Forskningsnämnden

I enlighet med Lunds universitets arbetsordning inrättades 2012 en universitetsgemensam forskningsnämnd. 

Forskningsnämndens uppdrag

Forskningsnämnden "ska behandla strategiska forskningsfrågor som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Nämnden har ett särskilt ansvar för att underlätta och stödja universitetets gränsöverskridande forskning. Nämnden bereder forskningsstrategiska frågor som universitetsstyrelsen eller rektor har att fatta beslut om. 

Forskningsnämnden är i första hand beredande och rådgivande. Rektor kan delegera till nämnden att fatta beslut i "särskilda frågor."

Hur forskningsnämnden ska vara organiserad och sammansatt framgår av arbetsordningen.

Forskningsnämndens sammansättning

Mandattiden för ledamöterna i forskningsnämnden är tre år, 2 februari 2018 – 31 januari 2021.

Ordförande: 

vicerektor Stacey Sörensen

Ledamöter

Representanter för fakulteterna
Ekonomihögskolan: vicerektor Mats Benner
Humanistiska och teologiska fakulteterna: prodekan Barbara Törnquist-Plewa
Juridiska fakulteten: prodekan Xavier Groussot
Konstnärliga fakulteten: professor Karin Johansson
LTH: vicerektor Erik Swietlicki
Medicinska fakulteten: dekan Erik Renström
Naturvetenskapliga fakulteten: dekan Sven Lidin
Samhällsvetenskapliga fakulteten: vicedekan Anna Meeuwisse
USV: professor Per Mickwitz

Representanter för de studerande
Representanter utses läsårsvis av Lunds universitets studentkårer (LUS).

Företrädare för personalorganisationerna med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
SACO-s: Fredrik Edman
Fackförbundet ST: Kjell Nilsson

Företrädare för universitetsförvaltningen med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt:
Chefen för sektionen Forskning, samverkan och innovation: Jesper Falkheimer

Företrädare för universitetsbiblioteket med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt:
Bibliotekschef: Håkan Carlsson

Forskningsnämndens sekretariat:
Forskningsservice: Tina Trollås

Aktuellt

Kontakt

Sekreterare
Tina Trollås
Forskningshandläggare, Forskningsservice
+46 46 222 77 45
tina [dot] trollas [at] fs [dot] lu [dot] se

Forskningsnämndens sammanträden

Hösten 2020

11/9 kl 9-12 (obs! tiden)
12/10 kl 13-16
9/11 kl 13-16
14/12 kl 13-16

Våren 2021

18/1 kl 13.00-16.00