Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstid för lärare

Som lärare ska du delta i planeringen av din årsarbetstid. Arbetsuppgifterna ska dokumenteras i en personalplan. Här kan du läsa mer om din arbetstid som lärare.

Innehåll på sidan:


Arbetstidsavtal för lärare

Lärare har årsarbetstid som regleras i Arbetstidsavtal för lärare.

Med lärare avses följande kategorier, som definieras i Lunds universitets anställningsordning:

Årsarbetstid för lärare

Din totala årsarbetstid som lärare är:

  • 1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar
    (från och med det år du fyller 40 år),
  • 1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar
    (från och med det år du fyller 30 år) och
  • 1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar
    (till och med det år du fyller 29 år).

Samtliga förekommande arbetsuppgifter för en lärare ska inrymmas i din årsarbetstid. Den tid som går åt för uppdrag som prefekt, studierektor och liknande regleras för sig i den enskilda överenskommelse om uppdraget som träffats.

Vid tjänstledighet, sjukdom, ej uttagen semester etc ska den totala årsarbetstiden justeras.

Du som doktorand, amanuens (som undervisar) och klinisk assistent omfattas av samma totala årsarbetstid som lärare. 

Övertid och mertid

Normalt ska inte mertid eller övertid förekomma. Det är din chef som beslutar om omfördelning av arbetsuppgifter eller om mer- eller övertid ska utgå genom att beordra detta i förväg eller godkänna i efterhand.

Kvälls- och helgundervisning

För kvällsundervisning efter klockan 18.00 samt för undervisning på lördagar och söndagar utgår lönetillägg enligt gällande lokalt avtal om arvoden för timundervisning samt för kvälls- och helgundervisning.

Arbetsuppgifternas fördelning 

Målet är att det ska råda balans mellan en lärares olika arbetsuppgifter och årsarbetstidens fördelning över kalenderåret. Fördelningen av arbetsuppgifterna, personalplan, ska ske i en dokumenterad flerårsplan på högst tre år. Dina arbetsuppgifters fördelning varierar beroende på bland annat arbetsuppgifternas karaktär och svårighetsgrad.

Planering av din årsarbetstid genomförs för varje kalenderår och resulterar i en personalplan. Planeringen bör ske i samråd med dig som lärare.

Professor, gästprofessor och adjungerad professor

Du som är professor ägnar normalt huvudparten av din årsarbetstid åt forskning samt delta i utbildning och handledning av forskarstuderande. Du bör även delta i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Seniorprofessor

Befattningen upphör den 31 december 2022, enligt övergångsregler till Lunds universitets anställningsordning. 

Dina arbetsuppgifter som seniorprofessor regleras i den enskilda överenskommelse som träffas. Du ägnar normalt huvudparten av din årsarbetstid åt forskning.

Du bör även delta i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning och handledning av forskarstuderande. 

Universitetslektor

Du som är universitetslektor eller adjungerad universitetslektor ägnar dig normalt åt både utbildning och forskning. Den del av din årsarbetstid som används för utbildning ska normalt uppgå till i genomsnitt högst 70 procent för planeringsperioden. Du ska också ges tid för forskning och kompetensutveckling

Universitetsadjunkt

Du som är universitetsadjunkt eller adjungerad universitetsadjunkt ska normalt ägna huvudparten av din årsarbetstid åt utbildning. Den del av årsarbetstiden som används för utbildning ska normalt uppgå till i genomsnitt högst 80 procent för planeringsperioden. Du ska också ges tid för kompetensutveckling där forskarutbildning kan ingå. Forskarutbildning kan ingå där så är relevant.

Postdoktor och biträdande universitetslektor

Du som är postdoktor eller biträdande universitetslektor ägnar huvudparten av din årsarbetstid åt forskning.

Du ska normalt ges möjlighet till högskolepedagogisk utbildning samt till att vara verksam inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, för att du ska kunna meritera dig för anställning som universitetslektor och professor.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-/personalfrågor.