Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Att vara anställd på Lunds universitet

Denna sida innehåller viktig information för dig som är anställd vid Lunds universitet.

Innehåll på sidan:


Anställningsvillkor på Lunds universitet

Lunds universitet är en statlig myndighet och som anställd omfattas du av något av de statliga villkorsavtalen som Arbetsgivarverket har tecknat på central nivå med arbetstagarorganisationerna Saco, Seko och OFR/S. Avtalen ger i flera fall myndigheterna möjlighet att teckna lokala avtal som bättre ska kunna anpassas till myndighetens behov. På Lunds universitet finns bland annat lokala avtal gällande arbetstid: Arbetstid

Läs mer om anställningsvillkoren på Lunds universitet

Arbetstagarorganisationer (fackliga organisationer)

Vill du kontakta din arbetstagarorganisation eller engagera dig fackligt?

Här hittar du kontaktuppgifter till de tre arbetstagarorganisationer som Arbetsgivarverket tecknat kollektivavtal med

Om något händer

På sidan Om något händer finns information om hur du larmar eller rapporterar händelser och missförhållanden. Här finns även information om hur du ska agera vid hot och risk för våld eller om det finns obehöriga på arbetsplatsen. Dessutom finns information om utrymning, första hjälpen-utbildning och stöd vid krishantering.

Läs mer om hur du agerar om något händer

Vid höjd beredskap 

Lunds universitet är inte en så kallad bevakningsmyndighet utan ska vid händelse av höjd beredskap i Sverige i möjligaste mån upprätthålla ordinarie verksamhet. Anställda vid myndigheter, kommuner eller regioner ska enligt anställningsavtalet infinna sig vid sina arbetsplatser såväl i fredstid som vid höjd beredskap. Anställda som är krigsplacerade hos någon annan aktör är undantagna. 

Att vara statligt anställd

Lunds universitet är en statlig myndighet. Att arbeta statligt är att arbeta i medborgarnas tjänst. Som statligt anställd har du både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. 

Att arbeta statligt innebär också att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om.

Varje statlig myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev. I det årliga regleringsbrevet anger regeringen de uppdrag som den vill att Lunds universitet ska utföra samt finansieringen av verksamheten för det kommande året.

Värdegrund för alla statsanställda

Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer:

  • Demokrati: All offentlig makt utgår från folket.
  • Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna.
  • Objektivitet, saklighet och likabehandling: Alla är lika inför lagen. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika.
  • Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning.
  • Respekt: Den offentliga makten ska utövas med respekt för människors frihet och lika värde.
  • Effektivitet och service: Verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.

Offentlighetsprincipen

I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänhet och media har rätt att kunna ta del av allmänna handlingar, med undantag för sekretessbelagda uppgifter. 

Som statligt anställd har du yttrande- och meddelarfrihet. Din yttrandefrihet innebär att du har rätt att berätta om verksamheten för journalister och andra så länge det inte rör sekretessbelagda uppgifter. Meddelarfriheten innebär att myndigheten inte får efterforska vem som lämnat uppgifter till media.

Läs mer om vad som gäller för allmän handling

Rättssäker myndighetsutövning

Rättssäkerhet är grundläggande för all statlig verksamhet. Medborgarna måste kunna lita på att besluten som fattas vid myndigheter grundar sig på de lagar som gäller. De måste också vara säkra på att alla behandlas lika inför lagen och att myndigheter är sakliga och opartiska i sina bedömningar och beslut.

Du är därför skyldig att följa regler om jäv, offentlig upphandling och bisysslor.

Regler om jäv

Regler om jäv garanterar att handläggningen hos myndigheten präglas av objektivitet och saklighet. Du som handlägger ett ärende är jävig om saken till exempel angår dig själv eller någon närstående person.

Ett annat exempel på när du är jävig är om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig själv eller någon närstående till dig. Det finns fler tillfällen då du kan vara jävig.

Bisysslor

Statligt anställdas bisysslor regleras i lag och avtal och begränsas på grund allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövande av offentlig verksamhet. Syftet är att förtroendet för myndigheter och dess anställda ska upprätthållas.

Läs mer om vad som gäller för bisyssla

Lagen om offentlig upphandling

Inköp av varor och tjänster ska ske på ett lagenligt, affärsmässigt och effektivt sätt. Inköp gör du genom att avropa eller beställa från ett befintligt avtal. Om det inte finns avtal om det som du behöver ska du istället göra en upphandling. Avdelningen Inköp och upphandling stöttar universitetets verksamheter i hela inköpsprocessen.

Läs mer om inköp och upphandling

Förmåner

Som statligt anställd får du extra semesterdagar, extra ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, ett generöst omställningsavtal, viss ersättning för sjukvård och läkemedel samt generösa ledighetsvillkor.

Därtill erbjuder universitetet dig friskvårdsersättning och friskvårdstimme. 

Läs mer om dina förmåner

Utmärkelse för nit och redlighet i rikets tjänst (NoR)

Traditionen började 1803 som en utmärkelse för de statligt anställda som hade visat nit och redlighet.

Utmärkelsen delas ut till anställda som har arbetat i statlig tjänst under 30 år. Du kan ha arbetat vid olika arbetsplatser, så länge de är statliga. Särskilda regler gäller om du till exempel skulle pensionera dig innan du arbetat i statlig tjänst i 30 år – då är det 25 år som gäller för att få utmärkelsen.

Är du kvalificerad för utmärkelsen?

När det gäller frågor om kvalificeringstid för utmärkelsen, kontakta sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem.

Anmäl dig till utmärkelsen

Anmälningsformulär för Nit och redlighet | HR-webben (lu.se). Anmälningsformuläret är för närvarande stängt.

Välj utmärkelse/gåva

Utmärkelsen består av antingen ett ur, två olika kristallskålar, två olika sorters konstglas eller en medalj. Uret är en herr- eller damarmbandsklocka av guld. Medaljen präglas i guld.

Du väljer själv vilken utmärkelse/gåva du önskar få. Du som har tilldelats NoR kan på eget initiativ och egen bekostnad beställa en miniatyrmedalj, oberoende av vilken utmärkelse du har valt. Vald utmärkelse/gåva inte kan ändras.

En mer utförlig beskrivning av de olika alternativen finns på Arbetsgivarverkets webbplats:

Utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets tjänst", NOR (arbetsgivarverket.se).

Utdelning av utmärkelsen

Den senaste utdelningen av utmärkelsen ägde rum den 7 mars 2024. 

För mer information

För mer information om utmärkelsen, kontakta sektionen HR via sektionens ärendehanteringssystem. 

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Beslutsvägar vid Lunds universitet
Så fördelas pengarna på Lunds universitet