Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Handläggning av ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden

Denna information riktar sig till dig som har ett ärende som du vill att den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ska behandla. Det kan handla om ett beslut eller en diskussion. Tänk på att vara ute i god tid med förberedelserna inför ett nämndsammanträde.

Utbildningsnämndens ärenden

Vilka ärenden som behandlas i utbildningsnämnden regleras av Lunds universitets delegationsordning (STYR 2019/1540):

Rektor delegerar till utbildningsnämnden att

 • fastställa universitetsövergripande policyer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för övrig utbildning som inte ligger på forskarnivå,
 • utfärda fakultetsöverskridande föreskrifter inom sitt ansvarsområde (med undantag för de föreskrifter som fastställs av universitetsstyrelsen),
 • avge yttranden över remisser som hänför sig till övergripande strategiska frågor inom nämndens ansvarsområde, normalt efter beredning i organisationen,
 • avge yttranden till överklagandenämnden avseende kursbevis och examensbevis för utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
 • inge framställning till regeringen, Universitets- och högskolerådet samt Universitetskanslersämbetet i frågor som gäller antagningsregler,
 • inge ansökan till Universitetskanslersämbetet om examenstillstånd,
 • besluta om inrättande av nya utbildningsprogram och om avveckling av utbildningsprogram, inklusive gemensamma program,
 • besluta om annan anmälningstid än 15 januari eller 15 april till hösttermin, 15 augusti eller 15 oktober till vårtermin eller 15 mars till sommarkurs, om särskilda skäl föreligger,
 • besluta om separat antagning i särskild urvalsgrupp för avgiftsskyldiga studenter,
 • fastställa områdesbehörighet för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder fram till generell examen,
 • fastställa andra urvalsgrunder för tillträde till utbildningar som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare, - fastställa de konstnärliga examina som kan avläggas vid Lunds universitet,
 • fastställa eventuellt efterled till generell examen som är knuten till utbildningsprogram,
 • besluta om utvärderingar och undersökningar av typen student-, lärar- och alumnbarometrar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, vilka genomförs på central nivå,
 • besluta om universitetsgemensamma krav på högskolepedagogisk kompetens för utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
 • besluta om nominering och prioritering av kandidater till priser och utmärkelser avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå,
 • vidarefördela medel för universitetsgemensamma satsningar som tilldelats nämnden.

Förmöte

Nämndens ordförande, vice ordförande och sekretariat träffar inför varje nämndsammanträde LUS ordförande och/eller vice ordförande samt sektionscheferna för Student och utbildning respektive Externa relationer på ett förmöte. Förmötets syfte är att gå igenom dagordningen för nämndens nästa möte och reda ut eventuella frågetecken och kompletteringsbehov. Mötet äger normalt rum ca två veckor före nämndens sammanträde. Kontakta nämndens sekreterare för information om kommande förmöten.

Innan sammanträdet

Ärenden till utbildningsnämnden anmäler du till nämndens sekreterare senast tre arbetsdagar innan förmötet. Ange om ärendet avser beslut, diskussion eller meddelande, samt vem som föredrar ärendet.

Du som handläggare står för eventuell MBL-förhandling. Information om MBL (riktat till chefer) finns på HR-webben: http://hr-webben.lu.se/mbl-forhandlingar. Det är också handläggarens uppgift att se till att ärenden som ska diarieföras har registrerats i diariet.

Kallelse skickas ut av nämndens sekreterare en vecka innan nämndens sammanträde.

Utformning av handlingar

Samtliga handlingar hörande till ett ärende skickas till nämndens sekreterare samtidigt som ärendet anmäls. Handlingar ska normalt vara i PDF-form. Universitetets mall för dokument finns på https://www.medarbetarwebben.lu.se/stod-och-verktyg/kommunikation-och-grafisk-profil/ladda-ned-mallar-och-kommunikationsverktyg

I beslutsärenden bör handlingarna innehålla ett PM som ger bakgrund och avslutas med förslag till beslut:

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att ...

