Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reell kompetens

På denna sida hittar du information om vad reell kompetens är, hur validering går till och hur reell kompetens kan användas för behörighet/tillträde respektive tillgodoräknande.

Vad är reell kompetens? 

Reell kompetens är den samlade faktiska kompetens en person har och kan vara formell, icke-formell och/eller informell.

Formell kompetens är förvärvad via det formella utbildningssystemet och resulterar i examens- och/eller utbildningsbevis som kvalitetssäkras av myndigheter. Icke-formell kompetens är förvärvad via avsiktligt lärande, men regleras inte av lagar och förordningar, på samma sätt som den formella kompetensen gör. Informell kompetens är i sin tur det oavsiktliga och oorganiserade lärandet. Informellt lärande äger till exempel rum i hemmet, på arbetsplatsen eller på fritiden.

Reell kompetens kan ge: 

 • grundläggande behörighet 
 • särskild behörighet till specifik utbildning  
 • tillgodoräknande av kurser och delkurser (kortare utbildningstid). 

Så här arbetar Lunds universitet med validering av reell kompetens

Lunds universitet arbetar med validering av reell kompetens, både för behörighet och tillgodoräknande. Möjligheten att få sin reella kompetens validerad för behörighet eller tillgodoräknande är reglerad i högskoleförordningen.

 • Bedömningen av reell kompetens för grundläggande behörighet handläggs av antagningsavdelningen och beslut tas i de flesta fall av antagningsnämnden.  
 • Bedömningen av reell kompetens för särskild behörighet beslutas av antagningsavdelningen i samråd med berörd institution eller fakultet. 
 • Bedömningen av reell kompetens för tillgodoräknande görs av institutionen för den utbildning som ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens gäller. Ärendet handläggs av handläggare för reell kompetens vid examensavdelningen och beslut tas enligt delegation. 

Nedan beskrivs mer i detalj hur universitetets arbete ser ut. 

Validering av reell kompetens eller erkännande av tidigare lärande 

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetenser som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats. 

Valideringssamordnare - en universitetsgemensam resurs  

Från och med 2021 finns en inrättad tjänst som valideringssamordnare på antagningsavdelningen. Valideringssamordnaren är en universitetsgemensam resurs för validering av reell kompetens. 

Som ett led i kvalitetssäkringen av arbetet följs vårens respektive höstens inkomna ansökningar upp. Det har visat sig att många sökande har fått fel information, missförstått beskeden och inte förstått skillnaden på behörighet och urval. Varje sökande får en individuell uppföljning och rekommendation. Det kan innebära hänvisning till allmänna studievägledningen vid LU, betygsvärdering vid komvux, prövning etc. 

Valideringssamordnaren har en funktionsmejladress dit både studenter samt medarbetare på institutioner och fakulteter kan vända sig med frågor som rör reell kompetens. Sökande som har frågor om reell kompetens inför ansökan/under ansökan kan boka digitalt möte med valideringssamordnaren via Timecenter.

Valideringssamordnaren är även ingång för externa aktörer och kan hänvisa vidare frågor som rör validering, både till andra avdelningar inom universitetet och till andra lärosäten. 

Kontaktuppgifter till universitetets valideringssamordnare hittar du under Kontakt. 

Behörighet 

Behörighet innebär att man får tillträde till en kurs och/eller utbildning, vilket kräver att personen har vissa förkunskaper. För att kunna bli behörig genom reell kompetens måste en ansökan skickas in av den som ansöker senast sista ordinarie ansökningsdag. Detta gäller både för grundläggande och särskild behörighet. En ny ansökan måste skickas varje gång en person vill ansöka till en kurs eller ett program, även om denne har ansökt tidigare. 

Alla ansökningar om validering av reell kompetens (reko) för behörighet handläggs av en reko-handläggare på antagningsavdelningen. LTH har egna antagningshandläggare som handlägger LTH:s reko-ärenden. Vid en första sortering sållas de ansökningar som inte gäller Lunds universitet bort. Därefter kan handläggaren begära in kompletteringar. 

De ärenden som ska beslutas av antagningsnämndens presidium, förbereds av reko-handläggaren inför föredragning för nämnda presidium. De ärenden som gäller särskild behörighet skickas till institutionen för bedömning och motivering (ansvarig medarbetare kan se inskickade dokument/ärendet i NyA). Besked ges sedan till de sökande via antagningsbeskedet på Antagning.se.  

Tänk på att den som har formell behörighet inte kan ansöka om reell kompetens – det kan alltså inte användas för att höja meritvärdet. 

Den som inväntar examen eller har tappat bort sina betyg ska inte heller ansöka om reell kompetens ”i väntan på” att ta examen eller begära ut nya betygsdokument.

