Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beredskap

På denna sida finns information om beredskap i enlighet med regleringarna i det lokala kollektivavtalet för beredskap.

Innehåll på sidan:


Om beredskap

Beredskapsorganisationer finns idag på gemensamma förvaltningen (LU Byggnad och sektionen IT), MAX IV, Medicinska fakulteten (Med-service, CRC) och det är enbart för dessa verksamheter som beredskap får tillämpas. För att börja tillämpa beredskap vid en ny verksamhet förhandlas detta med lokala arbetstagarorganisationer och sektionen HR. 

Beredskap vid Lunds universitet regleras i lokala kollektivavtal. 

Med beredskap avses tid då du som anställd utanför ordinarie arbetstid är skyldig att vara anträffbar för att efter kallelse infinna dig på arbetsplatsen eller annan angiven plats eller efter besked åtgärda sådana problem som kan åtgärdas på distans.

Beredskap används i syfte att förebygga och åtgärda situationer som annars kan medföra verksamhetsstörningar eller skada.

Beredskapsersättning

För tiden då du ska vara nåbar och vara beredd att gå i tjänst, utgår en beredskapsersättning per timme. Ersättningen varierar om det är en vardag, helg eller vissa storhelger. Ersättningen söks i Primula senast veckan efter fullgjord beredskap.  

Ersättningsbelopp

Ersättning för beredskap utbetalas med följande belopp:

Måndag kl 07:00 - fredag kl 19:0031,50 kr/timme
Fredag kl 19:00 - måndag kl 07:0063 kr/timme

Ersättningsbelopp i samband med helgdagar

I samband med helgdagar utbetalas följande belopp per fullgjord timme: 

Tid från kl 19:00 på dag före trettondedag jul, första maj, nationaldagen och Kristi himmelsfärdsdag till kl 07:00 på närmast följande vardag samt all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag.63 kr/fullgjord timme

Tid från kl 19:00 på dag före trettondedag jul, första maj, nationaldagen och Kristi himmelsfärdsdag till kl 07:00 på närmast följande vardag samt all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag.

Tid från kl 19:00 på dag före långfredagen till kl 07:00 på dagen efter annandag påsk.

Tid från kl 19:00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till kl 07:00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

126 kr/fullgjord timme

Störningar

Vid störningar då den anställda går i tjänst utgår övertidsersättning. Om arbetet påbörjas eller avslutas klockan 22.00-06.00 ska varje påbörjad halvtimme ersättas med fullgjord halvtimme.  

Om övertidsarbete påbörjas vid flera tillfällen under samma 30-minutersperiod ska den totala tiden läggas samman innan avrundning sker. Under övrig tid, det vill säga klockan 06.00-22.00 ersätts övertidsarbetet som faktiskt arbetad tid utan avrundning. 

Följande gäller beroende på om inställelse krävs, om arbetet utförs på distans eller om det är samtal eller dylikt som inte kan anstå. 

  • Arbetstagare i beredskap som behöver inställa sig på arbetsplatsen eller annan av arbetsgivaren angiven plats för att åtgärda störning får övertidsersättning från och med att kallelse mottagits till och med återkomst från tjänstgöring.
  • Arbetstagare i beredskap som kan åtgärda störning på distans får övertidsersättning för faktisk arbetad tid.
  • Det räknas inte som en störning att ta emot telefonsamtal, felmeddelande eller dylikt om dessa inte föranleder åtgärd. För samtal mellan kl. 22:00-06:00 föreligger dock rätt till övertidsersättning även om dessa inte föranleder åtgärd.

Du ansöker om övertidsersättning i pengar eller alt kompensationsledighet för aktuella störningar under beredskapstjänstgöringen i Primula i anslutning till att beredskapstjänstgöringen avslutats.  

Störningar får inte skrivas upp på flextidsblankett eller liknande, utan all tid ska registreras i Primula. 

Enkel eller kvalificerad övertid? 

Kvalificerad eller enkel övertid styrs av när övertiden är utförs.

Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete på följande tider:

  • mellan klockan 19.00 på fredag och klockan 07.00 på måndag,
  • mellan klockan 19.00 på dag före Trettondedag Jul, Första Maj, Kristi Himmelsfärds dag eller Nationaldagen och klockan 07.00 närmast följande vardag,
  • mellan klockan 19.00 på Skärtorsdagen och klockan 07.00 på dagen efter Annandag Påsk,
  • mellan klockan 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton och klockan 07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen

samt

  • i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00.

Övrig tid är enkel övertid.

Veckovila 

Veckovila syftar till att säkerställa en regelbunden återhämtning om minst 36 timmar sammanhängande vila under en 7-dygnsperiod. Vilka regler som gäller för veckovila vid beredskap på Lunds universitet regleras i lokalt kollektivavtal.  

