Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönerevision

Med lönerevision menas översyn av lönen. Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är Lunds universitet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Lönerevision genomförs oftast en gång om året.

 • Tidsplan för 2023 års lönerevision finns i högerspalten på denna sida.
 • Avtalsdatum för 2023 års lönerevision finns allra längst ned på sidan.

Innehåll på sidan:


Förhandlingar

Lönerevisionen inleds med en förhandling för hela universitetet, mellan universitetets förhandlingsansvariga HR-specialist på sektionen HR och företrädare för arbetstagarorganisationerna.

Utgångspunkten i förhandlingarna bygger på övergripande beslut, riktlinjer och policys från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Detta vägs mot arbetstagarorganisationernas synpunkter och yrkanden.

Förhandlingarna resulterar i lokala avtal, som kallas för förhandlingsordningar, där avtalsperiod, tidpunkt för lönerevision, särskilda satsningar etc fastställs. Det vanliga är att översyn görs årligen.

Dessa omfattas av lönerevisionen

 • Alla som är anställda dagen innan, och på, lönerevisionsdatumet omfattas av lönerevisionen.
 • Anställda som är föräldralediga eller sjukskrivna i samband med lönerevisionen. 

Dessa omfattas inte av lönerevisionen

 • Anställda som är helt tjänstlediga. För dessa anställda ska en översyn av lön göras i anslutning till återgång i arbete.
 • Intermittent anställda.
 • Studentmedarbetare.

Lönesättning utifrån prestation och resultat

Under lönerevisionen ska din chef göra en helhetsbedömning som grundar sig på 

 • den prestation och det resultat du uppvisar under verksamhetsåret, utifrån det som du och din chef kommit överens om i utvecklingssamtalet
 • universitetets lönepolitik
 • de ekonomiska förutsättningar som universitetets ledning kommunicerat för den aktuella lönerevisionen.

Eftersom lönesättningen till stor del baserar sig på den prestation och det resultat du som anställd uppvisar under verksamhetsåret är det i det dagliga arbetet som du har störst möjlighet att påverka din lön.

Utvecklingssamtal och individuell planering

Du och din chef ska årligen ha utvecklingssamtal. Det är obligatoriskt, enligt ett förvaltningschefsbeslut. Din chef ska kalla till detta i god tid. 

Under utvecklingssamtalet ska du och din chef ska gemensamt upprätta en individuell planering där det framgår vad som förväntas av respektive part och vad du som anställd kan göra för att påverka din lön.

Läs mer om utvecklingssamtal

Löpande uppföljning av utvecklingssamtal

Din chef och du ska löpande, genom en kontinuerlig dialog, följa upp det som ni har kommit överens om i utvecklingssamtalet.

Fokus ska ligga på arbetets innehåll, måluppfyllnad utifrån utvecklingssamtalet och hur väl arbetet utförs. Båda parters uppfattning ska ventileras.

Specifikt uppföljningssamtal innan lönerevisionen

Innan lönerevisionen ska din chef erbjuda dig ett specifikt uppföljningssamtal för att diskutera årets prestationer och resultat. Under detta samtal har du möjlighet att visa på din prestation och på hur du utfört dina arbetsuppgifter. 

Ny lön

Medlemmar i Saco-S 

För dig som är medlem i Saco-S sker lönerevisionen genom ett så kallat lönesättande samtal mellan dig och din chef. 

I det lönesättande samtalet fastställer, meddelar och motiverar chefen din nya lön. 

Ny rutin 2023: Besvara löneöverenskommelse i Primula

Efter avslutat lönesättande samtal får du en digital löneöverenskommelse från din chef, i Primula. Den syns under Din sida under rubriken Löneöverenskommelse. Löneöverenskommelsen innehåller information om den nya heltidslönen och när den gäller ifrån.

Du ska besvara löneöverenskommelsen genom att klicka ”Godkänn” eller ”Ej överens”. Här ska du ta ställning till huruvida du godkänner processen och dialogen som lett fram till din nya lön.  

Du måste ange en kommentar/förklaring för att svaret "Ej överens" ska kunna skickas iväg. Om du anger att du inte är överens om lönesättningen kommer ett så kallat förstärkt samtal att anordnas med din chef, representant för Saco-S och HR. 

Du behöver svara på löneöverenskommelsen (”Godkänn” eller ”Ej överens”) senast 2023-12-22. Löneöverenskommelser som inte besvarats senast det angivna datumet anses vara godkänd av den anställde.

Förstärkt samtal

Förstärkt samtal innebär att du och din chef träffas igen tillsammans med representant för Saco-S och HR.

Syftet är att uppnå en samsyn kring processen och vid behov hjälpa parterna, chef och anställd, till en bättre dialog.

Syftet är inte att förändra den lön som lönesättande chef meddelat. Därför styrs ett förstärkt samtal av parternas önskan om en bättre dialog och ska inte användas som ett försök att påverka lönesättningen.

Medlemmar i OFR/S och Seko

För dig som är medlem i OFR/S eller Seko sker lönerevision genom förhandling mellan arbetsgivaren och respektive arbetstagarorganisation, i vilken varje enskild medlems ny lön förhandlas fram. 

När förhandlingarna är klara ska du bli erbjuden ett lönesamtal där din chef meddelar och motiverar din nya lön.  

Anställda som är oorganiserade 

För dig som inte är medlem i någon av universitetets avtalsbärande arbetstagarorganisationer (Saco-S, OFR/S eller Seko) beslutar din chef om din nya lön och för en dialog med dig om lönesättningen, i ett lönesättande samtal.    

Efter ditt lönesättande samtal kommer du att få en löneöverenskommelse i Primula som innehåller information om den nya heltidslönen samt när den gäller ifrån. Det är en information och ska inte (och kan inte) besvaras.

Doktorander

Doktoranders löneökning hanteras i ett eget spår, enligt principerna i lokala avtal om lönesättning av doktorander.

För anställda doktorander som påbörjat sin forskarutbildning innan 1 augusti 2023 gäller detta avtal:

Lokalt avtal om lönesättning av doktorander (PDF 41 kB, ny flik) 

För anställda doktorander som påbörjat sin forskarutbildning den 1 augusti 2023 eller senare gäller detta avtal: 

Lokalt kollektivavtal om lönesättning av doktorander (PDF 257 kB, ny flik) 


Lönerevisionsprocessen på Lunds universitet

Bilden visar en processkarta över lönerevisionen, för målgruppen anställda.
Bilden visar lönerevisionsprocessen på Lunds universitet. Klicka på bilden, för större bild i PDF-format.

Beskrivning av lönerevisionsprocessen, i löpande text

Inför lönerevisionen

Nedanstående tre steg berör alla anställda på universitetet, oavsett vilken arbetstagarorganisation man är medlem i (eller om man inte är medlem i någon av de arbetstagarorganisationer som Lunds universitet har kollektivavtal med). 

Steg 1:

 • Utvecklingssamtal – ett framåtsyftande samtal om uppdrag, mål och kompetensutveckling. 

Steg 2:

 • Löpande dialog och uppföljning av det som chef och anställd kommit överens om under utvecklingssamtalet.

Steg 3:

 • Uppföljningssamtal inför lönerevision.

Under lönerevisionen

Steg 1:

 • Förhandlingar mellan fakulteter och OFR/S samt Seko, avseende individuella löner för medlemmarna.
 • Lönesättande samtal mellan chef och anställd som är medlem i Saco-S, där chefen meddelar och motiverar lönesättningen.
 • Lönesättande samtal mellan chef och anställd som är oorganiserad (det vill säga inte är medlem med i någon av de arbetstagarorganisationer som Lunds universitet har kollektivavtal med), där chefen meddelar och motiverar lönesättningen.

Steg 2:

 • Lönesamtal mellan chef och anställd i OFR/S och Seko, efter att förhandlingarna är avslutade. Chef meddelar och motiverar lönesättningen.
 • Eventuellt förstärkt samtal mellan chef, anställd som är medlem i Saco-S, företrädare för Saco-S samt HR, om oenighet efter lönesättande samtal.

Avtalsdatum för lönerevisionen 2023

För dig som behöver rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter den senaste lönerevisionen (231001). Försäkringskassan kan behöva dessa uppgifter för att fastställa sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

MEDARBETARE:
Medlemmar i Saco-S 
Avtalsdatum: 2023-10-13

Medlemmar i OFR/S
Avtalsdatum: Ej klart, inväntar kollektivavtalsförhandlingar under december och januari.

Medlemmar i Seko
Avtalsdatum: 2023-02-15

Ej fackligt anslutna medarbetare
Avtalsdatum: 2023-10-13 


DOKTORANDER:
Medlemmar i Saco-S
Avtalsdatum: 2023-10-13 

Medlemmar i OFR/S 
Avtalsdatum: 2023-10-26

Medlemmar i Seko 
Avtalsdatum: 2023-10-18

Ej fackligt anslutna doktorander
Avtalsdatum: 2023-10-13

Kontakt

Vid frågor om lönerevision, kontakta i första hand din närmaste chef.

Universitetsövergripande information om vad som händer inom lönerevisionen förmedlas även löpande i nyhetsbrevet LU-nytt. Nyhetsbrevet mejlas ut till alla anställda varannan vecka.

Du som är medlem i en arbetstagarorganisation kan också komma att få information från denna, under lönerevisionen.

Tidsplan lönerevision 2023


September och oktober 2023

 • Chefer genomför uppföljande samtal med anställda (oavsett facklig tillhörighet) som tackat ja till erbjudande om ett uppföljande samtal inför lönerevisionen.  

November 2023

 • Chefer och LU:s lokala Seko- och OFR/S-organisationer växlar lönebud med varandra, för anställda som är med i dessa arbetstagarorganisationer. 
 • För medlemmar i Saco-S och för oorganiserade medarbetare, meddelar och motiverar chefen den nya lönen i ett så kallat lönesättande samtal. De lönesättande samtalen hålls under perioden 13 november-14 december. Efter genomfört samtal, dock senast 14 december, ska dessa anställda få en digital löneöverenskommelse i Primula.
 • Doktorandernas löner betalas ut (retroaktivt från lönerevisionsdatumet 1 oktober 2023)

December 2023

 • Lönesättande samtal för Saco-medlemmar och oorganiserade medarbetare pågår till 14 december.
 • Efter genomfört lönesättande samtal, dock senast 14 december, ska Saco-medlemmar och oorganiserade medarbetare få en digital löneöverenskommelse i Primula, från sin chef. Saco-medlemmar ska besvara löneöverenskommelsen i Primula senast 22 december. Om överenskommelsen inte besvaras anses den vara godkänd. Oorganiserade medarbetare ska inte besvara överenskommelsen utan får den som en skriftlig bekräftelse av den nya lönen.
 • För Saco-medlemmar som besvarar löneöverenskommelsen med Ej överens ska förstärkta samtal hållas från mitten av december till och med januari månad.
 • Verksamheternas chefer förhandlar med Seko och OFR/S om varje enskild medlems nya lön. Förhandlingarna med OFR/S startar 11 december och planeras pågå även under januari månad.
 • För doktorander ska anmälan och underlag för eventuell kompensation för sjuk- eller föräldraledighetspenning under lönerevisionsperioden vara inskickade till SSC senast 29 december. Läs mer. 

Januari 2024

 • Eventuella förstärkta samtal med Saco-medlemmar. 
 • Verksamheternas chefer förhandlar med Seko och OFR/S om varje enskild medlems nya lön. 

Februari 2024

 • När förhandlingarna med Seko och OFR/S är avslutade håller cheferna enskilda lönesamtal med anställda som är medlemmar i dessa arbetstagarorganisationer, där den nya lönen meddelas och motiveras. 
 • Målsättningen är att de nya lönerna för medlemmar i Saco-S och för anställda som är oorganiserade, betalas ut i februari 2024 (retroaktivt från lönerevisionsdatumet 1 oktober 2023). 

Mars 2024

 • Målsättningen är att de nya lönerna för medlemmar i Seko betalas ut i mars 2024 (retroaktivt från lönerevisionsdatumet 1 oktober 2023). 
 • För medlemmar i Saco-S och oorganiserade medarbetare (som enligt plan ska få sin nya lön utbetald i februari) ska anmälan och underlag för eventuell kompensation för sjuk- eller föräldraledighetspenning under lönerevisionsperioden vara inskickade till SSC senast den 29 mars. Läs mer. 

April 2024

 • För medlemmar i Seko (som enligt plan ska få sin nya lön utbetald i mars) ska anmälan och underlag för eventuell kompensation för sjuk- eller föräldraledighetspenning under lönerevisionsperioden vara inskickade till SSC senast den 26 april. Läs mer. 

För medlemmar i OFR/S

Det är fortfarande oklart när de nya lönerna för medlemmar i OFR/S betalas ut (retroaktivt från lönerevisionsdatumet 1 oktober 2023). Förhandlingarna mellan Lunds universitet och OFR/S är ännu inte slutförda.

För medlemmar i OFR/S ska anmälan och underlag för eventuell kompensation för sjuk- eller föräldraledighetspenning under lönerevisionsperioden vara SSC tillhanda senast den sista fredagen i månaden efter utbetalning av den nya lönen. Läs mer.