Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetstid för lärare

Lärare har årsarbetstid enligt Arbetstidsavtal för lärare. Årsarbetstiden ska varje år fördelas på de huvudsakliga arbetsuppgifter som lärare normalt har, så att läraren har en bra arbetsbelastning och verksamheten kan uppfylla kraven på god forskning och utbildning.

Innehåll på sidan:


Arbetstidsavtal för lärare

Lärare har årsarbetstid som regleras i Arbetstidsavtal för lärare.

Lärare är du, enligt Anställningsordning för Lunds universitet, om du är anställd som:

 • professor och gästprofessor
 • adjungerad professor
 • universitetslektor
 • adjungerad universitetslektor
 • biträdande universitetslektor
 • postdoktor
 • universitetsadjunkt
 • adjungerad universitetsadjunkt.

Även amanuens (som undervisar), klinisk assistent samt doktorander har årsarbetstid.

Årsarbetstid för lärare

Din totala årsarbetstid som lärare är

 • 1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar
  (till och med det år du fyller 29 år)
 • 1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar
  (från och med det år du fyller 30 år)
 • 1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar
  (från och med det år du fyller 40 år).

Alla arbetsuppgifter som en lärare kan ha ska ingå i årsarbetstiden. Om du tar andra uppdrag som till exempel prefekt, studierektor och liknande regleras den arbetstiden utanför din tid som lärare. Det görs i en överenskommelse om uppdraget.

Vid tjänstledighet, sjukdom, outtagen semester och liknande ska den totala årsarbetstiden justeras.

Exempel: Har du 1 700 timmar som årsarbetstid och är sjuk 5 dagar, ska 40 timmar tas bort från din årsarbetstid innevarande år (och din arbetstid det året blir 1 660 timmar). Om du däremot vill spara 5 semesterdagar för år 1 och använda dem år 2, läggs 40 timmar till på år 1 och de 40 timmarna dras av från årsarbetstiden när du tar ut dem år 2.

Övertid och mertid

Normalt ska inte mertid eller övertid förekomma för lärare. För att du ska kunna få mertid eller övertid ska din chef ha beordrat arbetsinsatsen i förväg eller godkänna den i efterhand. Prata alltid med din chef, så att det inte uppstår några missförstånd om arbetstiden.

Doktorander, amanuenser och kliniska assistenter kan inte beordras arbete på övertid.

Professorer får enligt Lunds universitet lokala professorsavtal inte mertidstillägg eller ersättning för övertidstjänstgöring.

Kvälls- och helgundervisning

Lärare, undantaget professorer, som har kvällsundervisning efter klockan 18.00 samt undervisning på lördagar och söndagar får lönetillägg (även kallat obekvämtillägg). Detta enligt gällande lokalt avtal om arvoden för timundervisning samt för kvälls- och helgundervisning.

Professorer får enligt Lunds universitets lokala professorsavtal inte obekvämtillägg.

Närvaro på arbetsplatsen

Du som lärare ska vara på arbetsplatsen i den omfattning verksamheten och arbetsuppgifterna kräver. Det kan röra sig om undervisning men också om möten med arbetsgrupper, avdelningen eller liknande.

När du inte är på arbetsplatsen ska du gå att nå på din bostadsadress. Är du någon annanstans när du arbetar ska du anmäla det till din prefekt. Det är viktigt både för oförutsedda behov i verksamheten och för att försäkringar ska gälla om du skulle råka ut för något under arbetstiden.

Personalplan: Arbetsuppgifternas fördelning 

Din chef ska tillsammans med dig planera fördelningen av arbetstid för det kommande kalenderåret. Planeringen ska redovisas i en personalplan. Planen kan omfatta upp till tre år och ska revideras inför varje nytt år.

Målet med personalplanen är att det ska finnas en balans mellan en lärares olika normalt förekommande arbetsuppgifter och årsarbetstidens fördelning över kalenderåret. Fördelningen av dina arbetsuppgifter varierar beroende på bland annat arbetsuppgifternas karaktär och svårighetsgrad.

Personalplanen består i huvudsak av de delar som utgör grunden för årsarbetstiden för lärare:

 • undervisning
 • forskning
 • kompetensutveckling
 • administration.

Hur mycket tid som läggs på de olika delarna beror på vilken anställning du har, fakultetens och institutionens verksamhetsmål samt utbildnings- och forskningsuppdrag. Uppdrag som till exempel studierektor eller styrelseledamot ingår inte i den tid som fördelas i personalplanen.

Professor, gästprofessor och adjungerad professor

Du som är professor ägnar normalt den största delen av den del av din årsarbetstid som planeras i personalplanen åt forskning och åt att delta i utbildning och handledning av forskarstuderande. Du bör även delta i undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Universitetslektor

Du som är universitetslektor ägnar dig normalt åt både utbildning och forskning. Den del av din årsarbetstid som planeras i personalplanen och som används för utbildning ska normalt uppgå till i genomsnitt högst 70 procent för planeringsperioden. Du ska också ges tid för forskning och kompetensutveckling

Universitetsadjunkt

Du som är universitetsadjunkt ska normalt ägna den största delen av din årsarbetstid som planeras i personalplanen åt utbildning. Den del av årsarbetstiden som används för utbildning ska normalt uppgå till i genomsnitt högst 80 procent för planeringsperioden. Du ska också ges tid för kompetensutveckling där forskarutbildning kan ingå där det är relevant.

Postdoktor och biträdande universitetslektor

Du som är postdoktor eller biträdande universitetslektor ägnar den största delen av din årsarbetstid som planeras i personalplanen åt forskning.

Du ska normalt ges möjlighet till högskolepedagogisk utbildning samt till att vara verksam inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta för att du ska kunna meritera dig för anställning som universitetslektor.