Mer om behörighet genom reell kompetens för studenter på lu.se

 1. högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
 2. yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan 
 3. slutbetyg gymnasieskola 2010 och senare 
 4. slutbetyg gymnasieskola före 2010 
 5. slutbetyg kommunal vuxenutbildning 2010 och senare 
 6. slutbetyg kommunal vuxenutbildning före 2010 
 7. avgångsbetyg 
 8. mellanårsbetyg 
 9. Waldorfskola 
 10. folkhögskola 
 11. samlat betygsdokument kommunal vuxenutbildning före 2010 
 12. är bosatt i Danmark, Finland, Island och Norge och där är behörig till högre utbildning 
 13. har en utländsk gymnasieutbildning, om utbildningen ger behörighet att bedriva högskolestudier i det landet. 
 14. enligt äldre bestämmelser har uppfyllt kraven för grundläggande behörighet till högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå (t.ex. påbyggnadsutbildning, specialkurser, övriga skolformer) 
 15. godkänt resultat på ett sådant behörighetsprov som anges i förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. 

Mer information om bedömningsprocessen på uhr.se 

Ansökningar om validering av reell kompetens för behörighet ska bestå av en ansökningsblankett från Antagning.se och en kompetensbeskrivning. I kompetensbeskrivningen ska studenten noggrant beskriver de kunskaper och färdigheter som de vill ska tas med i bedömningen. Det räcker alltså inte att skicka in blanketten och ett tjänstgöringsintyg. 

Behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Under 2021 fick de lärosäten som erbjuder kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) medel från regeringen för att arbeta med validering av reell kompetens för behörighet/tillträde till utbildningen. 

Inom Lunds universitet drivs arbetet i projektform i samarbete med Malmö universitet och övriga lärosäten inom regionen. I projektet arbetar universitetet med hur individers tidigare erfarenheter ska valideras, samt med att utveckla metoder för validering i syfte att fler personer kan antas till utbildningen.  Projektet avslutas under mars 2022. 

Mer information om kompletterande pedagogisk utbildning på Utbildningsvetenskapliga institutionens webbplats

Kontaktuppgifter till projektledaren hittar du under Kontakt.

Tillgodoräknande

Studenter vid Lunds universitet kan ansöka om att tillgodoräkna sig reell kompetens (reko) som motsvarar en kurs eller del av kurs inom sin utbildning. Om bedömningen visar att studenten har kunskaper som motsvarar lärandemål för kursen/delkursen kan studietiden förkortas. 

Studenterna ansöker om tillgodoräknande av reell kompetens inom sin utbildning via en central ingång till examensavdelningen/reell kompetens. Undantaget är studenter från LTH och Medicinska fakulteten som i stället ansöker vid sin fakultet.  

Information om tillgodoräknande på LTH:s externa webbplats 

Information om tillgodoräknande på Medicinska fakultetens externa webbplats 

Ansökan ska innehålla blanketten “Ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens”, en självskattning samt eventuella intyg som stärker den reella kompetensen. Ibland kan intervjuer och skriftliga prov behöva genomföras för att bedöma kompetensen. 

För de ansökningar om tillgodoräknande av reell kompetens som kommer in via den centrala ingången, är en reko-handläggare för tillgodoräknande vid examensavdelningen ett administrativt stöd under hela ansökningsprocessen. Detta innebär att handläggaren vägleder sökande i processen, sammanställer beslutsunderlag, förmedlar beslut/avslag till sökande, tillgodoräknar i Ladok vid bifall samt diarieför ärendet. Bedömningen av sökandes reella kompetens görs dock av ämneskunnig på institutionen och beslut fattas enligt delegationsordningen. Reko-handläggarens kontaktperson vid institutionerna är studierektorer för grund- och avancerad nivå. 

Mer om tillgodoräknande under utbildning för studenter på lu.se

Stödmaterial för bedömare och beslutsfattare  

Som ett stöd för dig som bedömare och beslutsfattare för hantering av ärenden om tillgodoräknande av reell kompetens finns anpassade Ladok-manualer. Det finns även processkartor som visar ärendegången för ansökningarna samt dokumentmallar för bifall, delvis bifall och avslag som du kan använda vid beslutsfattandet.

Tänk på att du behöver logga in med ditt användarnamn och lösenord för att komma åt materialet i LU Box.  

Ladok-manualer, processkartor och beslutsmallar i LU Box (extern webbplats)

Illustration av handläggningsprocessen: 1. Handläggning av ansökningar påbörjas när terminens anmälan öppnar. 2. Begäran om kompletteringar skickas om underlag saknas helt eller delvis. Direktmeddelande via antagning.se. 3. BESLUTSPOCESS Ärenden om grundläggande behörighet dras för antagningsnämndens presidium, ärenden om särskild behörighet skickas till respektive utbildning för bedömning. I de fall underlaget helt eller delvis saknas fattar handläggaren beslut 4. BESLUT MEDDELAS

Kontakt

För frågor om validering av reell kompetens:  

Christel Berg
Valideringssamordnare
Antagningsavdelningen 
validering [at] stu [dot] lu [dot] serel="noreferrer noopener" target="_blank"  

Adress:  
Genetikhuset, 
Sölvegatan 29 B, Lund 

För frågor om tillgodoräknande av reell kompetens:  

Examensavdelningen 
tillgodoraknande-reko [at] stu [dot] lu [dot] serel="noreferrer noopener" target="_blank"  

Adress: 
Genetikhuset, 
Sölvegatan 29 B, Lund