Om det är ett helt dokument som ska fastställas är det lättast att skriva ett missiv med beslutsförslag liksom ovan, men lägga själva dokumentet som bilaga:

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att fastställa [dokumentnamn] enligt bilaga.

I dokumentet som ska fastställas (bilagan) skrivs direkt under rubriken: Fastställd av utbildningsnämnden ÅÅÅÅ-MM-DD, § XX.

Efter sammanträdet

Efter sammanträdet är det din uppgift som handläggare att göra eventuella korrigeringar i beslutsdokument, samt skicka det korrigerade dokumentet till nämndens sekreterare. Handläggaren expedierar beslut på vanligt sätt, inklusive till Regelverket, på sammantrade [at] rektor [dot] lu [dot] se, i de fall detta ska göras. Handläggaren står också för diarieföring och arkivering.

Nämndens sekreterare expedierar protokoll från nämndens sammanträden enligt en särskild lista. Listan inkluderar bl.a. fakulteterna, Universitetsledningens kansli, Kommunikation och internrevisionen. Beslut som fattats av ordförande på delegation rapporteras till nämnden vid nästa sammanträde under en särskild punkt i dagordningen.

Ordförandebeslut

Anmäl ditt ärende som ska beslutas av ordförande till nämndens sekreterare. I ärenden som får konsekvenser även utanför utbildningsområdet finns möjlighet att istället ta ärendet till rektorsbeslut.

Mall för ordförandebeslut, allmän
Mall för ordförandebeslut, remissyttranden

Nämnden har delegerat till ordförande att fatta beslut i brådskande ärenden, med undantag för ärenden av övergripande strategisk art (STYR 2019/1351):

 • avge yttranden till överklagandenämnden avseende kursbevis och examensbevis,
 • inge framställning till Universitets- och högskolerådet om avvikelse från områdesbehörighet,
 • fastställa områdesbehörighet för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder fram till generell examen,
 • besluta om annan anmälningstid än 15 januari eller 15 april till hösttermin, 15 augusti eller 15 oktober till vårtermin eller 15 mars till sommarkurs, om särskilda skäl föreligger,
 • besluta om undantag från nämndens beslut att program på avancerad nivå endast kan utlysas i en antagningsomgång per termin (fattat 2013-06-19),
 • fastställa eventuellt efterled till generell examen som är knuten till utbildningsprogram,
 • fatta beslut i brådskande ärende som inte kan anstå till nästkommande sammanträde.

I de fall ordförande är förhindrad att fatta beslut enligt ovan, övergår denna beslutsrätt till utbildningsnämndens vice ordförande. Ordförandebeslut ska ske efter samråd med Lunds universitets studentkårer (LUS), detta sker normalt vid ett veckomöte där LUS ordförande och/eller vice ordförande deltar. I brådskande fall kan samråd med LUS skötas via mejlkontakt.

Efter att beslutet fattats ska det alltid anmälas till utbildningsnämnden.

Remisser

Remisser som rör universitetsövergripande utbildningsfrågor ska skickas till nämndens sekreterare och till LUS för information. I övrigt hanteras remisser på sedvanligt sätt av ansvarig handläggare enligt Handläggarhandboken 2.7. Detta inkluderar eventuell internremiss och expediering.

Svarstiden för remisser kan vara så kort att det inte finns möjlighet att behandla ärendet på ett av nämndens sammanträden. Då finns möjlighet att ta ärendet till nämndens ordförande för beslut i stället, se avsnittet om ordförandebeslut ovan.

Frågor

Har du frågor om utbildningsnämndens hantering av ärenden, kontakta sekretariatet. Hit kan du också vända dig för stöd och hjälp med just ditt ärende.
Utbildningsnämndens sekretariat består av avdelningschef Åsa Ekberg, asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se, och handläggare Oskar Johansson, oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se.

Kontakt

Utbildningsnämndens sekretariat

Åsa Ekberg
Avdelningschef
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se 
046-222 91 68

Oskar Johansson
Handläggare
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se
046-222 36 98

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen