Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationella granskningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har till uppgift att granska kvaliteten i högre utbildning och forskning. UKÄ får sitt uppdrag från regeringen. Det nationella kvalitetssäkringssystemet utgår från att lärosätena tar ett stort eget ansvar för sin interna kvalitetssäkring.

UKÄ gör fyra typer av granskningar under 2017–2022 för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan.

Prövningar av examenstillstånd

Vid Lunds universitet gäller detta framför allt utbildningar som leder till en yrkesexamen. Övriga utbildningar kan universitetet själv besluta om.

Granskningar av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

Lärosätesgranskningarna fokuserar på huruvida universitetets systematiska kvalitetssäkringsarbete fungerar tillfredsställande utifrån UKÄ:s kriterier. Granskningen är nu färdig och UKÄ har bedömt att universitetets kvalitetssäkringssystem är godkänt. Samtliga bedömningsområden och bedömningsgrunder ansågs uppfyllda och ingen särskild uppföljning kommer att ske. 

Bedömargruppens yttrande innehåller bedömningar av Lunds universitets kvalitetssäkringssystem inklusive styrkor och rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete. UKÄ:s beslut grundas på bedömargruppens yttrande. Du kan läsa både beslutet och yttrandet i sin helhet på UKÄ:s webbplats.

UKÄ:s beslut och bedömargruppens yttrande på uka.se

Som en första del av granskningen lämnade universitetet in en självvärdering till UKÄ. Självvärderingen är Lunds universitets redogörelse för hur universitetet arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning.

Självvärdering: Universitetskanslersämbetets granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete (PDF, 1,55 MB, ny flik)

Den lokala studentkåren erbjöds också att lämna in ett skriftligt underlag där kåren ger sin syn på studentinflytandet i universitetets arbete med kvalitetssäkring. Du kan ta del av Lunds universitets studentkårers inlaga på deras webbsida.

Studentinlagan från Lunds universitets studentkårer på LUS webbplats

Om den nationella granskningen av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete på UKÄ:s webbplats

Utbildningsutvärderingar

Det nationella kvalitetssäkringssystemet innebär att universitetet i stor utsträckning ansvarar för utvärdering av sina utbildningar. Universitetskanslersämbetet granskar emellertid alltjämt ett urval utbildningar, särskilt på forskarnivå och de som leder till legitimation. Inom innevarande sexårscykel, som löper mellan 2017 och 2022, återstår en tematisk utvärdering av landets sjuksköterskeutbildningar.

Tematiska utvärderingar

2017 genomfördes en tematisk utvärdering om högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling.

Under 2021 och 2022 pågår en tematisk utvärdering som handlar om lärosätenas arbete med att främja och bredda rekryteringen till högskolan. 

Om breddad rekrytering vid Lunds universitet

Om det nationella kvalitetssäkringssystemet på UKÄ:s webbplats

På UKÄ:s webbplats kan du även hitta rapporter med resultat från genomförda utvärderingar, tidsplan för kommande utvärderingar med mera.

Kontakt

För mer information om universitetets interna arbete:

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Utbildningsstrategiskt stöd
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

För mer information om UKÄ:s utbildningsutvärderingar vid Lunds universitet:

Amanda Bjernestedt
Koordinator vid Utbildningsstrategiskt stöd för UKÄ:s utbildningsutvärderingar
+46 46 222 70 62
amanda [dot] bjernestedt [at] stu [dot] lu [dot] se