utifrån principen om ständiga förbättringar:

 • planera
 • genomföra
 • följa upp
 • förbättra.

Planera

I Lunds universitets policy för hållbar utveckling framgår universitetets vilja och ambition att vara en drivkraft för hållbar utveckling och att bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Den dagliga verksamheten vid Lunds universitet ska präglas av principen att "leva som vi lär”, att verka förebyggande, att arbeta med ständiga förbättringar och att följa lagstiftningen på hållbarhetsområdet. 

Universitetet har antagit en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019–2026 som ska genomsyra alla universitetets verksamheter och som berör alla medarbetare. Strategins syfte är att ge en riktning och fastställa målbilden, men inte att peka ut hur ett genomförande ska ske. Fakulteter och andra verksamheter inom universitetet utvecklar sina specifika strategier samt planerar och bedriver sin verksamhet med utgångspunkt i strategin för hållbar utveckling.

Den övergripande målbilden i strategin är:

 • Lunds universitet integrerar hållbar utveckling i sin utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling, och universitetets medarbetare är väl insatta i sina roller i detta arbete.
 • Lunds universitet engagerar sig på lokala, regionala, nationella och globala samhälleliga arenor så att vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets strävan efter hållbarhet såväl på kort som på lång sikt.
 • Lunds universitet är en framträdande röst på hållbarhetsområdet inom forskning och undervisning samt i samhällsdebatten och kulturlivet.
 • Lunds universitet kommunicerar sitt hållbarhetsarbete inom den egna organisationen samt med omvärlden på sätt som gör det lätt att både nå ut och hitta in i verksamheten.

Lunds universitets policy för hållbar utveckling (PDF 210 kB, ny flik) 

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019–2026 (PDF 510 kB, ny flik) 

Klimatramverket

Lunds universitet har också anslutit sig till Klimatramverket för universitet och högskolor. Klimatramverket är ett ramverk för klimatstrategier med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att genom utbildning, forskning och samverkan fortsätta bidra till att motverka klimatförändringar. Till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet vilket innebär att våra klimatpåverkande utsläpp behöver minska kraftigt. 

Läs mer om Lärosätenas klimatnätverk på SLU:s webbplats

Miljö- och hållbarhetsarbetet inom Lunds universitet ska vara en del av det dagliga arbetet och omfatta alla verksamheter, medarbetare och studenter. Rektor är ytterst ansvarig för att arbetet med miljö och hållbar utveckling möter de krav som ställs enligt lagar, förordningar och föreskrifter. Genom arbetsordningen har dekan/motsvarande och prefekt/motsvarande också ett ansvar för miljö- och hållbarhetsarbete vilket ingår i verksamhetsansvaret.

De övergripande styrdokument som berör miljöledningssystemet är:

Styrdokumentet om ansvar och delegering kompletteras av "Organisation och roller inom miljö och hållbar utveckling" som beskriver uppgiftsfördelningen för de roller som ligger utanför linjeorganisationen men som har särskilda funktioner inom miljö- och hållbarhetsarbetet:

De områden som Lunds universitet har fokus på i sitt hållbarhetsarbete enligt hållbarhetsplanen för 2020–2026 är:

 • utbildning
 • forskning
 • samverkan
 • en hållbar verksamhet.

I förbättringsarbetet för en hållbar verksamhet enligt hållbarhetsplanen pågår det framför allt aktiviteter inom följande områden:

 • HR, arbets- och studiemiljö
 • inköp och upphandling
 • divestering och investering
 • resurser, avfall och återbruk
 • mat och konferenser
 • resor
 • lokaler och byggnader
 • kemikaliesäkerhet.

Lunds universitet har identifierat följande som betydande direkta miljöaspekter:

 • elenergi
 • farligt avfall/kemiskt avfall
 • hälso- och miljöfarliga kemikalier
 • tjänsteresor med flyg
 • campusutveckling inkl. grönytor och markexploatering
 • inköp, upphandlingar och leverantörskedja
 • lokalförsörjningsprocessen.

Lunds universitet har identifierat följande som betydande indirekta miljöaspekter:

 • ledningens engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor
 • effektivitet i beslutsprocessen, beslutsmässighet och verkställande av beslut
 • utbildning
 • forskning
 • samverkan med det omgivande samhället
 • attityder och medvetenhet hos anställda.

Miljöaspekter att ta hänsyn till i det systematiska miljöarbetet enligt Naturvårdsverket är:

 • människors hälsa
 • biologisk mångfald och skyddade djur eller växter
 • mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö
 • hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i övrigt
 • hushållning med material, råvaror och energi
 • andra delar av miljön.
   

Som ett stöd i arbetet att nå målen i hållbarhetsstrategin har Lunds universitet tagit fram en övergripande hållbarhetsplan för 2020–2026 som innehåller mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, forskning, samverkan samt lednings- och stödverksamheter. Den är också ett stöd för alla fakulteter och verksamheter som ska ta fram egna hållbarhetsplaner.

Varje fakultet och motsvarande verksamhet har dessutom ansvar för att ta fram en egen handlingsplan som beskriver hur universitetets hållbarhetsstrategi ska följas. En sådan handlingsplan ska fastställa konkreta mål och insatser för att uppnå den övergripande målbilden i hållbarhetsstrategin. Handlingsplanen beskriver ansvarsfördelning, roller och resurser för att realisera målbilderna i universitetets hållbarhetsstrategi samt hur planen ska följas upp, utvärderas och revideras. 

Målbilder för hållbar utveckling enligt "Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet 2019–2026":

Målbilder för utbildningen och studentmedverkan:

 • Alla studenter förvärvar kunskap och förståelse kring hållbar utveckling och hur den egna utbildningen relaterar till denna, och bidrar därigenom med kompetens i sina framtida roller i samhället. 
 • Det finns kompetensutveckling inom hållbar utveckling för alla medarbetare vid Lunds universitet.
 • Universitetet stödjer studentinitiativ inom hållbar utveckling och det finns möjlighet för studenter att medverka i arbetet för att uppnå målen i strategin.

Målbilder för forskningen:

 • Forskning av högsta kvalitet skapar den grundläggande kunskapen om och innovativa lösningar av hållbarhetsrelaterade problem.
 • Universitetets forskare är väl insatta i den egna forskningens relevans för hållbar utveckling och hur den egna forskningen relaterar till andra forskningsområden gällande hållbar utveckling.
 • Former för tvärvetenskap och gränsöverskridande forskning om hållbar utveckling är väl utvecklade, vilket bland annat innefattar dedikerade satsningar som sammanför forskning vid olika fakulteter.
 • Strategisk samverkan med ett brett spektrum av avnämare bidrar till att identifiera forskningsbehov för hållbar utveckling och till att ta fram kunskap som möter dessa behov.

Målbilder för samverkan:

 • Lunds universitet tar fram kunskap som är relevant för hållbar utveckling i samverkan med samhällets aktörer, men bidrar också med att kritiskt granska samhällets arbete med hållbar utveckling. 
 • Forskare vid Lunds universitet har framträdande medverkan på hållbarhetsrelaterade lokala, regionala, nationella och globala arenor med kunskapssammanställningar, framtagande av forskningsagendor och som experter.
 • Dynamiska och integrerande arenor för samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle används för att gemensamt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
 • Lunds universitet ger bidrag till akademisk kapacitetsutveckling i utvecklingsländer genom partnerskap och student- och lärarutbyten.

Målbilder för den egna verksamheten:

 • Lunds universitet upprätthåller en god, säker, trygg och tillgänglig arbetsmiljö i alla avseenden.
 • Lunds universitet är en resurseffektiv verksamhet, med minimerad klimat- och miljöpåverkan.
 • Verksamheten vid Lunds universitet bygger på jämställdhet, likabehandling och mångfald och använder sig av styrkan som detta innebär.
 • Lunds universitet verkar för integration av nyanlända i Sverige och deras väg in i arbetslivet, inklusive akademiker.

Det finns två mallar som kan användas utgångspunkt när fakulteter/motsvarande tar fram egna hållbarhetsplaner. Innehållet bygger på målbilderna i Lunds universitets hållbarhetsstrategi samt de mål i Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020–2026, reviderad 2022 (STYR 2022/2555) som fakulteter/motsvarande kan ha möjlighet att påverka i sin verksamhet.

Genomföra

För att anställda och studenter ska kunna göra hållbara val under sin arbets- och studietid och för att Lunds universitet ska vara en hållbar arbets- och studieplats, finns ett antal rutiner och andra styrdokument. För de övergripande styrdokument som berör miljöledningssystemet se under rubriken "Övergripande ledning" ovan.

På Medarbetarwebben finns en förteckning över universitetsövergripande regler: Regelverket för arbetsmiljö, miljö och säkerhet

Läs mer om rutiner kring avfall, farligt avfall och källsortering på Medarbetarwebben:

Läs mer om rutiner kring kemikaliesäkerhet på HR-webben:

Läs mer om rutiner för strålsäkerhet på HR-webben:

Läs mer om arbetsmiljöarbetet på HR-webben:

Läs mer om resor i tjänsten på Medarbetarwebben:

Läs mer om inköp och upphandling på Medarbetarwebben:

Miljöfunktionen på LU Byggnad ger stöd i det systematiska hållbarhetsarbetet som bland annat inkluderar miljöledningssystemet och arbetet med att ta fram handlingsplaner för hållbar utveckling, samt frågor som rör energi, avfall, hållbara inköp m.m.

