Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med lönerevision menas översyn av lönen. Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är Lunds universitet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Tidpunkten för översynen beslutas i förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

Lönerevisionen inleds med en förhandling för hela universitetet, mellan universitetets förhandlingsansvarige på sektionen HR och företrädare för arbetstagarorganisationerna.

Utgångspunkten i förhandlingarna bygger på övergripande beslut, riktlinjer och policys från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Detta vägs mot arbetstagarorganisationernas synpunkter och yrkanden.

Förhandlingarna resulterar i lokala avtal, i form av förhandlingsordningar, där avtalsperiod, tidpunkt för lönerevision, särskilda satsningar etc fastställs. Det vanliga är att översyn görs årligen.

  • För anställda som är medlemmar i OFR/S och Seko sker lönerevision genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation.
  • För anställda som är medlemmar i Saco-S sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.
  • För anställda som inte är medlemmar i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation beslutar arbetsgivaren om ny lön.
  • Doktoranders löneökning hanteras enligt principerna i ett lokalt avtal om lönesättning av doktorander (Dnr F85 4974/2006).

Så här går det till

Utvecklingssamtal och individuell planering

Du och din chef ska årligen ha utvecklingssamtal. Din chef ska kalla till detta i god tid. 

I utvecklingssamtalet, som ska ta sikte på hela arbetssituationen, ska din chef och du gemensamt upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och skrivs under av er båda. I denna ska det framgå vad som förväntas av respektive part och vad du som anställd kan göra för att påverka din lön.

Läs mer om utvecklingssamtal

Uppföljning av utvecklingssamtal

Din chef och du ska löpande följa upp det som sagts i utvecklingssamtalet. Fokus ska ligga på arbetets innehåll, måluppfyllnad utifrån utvecklingssamtalet och hur väl arbetet utförs. Båda parters uppfattning ska ventileras.

För dig som är medlem i OFR/S eller Seko följs utvecklingssamtalet upp genom erbjudande om ett lönesamtal.

Ny lön

Saco-S

För dig som är medlem i Saco-S genomförs en dialog om din nya lön i form av ett lönesättande samtal mellan dig och din chef.

OFR/S och SEKO

Du som är medlem i OFR/S eller Seko erbjuds motivering av ny lön i samtal med din chef.

Ej organiserade medarbetare

Du som inte är med i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet erbjuds motivering av ny lön i ett lönesättande samtal med din chef.

Frågor?

  • Kontakta i första hand din närmaste chef.
  • Under lönerevisionen kan du som är fackligt ansluten också komma att få information från din arbetstagarorganisation. 

Avtalsdatum för lönerevision 1 okt 2022

För dig som behöver rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter den senaste lönerevisionen (221001). Försäkringskassan kan behöva uppgifterna för att fastställa din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

MEDARBETARE
Medlemmar i Saco-S:
Avtalsdatum: 2022-10-04 

Medlemmar i OFR/S:
Avtalsdatum: 2022-12-23

Medlemmar i Seko:
Avtalsdatum: 23-01-13

Ej fackligt anslutna medarbetare:
Avtalsdatum: 2022-10-04 


DOKTORANDER
Medlemmar i Saco-S:
Avtalsdatum: 2022-10-04

Medlemmar i OFR/S:
Avtalsdatum: 2022-09-23 

Medlemmar i Seko:
Avtalsdatum: 2022-09-19

Ej fackligt anslutna doktorander:
Avtalsdatum: 2022-10-04