Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med lönerevision menas översyn av lönen. Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är Lunds universitet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Tidpunkten för översynen beslutas i förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

AKTUELLT: Lönerevision 1 oktober 2022

 • De nya lönerna betalas ut i februari 2023. För dig som varit ledig med föräldra- eller sjukpenning under den gångna lönerevisionsperioden kan det finnas möjlighet till kompensation för skillnaden mellan den ersättning du skulle ha fått om Försäkringskassan beräknat ersättningen på den nya lönen, och den ersättning som du faktiskt fått till dess att din nya lön fastställdes. Läs mer om möjligheten till kompensation.

 • Under perioden 25 november-31 december sker förhandlingar mellan verksamheterna och arbetstagarorganisationerna OFR och Seko, gällande löner för de medarbetare som är medlemmar i dessa organisationer. 

 • Du som är medlem i Saco-S, eller inte är medlem i någon arbetstagarorganisation (det vill säga är oorganiserad), ska ha ett lönesättande samtal med din chef under perioden mitten av november till mitten av december. I samtalet ska du och din chef tillsammans diskutera din prestation under den bedömningsperiod som ligger till grund för årets lönerevision (1 oktober 2021-30 september 2022). Utifrån detta kommer din chef att motivera och delge dig din nya lön.  
 • Doktorandernas lönehöjning på 800 kr betalas ut med novemberlönen. Den nya lönen gäller från och med den 1 oktober 2022.
 • Den pågående inflationstakten kommer inte att ha någon direkt påverkan på höstens lönerevision eftersom inflation inte är en lönesättande parameter. Som arbetsgivare sätter Lunds universitet lön på andra grunder. Inflation kan däremot vara en faktor, bland många, som centrala parter tar hänsyn till vid förhandling om nya centrala löneavtal. Läs mer om inflationens påverkan på lönesättning
 • Du som startar sin anställning den 1 oktober 2022 eller senare kommer att lönesättas i 2022 års löneläge.
 • Senast under oktober ska du som medarbetare ha ett kombinerat utvecklingssamtal/uppföljningssamtal med din närmaste chef. För medlemmar i OFR och Seko kallas det uppföljande samtalet ofta för lönesamtal. 
 • Den period som din chef ska bedöma din prestation för är 1 oktober 2021 - 30 september 2022.
 • Lönerevisionen omfattar dig som innehar en anställning vid universitetet den 30 september 2022 (även du som är sjukskriven eller föräldraledig). För dig som är helt tjänstledig under en längre period fastställs lönen innan återgång i arbete. Doktoranders löneökning hanteras enligt principerna i ett lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Kontakta din närmaste chef om du undrar över något.

Lönerevisionen inleds med en förhandling för hela universitetet, mellan universitetets förhandlingsansvarige på sektionen HR och företrädare för arbetstagarorganisationerna.

Utgångspunkten i förhandlingarna bygger på övergripande beslut, riktlinjer och policys från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Detta vägs mot arbetstagarorganisationernas synpunkter och yrkanden.

Förhandlingarna resulterar i lokala avtal, i form av förhandlingsordningar, där avtalsperiod, tidpunkt för lönerevision, särskilda satsningar etc fastställs. Det vanliga är att översyn görs årligen.

 • För anställda som är medlemmar i OFR/S och Seko sker lönerevision genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation.
 • För anställda som är medlemmar i Saco-S sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.
 • För anställda som inte är medlemmar i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation beslutar arbetsgivaren om ny lön.
 • Doktoranders löneökning hanteras enligt principerna i ett lokalt avtal om lönesättning av doktorander (Dnr F85 4974/2006).

Så här går det till

Utvecklingssamtal och individuell planering

Du och din chef ska årligen ha utvecklingssamtal. Din chef ska kalla till detta i god tid. 

I utvecklingssamtalet, som ska ta sikte på hela arbetssituationen, ska din chef och du gemensamt upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och skrivs under av er båda. I denna ska det framgå vad som förväntas av respektive part och vad du som anställd kan göra för att påverka din lön.

Läs mer om utvecklingssamtal

Uppföljning av utvecklingssamtal

Din chef och du ska löpande följa upp det som sagts i utvecklingssamtalet. Fokus ska ligga på arbetets innehåll, måluppfyllnad utifrån utvecklingssamtalet och hur väl arbetet utförs. Båda parters uppfattning ska ventileras.

För dig som är medlem i OFR/S eller Seko följs utvecklingssamtalet upp genom erbjudande om ett lönesamtal.

Ny lön

Saco-S

För dig som är medlem i Saco-S genomförs en dialog om din nya lön i form av ett lönesättande samtal mellan dig och din chef.

OFR/S och SEKO

Du som är medlem i OFR/S eller Seko erbjuds motivering av ny lön i samtal med din chef.

Ej organiserade medarbetare

Du som inte är med i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet erbjuds motivering av ny lön i ett lönesättande samtal med din chef.

Frågor?

 • Kontakta i första hand din närmaste chef.
 • Under lönerevisionen kan du som är fackligt ansluten också komma att få information från din arbetstagarorganisation. 

Avtalsdatum för lönerevision 1 okt 2022

För dig som behöver rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter den senaste lönerevisionen (221001). Försäkringskassan kan behöva uppgifterna för att fastställa din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

MEDARBETARE
Medlemmar i Saco-S:
Avtalsdatum: 2022-10-04 

Medlemmar i OFR/S:
Avtalsdatum: 2022-12-23

Medlemmar i Seko:
Avtalsdatum: 23-01-13

Ej fackligt anslutna medarbetare:
Avtalsdatum: 2022-10-04 


DOKTORANDER
Medlemmar i Saco-S:
Avtalsdatum: 2022-10-04

Medlemmar i OFR/S:
Avtalsdatum: 2022-09-23 

Medlemmar i Seko:
Avtalsdatum: 2022-09-19

Ej fackligt anslutna doktorander:
Avtalsdatum: 2022-10-04