Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handläggning av ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden

Denna information riktar sig till dig som har ett ärende som du vill att den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ska behandla. Det kan handla om ett beslut eller en diskussion. Tänk på att vara ute i god tid med förberedelserna inför ett nämndsammanträde.

Utbildningsnämndens ärenden

Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Vilka ärenden som behandlas i utbildningsnämnden regleras av Lunds universitets delegationsordning: Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet (STYR 2022/1382).

Hitta Lunds universitets delegationsordning i Regelverket

Du bör ta kontakt med nämndens sekreterare i god tid innan sammanträdet ifall du har ett ärende som ska behandlas av utbildningsnämnden. Ärenden till utbildningsnämnden anmäler du till nämndens sekreterare senast tre arbetsdagar innan förmötet. Ange om ärendet avser beslut, diskussion eller meddelande, samt vem som föredrar ärendet.

Kallelse skickas ut av nämndens sekreterare en vecka innan nämndens sammanträde.

Utformning av handlingar

Samtliga handlingar hörande till ett ärende skickas till nämndens sekreterare samtidigt som ärendet anmäls. Handlingar ska normalt vara i PDF-format.

Universitetets mallar för dokument

I beslutsärenden bör handlingarna innehålla ett PM som ger bakgrund och avslutas med förslag till beslut enligt följande:

Utbildningsnämnden föreslås besluta att ...

Om det är ett helt dokument som ska fastställas är det lättast att skriva ett missiv med följande beslutsförslag, men lägg då själva dokumentet som bilaga:

Utbildningsnämnden föreslås besluta att fastställa [dokumentnamn] enligt bilaga.

I dokumentet som ska fastställas, det vill säga bilagan, skrivs följande direkt under rubriken:

Fastställd av utbildningsnämnden ÅÅÅÅ-MM-DD, § XX.

Nämndens ordförande, vice ordförande och sekretariat träffar inför varje nämndsammanträde LUS vice ordförande samt sektionscheferna för Student och utbildning respektive Externa relationer och vicerektor för utbildning och kultur på ett förmöte.

Förmötets syfte är att gå igenom dagordningen för nämndens nästa möte och reda ut eventuella frågetecken och behov av kompletteringar. Mötet äger normalt rum cirka två veckor före nämndens sammanträde. Du kan kontakta nämndens sekreterare Oskar Cornelius för information om kommande förmöten.

Efter sammanträdet är det din uppgift som handläggare att göra eventuella korrigeringar i beslutsdokument, samt skicka det korrigerade dokumentet till nämndens sekreterare. Handläggaren expedierar beslut på vanligt sätt, inklusive till Regelverket, på sammantrade [at] rektor [dot] lu [dot] se (sammantrade[at]rektor[dot]lu[dot]se), i de fall detta ska göras. Handläggaren står också för diarieföring och arkivering.

Nämndens sekreterare expedierar protokoll från nämndens sammanträden enligt en särskild lista. Listan inkluderar bland annat fakulteterna, Universitetsledningens stab, sektion Kommunikation och internrevisionen. Beslut som fattats av ordförande på delegation rapporteras till nämnden vid nästa sammanträde under en särskild punkt i dagordningen.

Ordförandebeslut

Utbildningsnämnden har delegerat till nämndens ordförande att fatta beslut i en rad ärenden i nämndens ställe. Följande har delegerats till ordförande, med undantag för ärenden av övergripande strategisk art:

  • Avge yttranden till överklagandenämnden avseende kursbevis och examensbevis.
  • Inge framställning till Universitets- och högskolerådet om avvikelse från områdesbehörighet.
  • Fastställa områdesbehörighet för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder fram till generell examen.
  • Besluta om annan anmälningstid än 15 januari eller 15 april till hösttermin, 15 augusti eller 15 oktober till vårtermin eller 15 mars till sommarkurs, om särskilda skäl föreligger.
  • Besluta om undantag från nämndens beslut att program på avancerad nivå endast kan utlysas i en antagningsomgång per termin (fattat 2013-06-19).
  • Fastställa eventuellt efterled till generell examen som är knuten till utbildningsprogram.
  • Fatta beslut i brådskande ärende som inte kan anstå till nästkommande sammanträde .

Anmäl ditt ärende som ska beslutas av ordförande till nämndens sekreterare. I ärenden som får konsekvenser även utanför utbildningsområdet finns möjlighet att i stället ta ärendet till rektorsbeslut. I de fall ordförande är förhindrad att fatta beslut enligt ovan, övergår denna beslutsrätt till utbildningsnämndens vice ordförande. Ordförandebeslut ska ske efter samråd med Lunds universitets studentkårer (LUS).

Remisser

Remisser som rör universitetsövergripande utbildningsfrågor ska skickas till nämndens sekreterare och till LUS för information. I övrigt hanteras remisser på sedvanligt sätt av ansvarig handläggare enligt avsnitt 2.7 i Handläggarhandboken. Detta inkluderar eventuell internremiss och expediering.

Handläggarhandboken

Svarstiden på en remiss kan i vissa fall vara för kort för att nämnden ska hinna fatta beslut om ett yttrande vid ett ordinarie möte. I så fall är de möjligt att lyfta ärendet till beslut av nämndens ordförande istället, enligt nämndens vidaredelegation av beslut till nämndens ordförande.

Vid frågor om hantering av ärenden

Om du har frågor om utbildningsnämndens hantering av ärenden kan du kontakta sekretariatet. Hit kan du också vända dig för stöd och hjälp med just ditt ärende. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakt.

Kontakt

Utbildningsnämndens sekretariat

Oskar Cornelius
Sekreterare
+46 46 222 68 44
oskar [dot] cornelius [at] stu [dot] lu [dot] se

Åsa Ekberg
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se (asa[dot]ekberg[at]stu[dot]lu[dot]se)