Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bisyssla

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av anställningen och som inte har med ditt privatliv att göra. Här får du som anställd reda på vad som gäller och hur bisyssla ska anmälas.

Huvudregeln är att du som anställd förfogar över din fritid och att bisysslor är tillåtna. Enligt lag och kollektivavtal finns dock regler som förbjuder bisysslor som är förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande.

Förtroendeskadliga bisysslor är förbjudna enligt lag. Förbudet mot övriga typer av bisysslor är reglerat i kollektivavtal.

Definition av bisyssla

Bisyssla är i princip varje syssla som du utövar tillfälligt eller permanent vid sidan av anställningen och som inte har med ditt privatliv att göra. Aktiviteter som typiskt sett hör till ditt privatliv, till exempel om du utövar en hobby eller sköter din och familjens egendom och privata angelägenheter, räknas inte som bisyssla.

Det ställs inga krav på att den ska utföras i en viss omfattning för att räknas som bisyssla och det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Även extraarbete för Lunds universitet eller annan myndighet kan vara bisyssla.

Därför behövs regler för bisysslor

De främsta anledningarna till en reglering av statsanställdas rätt att ha bisysslor vid sidan av sin anställning är allmänhetens intresse av saklighet och opartiskhet i utövandet av offentlig verksamhet så att förtroendet för myndigheten och dess anställda upprätthålls.

Även reglerna om jäv syftar till att garantera objektivitet och saklighet inom offentlig verksamhet.

Staten och ytterst allmänheten har intresse av att offentligt anställda inte har bisysslor som har en negativ påverkan på det ordinarie arbetet eller myndighetens verksamhet.

Ditt ansvar som anställd

Det är du som anställd som ansvarar för att bisysslan är tillåten. Bisysslor och arbetet vid universitetet ska alltid vara klart åtskilda och varje bisyssla ska utföras helt utanför anställningen vid universitetet både till sitt innehåll och i tid. Samtliga anställda är skyldiga att på begäran lämna in anmälan om bisysslor.

Bisysslor för lärare

När det gäller bisysslor som rör forsknings- eller utvecklingsarbete (FoU) inom anställningens ämnesområde har lärare vid universitet och högskolor en mer långtgående rätt att utöva bisysslor. Detta för att underlätta samverkan mellan universitet och samhället. Regeln omfattar endast din FoU-verksamhet och inte rena undervisningsuppdrag eller andra åtaganden.

Med denna rätt följer även en utökad skyldighet för dig som lärare att anmäla bisysslor. Med lärare avses följande kategorier, som definieras i Lunds universitets anställningsordning: 

  • professor och gästprofessor,
  • adjungerad professor,
  • seniorprofessor,
  • universitetslektor,
  • adjungerad universitetslektor,
  • biträdande universitetslektor,
  • postdoktor,
  • universitetsadjunkt samt
  • adjungerad universitetsadjunkt.

Om du har anställning som forskare eller doktorand omfattas du därmed inte av reglerna om bisysslor för lärare.

Notera att inte heller FoU-bisysslor får vara förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande.

Anmälan av bisyssla

Samtliga lärare oavsett anställningens omfattning ska årligen lämna in en anmälan om bisysslor. Även lärare som inte har någon bisyssla ska lämna in anmälan.

När du anmäler en bisyssla ska du beskriva den på sådant sätt att det är möjligt för din chef att ta ställning till om den kan anses tillåten eller inte.

Ny anmälan ska ske så snart du avser åta dig/åtar dig en ny bisyssla eller när en anmäld och godkänd bisysslas omfattning eller art förändras.

Ett fåtal chefer omfattas av den lokala chefskretsen. Du som omfattas av denna krets har en utökad anmälningsskyldighet och ska lämna in en anmälan om bisyssla oavsett om du har en bisyssla eller inte.

Övriga anställda ska lämna anmälan om bisysslor när deras chef så kräver. I dessa fall ska det finnas anledning till detta antingen med hänsyn till arbetstagarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter eller i de fall där kravet på saklighet eller opartiskhet är särskilt centralt vid utövandet av arbetsuppgifterna. Detta kan exempelvis vara vid upphandling, vid nära samarbete med andra aktörer.

Gör din anmälan om bisyssla i SSC Primula

Påföljder

Om det uppmärksammas att du som anställd utövar en otillåten bisyssla bör saken i första hand lösas genom rådgivning och samtal mellan dig och din chef. Universitetet har möjlighet att fatta ett särskilt beslut om att du som anställd ska upphöra med en bisyssla eller förbjuda dig att åta dig bisysslan.

Vid allvarligare förseelser eller om du fortsätter bedriva bisysslan trots uppmaning eller beslut om att bisysslan ska upphöra kan du åläggas disciplinansvar för tjänsteförseelse eller sägas upp.

 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande

 

Relaterad information

Lunds universitet har tagit fram föreskrifter samt ett PM om anställdas bisysslor.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen