Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Regeringsuppdrag att spara på energin

Regeringen ber nu alla myndigheter, inklusive Lunds universitet, att spara energi så mycket som det är möjligt och lämpligt på kort sikt. Syftet är att försöka dämpa elpriserna inför kommande vinter. Uppdraget berör alla medarbetare men ytterst ansvarar chefer och verksamhetsansvariga för genomförandet. Här följer mer detaljerad information om regeringsuppdraget och vad Lunds universitet behöver göra. Hör gärna av er om ni har frågor.

Mellan oktober 2022 och april 2023 ska universitetet varje månad redovisa hur mycket el i kWh som använts under föregående månad och även redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att spara energi.

Energimyndigheten ska senast den 31 maj 2023 redovisa detta för Regeringskansliet. I slutredovisningen ska det ingå en redogörelse för hur mycket respektive myndighet minskat sin elanvändning under genomförandet av uppdraget.

LU Byggnad har fått i uppdrag att rapportera för universitetet till Energimyndigheten. LU Byggnad tar fram energistatistik, och rapporterar både statistik och åtgärder till Energimyndigheten den 15:e varje månad fram till och med april 2023.

 

 

Varje verksamhet inom universitetet behöver se över sin energianvändning och hitta möjliga energibesparingsåtgärder utifrån sina egna förutsättningar. 

Uppdraget omfattar all energianvändning, inte bara elanvändning. Det omfattar också att försöka flytta elanvändning till tider då samhällets behov av el är som lägst.

All minskning av vår elförbrukning minskar också risken för att Energimyndigheten ska behöva använda sig av så kallad styrel, d.v.s. planerade strömavbrott som kan komma att påverka vår egen verksamhet och inte minst samhällsviktiga funktioner.
 

Varje verksamhet ska rapportera energibesparingsåtgärder till LU Byggnad. Fakulteten kan välja att samordna rapporteringen, om den önskar. 

Rapportera till LU Byggnad senast den 30 november, genom att maila svar på frågorna nedan till sparaenergi [at] bygg [dot] lu [dot] se. Vi kommer att be om ytterligare rapportering till den 31 januari och den 31 mars.

Redogör för:

 • vilka åtgärder ni har vidtagit innan september 2022 för att minska er energianvändning (inte bara elanvändning)
 • vilka åtgärder ni har vidtagit efter september 2022 för att minska er energianvändning (inte bara elanvändning)
 • vilka åtgärder ni har vidtagit innan september 2022 för att minska eller flytta era effekttoppar
 • vilka åtgärder ni har vidtagit efter september 2022 för att minska eller flytta era effekttoppar.

Ni ska rapportera åtgärder per byggnad och verksamhet, dvs. för respektive åtgärd ange vilken byggnad eller verksamhet som omfattas. 

Var kortfattade i era svar på frågorna. Har ni frågor, hör av er till sparaenergi [at] bygg [dot] lu [dot] se.

Exempel på rapportering av åtgärder för att spara energi (PDF, 265 kB, ny flik)

Rapporteringen av tidigare vidtagna åtgärder ska gälla för de senaste åren. Väsentligast är att beskriva sådant som är kopplat till, eller påverkar, åtgärder som kommer att genomföras, exempelvis om effektiviseringsåtgärder pågår eller har genomförts nyligen. 

Generella energisparåtgärder som byte av belysning, ventilation, installation av solceller m.m. som våra fastighetsägare har genomfört innan september 2022 kommer LU Byggnad att samla in och rapportera.  
 

 1. Varje verksamhet, prefekten/motsvarande, kan utse en medarbetare att arbeta med energibesparingar det närmaste halvåret, en ”energisamordnare”.
 2. När flera verksamheter är lokaliserade i en och samma byggnad kan prefekterna/motsvarande utse en lämplig grupp av personer som kan arbeta med energibesparingar kopplat till byggnaden det närmaste halvåret, en ”energigrupp”. Förslagsvis ingår husprefekt/husintendent eller motsvarande, och respektive verksamhets ”energisamordnare”.
 3. Arbetet kan delas upp i att ta fram åtgärder för att minska energianvändning som verksamheten själv har rådighet över, och att ta fram sådana åtgärder som beror av byggnadens förutsättningar och kräver samverkan med fastighetsägaren. 
 4. Samarbeta med er fastighetsägare för att komma fram till möjliga åtgärder som är kopplade till byggnaden. Boka ett startmöte med fastighetsägarens kontaktpersoner för huset, d.v.s. de som ni brukar träffa på husmötena, för att diskutera möjliga åtgärder. Fastighetsgruppen inom LU Byggnad, fg [at] bygg [dot] lu [dot] se, behöver involveras om dessa åtgärder skulle behöva medföra ändringar i lokaler, avtal eller liknande. 
 5. Gör en enkel riskbedömning och åtgärds-/handlingsplan, som ni arbetar med kontinuerligt. 
 6. Uppstår problem i arbetsmiljön på grund av åtgärderna, dokumentera och skriv gärna en tillbudsanmälan.
 7. Rådgör med arbetsmiljöingenjörerna och säkerhetssamordnarna för att upprätthålla en trygg och säker arbetsplats och för att minimera risker för försämrad arbetsmiljö.
 8. Behöver ni stöd kontakta LU Byggnad via sparaenergi [at] bygg [dot] lu [dot] se. Vi kan svara på era frågor och även delta i möten.
 9. På denna webbsida uppdateras informationen löpande under vintern 2022/2023 när besparingsuppdraget pågår.

Det som uppdraget avser är besparingar på kort sikt för att snabbt få ner elanvändningen. De bästa åtgärderna är förstås de som består, det vill säga att vi tar bort onödig elanvändning. Men några åtgärder får vi utgå ifrån kommer att vara tillfälliga, som exempelvis en temperatursänkning. 

 • Möjliga besparingsåtgärder där ni själva har rådighet, och som inte kräver fastighetsägarens medverkan:
 • Släck och stäng. Börja med det som är enkelt. Uppmuntra till energismarta vanor och se över om rutiner behöver ändras.
 • Ni som arbetar i laborativ verksamhet – kom ihåg att stänga dragskåpet!
 • Serva utrustning så att den fungerar optimalt. Som exempelvis att frosta av frys.
 • Se över era behov av utrustning gemensamt i byggnaden eller verksamheten, kan ni använda exempelvis kylar och frysar mer samordnat? Kanske ta bort den äldsta?
 • Vilken utrustning behöver vara igång när? Överväg hur och när försök görs för att optimera driften om möjligt. Ju mer energiintensiv verksamhet, desto större skillnad gör även små justeringar.
 • Spara in på julbelysningen både antal och tider och det bör vara LED-belysning.
 • Möblera inte framför element.

Det här är bara övergripande tips och inledande frågor att fundera över. Det är en utmaning att identifiera vilka möjligheter till energibesparingar som kan finnas i just er verksamhet.

Åtgärder för att spara energi är i många fall kopplat till den byggnad verksamheten finns i. Samarbeta med er fastighetsägare för att identifiera och genomföra besparingar som är möjliga utifrån både byggnadens och verksamhetens förutsättningar.
 

Utifrån verksamhetens och lokalernas förutsättningar kan följande besparingsåtgärder vara aktuella att diskutera med fastighetsägaren:

Minskade belysningstider:

 • Kan belysningen sektioneras? Kan ni släcka delar av belysningen delar av dagen? Är belysningen dimbar?
 • Kan ändringar göras i tidsstyrningen? Närvarostyrning? Dagsljusstyrning?
 • Se till att all belysning är släckt när lokalerna är tomma.
 • Kom ihåg att du och dina kollegor behöver bra ljus för god synergonomi i ert arbete, använd belysning när du behöver.

Lägre inomhustemperatur:

 • Gäller i första hand byggnader som värms med värmepumpar (el), men all energibesparing är bra.
 • En grads sänkning kan ge 5 % minskad energianvändning. Testa och försök utvärdera hur arbetsmiljön påverkas. Testa en grads sänkning till om det går bra. Återgå om det blir en sämre arbetsmiljö. Om man tycker att det är kallt, kan man testa att stå upp och arbeta för att bli varmare. Omväxlande arbetsställning är alltid bra. Det är även viktigt att ha på varma innekläder vintertid.
 • Kan temperaturen sänkas mer i exempelvis en foajé eller ett atrium?

Flytta elanvändning till tider då samhällets behov av el är som lägst:

 • Kan vi på något sätt minska vårt effektuttag på morgon och kväll? Finns det utrustning vi kan välja att inte starta samtidigt som resten av landet? 

Minskade drifttider på ventilation och lägre flöden:

 • Se över drifttider för ventilationen. Går det att stänga av ventilationen tidigare på kvällen samt starta den senare? Går det att ha lägre luftomsättning den första timmen på morgonen samt den sista på kvällen då det normalt är färre personer i lokalerna. Samverka med fastighetsägarens driftpersonal. Återgå om det blir en sämre arbetsmiljö.
 • Säkerhetsventilation ska även fortsättningsvis dimensioneras efter behov och risk.

Energispartips från Akademiska Hus

En mer utförlig lista över energibesparingsåtgärder har tagits fram av Akademiska Hus och tar bland annat upp åtgärder som kan göras i utrustade lokaler, som t.ex. laboratorier, verkstäder m.m. Listan innehåller nyckeltal för energiförbrukning hos vanlig forskningsutrustning.

Energispartips Akademiska Hus (PDF, 1 MB)

Ta del av varandras goda exempel för att fortsätta hitta sätt att spara energi under vintern. Uppdraget att spara energi, och främst el, pågår ännu ett tag, och alla insatser har betydelse. Här har vi samlat utdrag ur rapporterna med alla de energisparåtgärder som redan gjorts. Åtgärderna kan gälla en eller flera verksamheter, och har gjorts såväl före som efter att uppdraget att spara energi kom:

 • Bytt till LED-belysning och närvarostyrning.
 • Minskat belysningstider, släckt ner i vissa utrymmen.
 • Utvändig fasadbelysning avvecklad.
 • Allmänventilationen dras ner nattetid.
 • Datorer och skärmar har automatiska energisparlägen.
 • Instrument, utrustning i labb och maskiner i verkstad stängs av efter användning. 
 • App‐styrda timers till viss utrustning.
 • Sänkt temperatur i ”ekonomibyggnader” till max 10 grader.
 • Elen i verkstad stängs av helt mellan kl 17-06.
 • Gardiner dras för i växthus på natten.
 • Väljer energieffektiv utrustning, maskiner och vitvaror m.m. vid inköp.
 • Regelbunden översyn av elektrisk utrustning.
 • Byte av effektabonnemang för lägre effektbehov.
 • Åtgärder i design av strålröret MicroMAX gällande dynamisk kontroll av ventilation och användning av LED-belysning.
 • Skrotat överflödig kylmaskin.
 • Printar böcker endast vissa dagar (printern avstängd andra dagar).
 • Tydligare rutiner att släcka och stänga av utrustning.
 • Sett över verksamheten för att hitta standby.
 • Tar upp energisparfrågan på varje personalmöte.
 • Informerat medarbetarna om hur belysning, ventilation och uppvärmning fungerar.
 • Fortsatt dialog med fastighetsägare om möjliga energisparåtgärder och effektiviseringar.
 • Sänkt grundflöde allmänventilation.
 • Stängt av allmänventilation under natten.
 • Ventilation i renrummen minskas nattetid och under helger.
 • Skärpta rutiner för att dra ner dragskåp och dragbänkar i viloläge, och för att stänga av punktutsug.
 • Frostat av frysar.
 • Minskat tiden då infoskärmar är igång och sänkt ljusstyrkan. 
 • Tagit bort portabla värmeelement från kontor.
 • Skrotat äldre lågtemperaturfrys och flyttat materialet till frysrum.
 • Försett punktutsug med avstängningsventiler.
 • Temperatursänkning eller värmen avstängd nattetid i vissa lokaler.
 • Maskiner i verkstad programmeras under effekttoppar och körs under effektnedgång.
 • Undersöker om det är möjligt att flytta experiment från tidiga morgontimmar eller precis innan arbetsdagens slut.
 • Synkronisering för användande av ångpanna så att den kan stängas längre tider.
 • Utreder möjligheterna att 1. Stänga av kylaggregatet till magasinen under vintern alternativt sätta aggregatet i standby-läge. 2. Minska effekten på ventilationen till magasinen under helger utan att alltför mycket påverka de klimatregimer som bör råda för materialets säkerhet.
 • Utreder vilka experimentella uppställningar som kan stängas av under natt/helg. Då viss utrustning behöver mycket mer el när den startas upp än när den hålls i lågt driftläge, behövs en mer detaljerad analys.
   

Genvägar till frågorna:

Vår verksamhet sitter i ett nytt hus där vi upplever att möjligheterna till ytterligare energieffektivisering är små. Behöver vi rapportera ändå?

Jag har sett att vårt kontorshus delvis står tänt på kvällen när förmodligen ingen är kvar, det måste väl gå att ställa in belysningen så att det inte står tänt i onödan? Vem ska jag vända mig till?

Frågor & svar:

Fråga: Vår verksamhet sitter i ett nytt hus där vi upplever att möjligheterna till ytterligare energieffektivisering är små. Behöver vi rapportera ändå?

Svar: Ja, rapporteringen gäller alla men den ska vara kort och enkel. Om ni inte hinner hitta och genomföra något till den 30 november 2022, meddelar ni att inga nya åtgärder vidtagits. 

Även om ni sitter i ett nytt hus kan ni undersöka om ni kan hitta energibesparingar, här är några förslag:

 • Ni kan ta upp energibesparingsfrågan på ett vanligt sektions- eller avdelningsmöte.
 • Ni kan informera om/påminna medarbetarna om hur huset och styrningen fungerar så att de vet hur de kan vara energi-smarta.
 • Be gärna medarbetarna om att komma med förbättringsförslag.
 • Ni kan till exempel undersöka om alla datorer, skrivbordslampor och liknande stängs och släcks när de inte används.
 • Ni kan göra en liten ”energirond” och leta efter eventuella energitjuvar.
 • Ta gärna ett möte eller samtal med er kontakt hos fastighetsägaren, er drifttekniker, för att resonera om vad som går att göra med belysningsstyrning och möjligen också pröva lägre inomhustemperatur och minskad ventilation.
 • När det gäller temperatur och ventilation bör ni göra en enkel riskbedömning och vara uppmärksamma på om arbetsmiljön försämras. Många gånger går det bra att sänka temperaturen en grad om man är införstådd med varför och att det är tillfälligt. Ni ska så klart återgå om möjligheterna att utföra arbetet försämras.

Fråga: Jag har sett att vårt kontorshus delvis står tänt på kvällen när förmodligen ingen är kvar, det måste väl gå att ställa in belysningen så att det inte står tänt i onödan? Vem ska jag vända mig till?

Svar: Vänd dig som vanligt till din närmaste chef med dina förbättringsförslag, om du inte har fått annat besked. Din chef tar hand om ditt förslag eller lämnar det vidare till rätt person. Din arbetsplats kanske har utsett någon särskild person som hanterar frågan under den tid som regeringsuppdraget gäller. Eftersom din fråga förmodligen gäller allmänbelysning behöver kontakt med fastighetsägaren tas för att göra eventuella ändringar.

Kontakt

Behöver ni stöd kontakta LU Byggnad via sparaenergi [at] bygg [dot] lu [dot] se. Vi kan svara på era frågor och även delta i möten.