Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Handläggning av ärenden som ska behandlas i utbildningsnämnden

Denna information riktar sig till dig som har ett ärende som du vill att den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ska behandla. Det kan handla om ett beslut eller en diskussion. Tänk på att vara ute i god tid med förberedelserna inför ett nämndsammanträde.

Utbildningsnämndens ärenden

Utbildningsnämnden ska behandla strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå som på grund av sin universitetsövergripande karaktär inte bör beslutas på fakultetsnivå. Uppdraget omfattar även principer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Vilka ärenden som behandlas i utbildningsnämnden regleras av Lunds universitets delegationsordning (STYR 2019/1540).

Lunds universitets delegationsordning i Regelverket

Förmöte

Nämndens ordförande, vice ordförande och sekretariat träffar inför varje nämndsammanträde LUS vice ordförande samt sektionscheferna för Student och utbildning respektive Externa relationer och vicerektor med särskilt ansvar för forskarutbildning, breddad rekrytering och kvalitetssäkring på ett förmöte.

Förmötets syfte är att gå igenom dagordningen för nämndens nästa möte och reda ut eventuella frågetecken och behov av kompletteringar. Mötet äger normalt rum cirka två veckor före nämndens sammanträde. Kontakta nämndens sekreterare för information om kommande förmöten.

Innan sammanträdet

Ärenden till utbildningsnämnden anmäler du till nämndens sekreterare senast tre arbetsdagar innan förmötet. Ange om ärendet avser beslut, diskussion eller meddelande, samt vem som föredrar ärendet.

Kallelse skickas ut av nämndens sekreterare en vecka innan nämndens sammanträde.

Utformning av handlingar

Samtliga handlingar hörande till ett ärende skickas till nämndens sekreterare samtidigt som ärendet anmäls. Handlingar ska normalt vara i PDF-format.

Universitetets mallar för dokument

I beslutsärenden bör handlingarna innehålla ett PM som ger bakgrund och avslutas med förslag till beslut:

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att ...

Om det är ett helt dokument som ska fastställas är det lättast att skriva ett missiv med beslutsförslag liksom ovan, men lägga själva dokumentet som bilaga:

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta att fastställa [dokumentnamn] enligt bilaga.

I dokumentet som ska fastställas (bilagan) skrivs direkt under rubriken: Fastställd av utbildningsnämnden ÅÅÅÅ-MM-DD, § XX.

Efter sammanträdet

Efter sammanträdet är det din uppgift som handläggare att göra eventuella korrigeringar i beslutsdokument, samt skicka det korrigerade dokumentet till nämndens sekreterare. Handläggaren expedierar beslut på vanligt sätt, inklusive till Regelverket, på sammantrade [at] rektor [dot] lu [dot] se, i de fall detta ska göras. Handläggaren står också för diarieföring och arkivering.

Nämndens sekreterare expedierar protokoll från nämndens sammanträden enligt en särskild lista. Listan inkluderar bland annat fakulteterna, Universitetsledningens stab, Kommunikation och internrevisionen. Beslut som fattats av ordförande på delegation rapporteras till nämnden vid nästa sammanträde under en särskild punkt i dagordningen.

Ordförandebeslut

Utbildningsnämnden har delegerat till nämndens ordförande att fatta beslut i en rad ärenden i nämndens ställe. Följande har delegerats till ordförande, med undantag för ärenden av övergripande strategisk art:

  • avge yttranden till överklagandenämnden avseende kursbevis och examensbevis,
  • inge framställning till Universitets- och högskolerådet om avvikelse från områdesbehörighet,
  • fastställa områdesbehörighet för utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare och som leder fram till generell examen,
  • besluta om annan anmälningstid än 15 januari eller 15 april till hösttermin, 15 augusti eller 15 oktober till vårtermin eller 15 mars till sommarkurs, om särskilda skäl föreligger,
  • besluta om undantag från nämndens beslut att program på avancerad nivå endast kan utlysas i en antagningsomgång per termin (fattat 2013-06-19)
  • fastställa eventuellt efterled till generell examen som är knuten till utbildningsprogram
  • fatta beslut i brådskande ärende som inte kan anstå till nästkommande sammanträde 

Anmäl ditt ärende som ska beslutas av ordförande till nämndens sekreterare. I ärenden som får konsekvenser även utanför utbildningsområdet finns möjlighet att istället ta ärendet till rektorsbeslut. I de fall ordförande är förhindrad att fatta beslut enligt ovan, övergår denna beslutsrätt till utbildningsnämndens vice ordförande. Ordförandebeslut ska ske efter samråd med Lunds universitets studentkårer (LUS).

Remisser

Remisser som rör universitetsövergripande utbildningsfrågor ska skickas till nämndens sekreterare och till LUS för information. I övrigt hanteras remisser på sedvanligt sätt av ansvarig handläggare enligt Handläggarhandboken 2.7. Detta inkluderar eventuell internremiss och expediering.

Handläggarhandboken

Frågor

Har du frågor om utbildningsnämndens hantering av ärenden, kontakta sekretariatet. Hit kan du också vända dig för stöd och hjälp med just ditt ärende.

Kontakt

Utbildningsnämndens sekretariat

Åsa Ekberg
Avdelningschef
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Oskar Johansson
Handläggare
+46 46 222 36 98
oskar [dot] johansson [at] stu [dot] lu [dot] se