Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nationella granskningar

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har till uppgift att granska kvaliteten i högre utbildning och forskning. UKÄ får sitt uppdrag från regeringen. Det nationella kvalitetssäkringssystemet utgår från att lärosätena tar ett stort eget ansvar för sin interna kvalitetssäkring.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde fyra typer av granskningar under 2017–2022 för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan:

Lärosätesgranskningarna fokuserar på huruvida universitetets systematiska kvalitetssäkringsarbete fungerar tillfredsställande utifrån UKÄ:s kriterier. Granskningen är nu färdig och UKÄ har bedömt att universitetets kvalitetssäkringssystem är godkänt. Samtliga bedömningsområden och bedömningsgrunder ansågs uppfyllda och ingen särskild uppföljning kommer att ske. 

Bedömargruppens yttrande innehåller bedömningar av Lunds universitets kvalitetssäkringssystem inklusive styrkor och rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete. UKÄ:s beslut grundas på bedömargruppens yttrande. 

Som en första del av granskningen lämnade universitetet in en självvärdering till UKÄ. Självvärderingen är Lunds universitets redogörelse för hur universitetet arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning.

Du kan läsa både universitetets självvärdering, beslutet och yttrandet i sin helhet på UKÄ:s webbplats.

Självvärderingen, UKÄ:s beslut och bedömargruppens yttrande på UKÄ:s webbplats

Den lokala studentkåren erbjöds också att lämna in ett skriftligt underlag där kåren ger sin syn på studentinflytandet i universitetets arbete med kvalitetssäkring.

Du kan läsa mer om granskningen av lärosätenas kvalitetsarbete på UKÄ:s webbplats:

Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete på UKÄ:s webbplats

Vid Lunds universitet gäller detta framför allt utbildningar som leder till en yrkesexamen. Övriga utbildningar kan universitetet själv besluta om.

Under 2021 och 2022 pågick en tematisk utvärdering som handlade om lärosätenas arbete med att främja och bredda rekryteringen till högskolan. 

Breddad rekrytering vid Lunds universitet

Under 2023-2024 genomförs en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med samverkan.

Det nationella kvalitetssäkringssystemet innebär att universitetet i stor utsträckning ansvarar för utvärdering av sina utbildningar. Universitetskanslersämbetet granskar emellertid alltjämt ett urval utbildningar. Inga av dessa berör Lunds universitet för tillfället.

På UKÄ:s webbplats kan du läsa mer om nationella granskningar. Du hittar också rapporter med resultat från genomförda utvärderingar, tidsplan för kommande utvärderingar med mera.

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) webbplats

Kontakt

För mer information om universitetets interna arbete:

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Utbildningsstrategiskt stöd
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se