För att kunna kontrollera om veckovila har getts i tillräcklig omfattning behöver man veta vilket veckobryt som gäller i verksamheten. Detta ska vara angivet i verksamhetens rutin för beredskap. 

För att avgöra med vilken frekvens som beredskap förläggs räknar arbetsgivaren hur många arbetstagare som kommer ingå i beredskapen under aktuellt beredskapsschema.

Om 6 arbetstagare ingår i beredskapen betyder detta att beredskapen förläggs var 6:e vecka. Om arbetstagare, efter godkännande från arbetsgivaren byter en enskild beredskapsvecka med en annan arbetstagare innebär detta fortfarande att beredskap är förlagd var 6:e vecka även om arbetstagaren en enskild period har beredskap oftare än det angivna intervallet. 

Om 8 arbetstagare ingår i beredskapsorganisationen och beredskapen förläggs på 4 arbetstagare under en första period och på 4 arbetstagare under en andra period innebär detta fortsatt att beredskapens frekvens är var 8:e vecka. 

Frekvens: Var 5:e vecka eller mer sällan

När beredskap genomförs med en frekvens om var 5:e vecka eller mer sällan alternativt när beredskapen är i ringa omfattning (maximalt 8 timmars beredskap per kalenderdygn) planeras veckovilan ut under beredskapstiden (i normalfallet från lördag klockan 19.00 till måndag klockan 07.00). Se skiss nummer 1 nedan.

Veckovilan ska dock anses ha brutits när störning som föranleder åtgärd inträffat och arbetstagaren utfört aktivt arbetet under den period då veckovila normalt sett inträffar, det vill säga i normalfallet från lördag klockan 19.00 till måndag klockan 07:00. Om veckovilan brutits ska en arbetsfri dag förläggas efter fullgjord beredskapsvecka, i direkt anslutning inför ordinarie veckovila. Se skiss nummer 2 nedan.

Illustration nummer 1 gällande beredskap, veckovila och störningar.
Skiss nummer 1. Klicka på skissen för att läsa den i ett större pdf-format.

 

Illustration nummer 2 gällande beredskap, veckovila och störningar.
Skiss nummer 2. Klicka på skissen för att läsa den i ett större pdf-format.

Frekvens: Var 4:e vecka

När beredskap genomförs med frekvens om var 4:e vecka får veckovila inte förläggas under beredskapstid. Det innebär att arbetstagare i detta fall får sin veckovila förlagd efter fullgjord beredskapsvecka (inför ordinarie veckovila) och ska då ha en dubbel veckovila (72 timmar) i sammanhängande följd. Samma regel gäller om beredskapen för arbetstagaren undantagsvis överstiger 7 dagar i följd. Se skiss nummer 3: 

Illustration nummer 3 gällande beredskap, veckovila och störningar.
Skiss nummer 3. Klicka på skissen för att läsa den i ett större pdf-format.

Dygnsvila 

Dygnsvila syftar till att säkerställa en återhämning varje dygn om minst 11 timmar. Vilka dygnsviloregler som gäller vid beredskap regleras i lokalt kollektivavtal. 

För att kontrollera att dygnsvila getts i tillräcklig omfattning behöver man veta vilket dygnsbryt som gäller i verksamheten, eftersom detta klockslag är start och slut på tjugofyra timmars perioden. Detta ska vara angivet i verksamhetens rutin för beredskap. 

Om störning inträffar när dygnsvilan är planerad under beredskapstiden ska kompenserande vila ges och läggas ut i samband med nästkommande ordinarie dygnsvila. Kompenserande vila motsvarar den tid som dygnsvilan minskats med på grund av störningen. Det innebär att om en störning på 1,5 timme inträffat under den tid då dygnsvilan är planerad, ska kompenserande vila om 1,5 timme ges inför nästkommande dygnsvila. 

Om särskilda skäl förkommit eller i de fall som eventuell ytterligare kompenserande vila för eventuell avbruten dygnsvila ska läggas ut görs detta om möjligt i anslutning till nästkommande ordinarie dygnsvila eller i anslutning till nästkommande ordinarie veckovila.

Förstärkt dygnsvila

Vid Lunds universitet finns även en så kallad förstärkt dygnsvila som innebär att om störningar inträffat i någon omfattning klockan 00:00-05:00 ska en kompenserande vila om sju timmar därefter följa, under förutsättning att elva timmar sammanhängande dygnsvila ej uppnåtts. Enbart om det finns särskilda skäl som talar emot att förlägga ut den kompenserande vila får undantag göras.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.