Hållbarhetsforum ger stöd i frågor som rör hållbar utveckling i forskning, utbildning och samverkan.

Nyhetsbrev

Hållbarhetsforum kommunicerar löpande universitetets hållbarhetsarbete via nyhetsbrev och universitetets webbplatser:

Du kan också prenumerera på LU Byggnads nyhetsbrev om arbetsmiljö, miljö, säkerhet, strålsäkerhet, brandskydd och kemikaliesäkerhet:

 • Mejla nyhetsbrevAMS [at] bygg [dot] lu [dot] se (nyhetsbrevAMS[at]bygg[dot]lu[dot]se) om du vill bli tillagd på sändlistan.
 • Du hittar tidigare nyhetsbrev via webbsidan för interna nyhetsbrev

Lunds universitet arbetar löpande med att utveckla utbildningar som rör hållbar utveckling för medarbetare och studenter. Som en del av det interna miljöarbetet finns bland annat utbildningar inom arbetsmiljö, kemikaliesäkerhet och brandskydd. Sök efter kurser på Kompetensportalen.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling: Globala målen – För hållbar utveckling

För den som vill fördjupa sina kunskaper om hållbar utveckling ytterligare ger Lunds universitet ett antal digitala kurser på engelska om hållbar utveckling: Moocar  digitala kurser om hållbar utveckling

Följa upp

För att ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete krävs regelbundna uppföljningar som öppnar upp för ytterligare ambitionshöjningar och fler aktiviteter kommande år. Arbetet med uppföljningar är en del av den ordinarie verksamhetsplaneringen där aktiviteter för det kommande året planeras in i enlighet med Lunds universitets hållbarhetsmål.

Mål och aktiviteter i Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020–2026 revideras 2022, 2024 och 2026. Fakulteter och motsvarande verksamheter tar fram egna rutiner för hur uppföljning av deras hållbarhetsplaner läggs upp.

Minst en gång per år genomförs ledningens genomgång vid fakulteter och övriga verksamheter, samt två gånger per år på förvaltningsnivå. Läs vidare i rutin "Lunds universitets miljöledningssystem".

Se även en kompletterande checklista om vad som ska finnas med i protokollet från ledningens genomgång utöver det som framgår i rutinen ovan:

Uppföljning sker årligen som en del av det ordinarie arbetet med att ta fram Lunds universitets årsredovisning som inkluderar ett avsnitt om hållbar utveckling:

Miljöarbetet vid Lunds universitet redovisas årligen till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet. Se Medarbetarwebbens sida "Hållbarhet, klimat och miljö" för den senaste miljöredovisningen:

Förbättra

Lunds universitet arbetar aktivt med att integrera ett övergripande synsätt på hållbar utveckling i hela sin verksamhet: utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling. Miljöledningsarbetet utvecklas genom regelbundna uppföljningar och ledningens genomgång. Goda exempel i vårt hållbarhetsarbete delas bland annat internt genom det nätverk som finns för det systematiska hållbarhetsarbetet och som leds av LU Byggnad.

Interna miljörevisioner är en central del i ett miljöledningssystem och ett sätt att utveckla verksamheten. Enligt 17 § förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter gäller att de statliga myndigheterna ska genomföra interna miljörevisioner för att kontrollera att de följer gällande miljöregler och andra styrande dokument för myndighetens miljöledning och miljöarbete. Uppföljningar inom bio- och kemikaliesäkerhet genomförs inom ramen för den årliga SAM-uppföljningen och för strålsäkerhet inom ramen för ledningssystemet för strålsäkerhet. Arbete pågår också med att införa interna miljörevisioner på fakultetsledningsnivå i form av hållbarhetsdialoger som leds av LU Byggnad i samverkan med Hållbarhetsforum. 

Dessutom ska miljöriskbedömningar regelbundet göras för att utvärdera verksamhetens miljörisker. Det är samma mallar som används för riskbedömning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns även riskbedömningsmallar för kemikalier i kemikaliehanteringssystemet KLARA. 

Avvikelser inom miljöområdet rapporteras i samma system som tillbud och arbetsskada (IA-systemet):

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

En illustration över det systematiska hållbarhetsarbetets olika delar: planera, genomföra, följa upp och förbättra utifrån universitets mål för hållbar utveckling.
En illustration över det systematiska hållbarhetsarbetets olika delar: planera, genomföra, följa upp och förbättra utifrån universitets mål för hållbar utveckling.