Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reell kompetens

På denna sida hittar du information om vad reell kompetens är, hur validering går till och hur reell kompetens kan användas för behörighet/tillträde respektive tillgodoräknande.

Vad är reell kompetens? 

Reell kompetens är den samlade faktiska kompetens en person har och kan vara formell, icke-formell och/eller informell.

Formell kompetens är förvärvad via det formella utbildningssystemet och resulterar i examens- och/eller utbildningsbevis som kvalitetssäkras av myndigheter. Icke-formell kompetens är förvärvad via avsiktligt lärande, men regleras inte av lagar och förordningar, på samma sätt som den formella kompetensen gör. Informell kompetens är i sin tur det oavsiktliga och oorganiserade lärandet. Informellt lärande äger till exempel rum i hemmet, på arbetsplatsen eller på fritiden.

Reell kompetens kan ge: 

 • grundläggande behörighet 
 • särskild behörighet till specifik utbildning  
 • tillgodoräknande av kurser och delkurser (kortare utbildningstid). 

Så här arbetar Lunds universitet med validering av reell kompetens

Lunds universitet arbetar med validering av reell kompetens, både för behörighet (antagningsavdelningen) och tillgodoräknande (examensavdelningen). Möjligheten att få sin reella kompetens validerad för behörighet eller tillgodoräknande är reglerad i högskoleförordningen.

 • Bedömningen av reell kompetens för grundläggande behörighet handläggs av antagningsavdelningen och beslut tas i de flesta fall av antagningsnämnden.  
 • Bedömningen av reell kompetens för särskild behörighet beslutas av antagningsavdelningen i samråd med berörd institution eller fakultet. 
 • Bedömningen av reell kompetens för tillgodoräknande görs av institutionen för den utbildning som ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens gäller. Ärendet handläggs av handläggare för reell kompetens vid examensavdelningen och beslut tas enligt delegation. 

Nedan beskrivs mer i detalj hur universitetets arbete ser ut. 

Validering av reell kompetens eller erkännande av tidigare lärande 

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetenser som en person besitter oberoende av hur de har förvärvats. 

Valideringssamordnare - en universitetsgemensam resurs  

Från och med 2021 finns en inrättad tjänst som valideringssamordnare på antagningsavdelningen. Valideringssamordnaren är en universitetsgemensam resurs för validering av reell kompetens. 

Som ett led i kvalitetssäkringen av arbetet följs vårens respektive höstens inkomna ansökningar upp. Det har visat sig att många sökande har fått fel information, missförstått beskeden och inte förstått skillnaden på behörighet och urval. Varje sökande får en individuell uppföljning och rekommendation. Det kan innebära hänvisning till allmänna studievägledningen vid LU, betygsvärdering vid komvux, prövning etc. 

Valideringssamordnaren har en funktionsmejladress dit både studenter samt medarbetare på institutioner och fakulteter kan vända sig med frågor som rör reell kompetens. Sökande som har frågor om reell kompetens inför ansökan/under ansökan kan boka digitalt möte med valideringssamordnaren via Timecenter. Vid behov medverkar studievägledaren vid berörd institution. Sökande har möjlighet att få stöd före, under och efter ansökningen.

Valideringssamordnaren är även ingång för externa aktörer och kan hänvisa vidare frågor som rör validering, både till andra avdelningar inom universitetet och till andra lärosäten. 

Kontaktuppgifter till universitetets valideringssamordnare hittar du under Kontakt. Självklart har du som medarbetare möjlighet att boka möte med valideringssamordnaren.

Behörighet (Antagningsavdelningen)

Behörighet innebär att man får tillträde till en kurs och/eller utbildning, vilket kräver att personen har vissa förkunskaper. För att kunna bli behörig genom reell kompetens måste ansökan skickas in senast sista ordinarie anmälningsdag. Detta gäller både för grundläggande och särskild behörighet. En ny ansökan måste skickas varje gång en person vill ansöka till en kurs eller ett program, även om denne har ansökt tidigare. Då räcker det att den sökande hänvisar till tidigare dokumentation om den avser samma kurs eller program som tidigare. Rekoblanketten behövs för att NyA ska flagga upp ärendet. 

Alla ansökningar om validering av reell kompetens (reko) för behörighet handläggs av en rekohandläggare på antagningsavdelningen (LTH har egna antagningshandläggare som handlägger LTH:s rekoärenden). Vid en första sortering sållas de ansökningar som inte gäller Lunds universitet bort. Därefter kan handläggaren begära in kompletteringar. Om ansökningarna helt eller delvis saknar kompetensbeskrivning och styrkande dokumentation skickas alltid en kompletteringsbegäran.

De ärenden som ska beslutas av antagningsnämndens presidium, förbereds av rekohandläggaren inför föredragning för nämnda presidium. De ärenden som gäller särskild behörighet skickas till institutionen för bedömning och motivering (ansvarig medarbetare kan se ärendet inklusive alla dokument i NyA). Besked ges sedan till de sökande via antagningsbeskedet på Antagning.se.

Illustration av handläggningsprocessen: 1. Handläggning av ansökningar påbörjas när terminens anmälan öppnar. 2. Begäran om kompletteringar skickas om underlag saknas helt eller delvis. Direktmeddelande via antagning.se. 3. BESLUTSPOCESS Ärenden om grundläggande behörighet dras för antagningsnämndens presidium, ärenden om särskild behörighet skickas till respektive utbildning för bedömning. I de fall underlaget helt eller delvis saknas fattar handläggaren beslut 4. BESLUT MEDDELAS

I alla antagningsomgångar gäller att anmälan om reko inkommer sista anmälningsdag. UHR:s anmälningsblankett finns inte på engelska, kontakta valideringssamordnaren.

Tänk på att den som har formell behörighet inte kan ansöka om reell kompetens – det kan alltså inte användas för att höja meritvärdet. 

Den som inväntar examen eller har tappat bort sina betyg ska inte heller ansöka om reell kompetens ”i väntan på” att ta examen eller begära ut nya betygsdokument.

Mer om behörighet genom reell kompetens för studenter på lu.se

 1. högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 
 2. yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan 
 3. slutbetyg gymnasieskola 2010 och senare 
 4. slutbetyg gymnasieskola före 2010 
 5. slutbetyg kommunal vuxenutbildning 2010 och senare 
 6. slutbetyg kommunal vuxenutbildning före 2010 
 7. avgångsbetyg 
 8. mellanårsbetyg 
 9. Waldorfskola 
 10. folkhögskola 
 11. samlat betygsdokument kommunal vuxenutbildning före 2010 
 12. är bosatt i Danmark, Finland, Island och Norge och där är behörig till högre utbildning 
 13. har en utländsk gymnasieutbildning, om utbildningen ger behörighet att bedriva högskolestudier i det landet. 
 14. enligt äldre bestämmelser har uppfyllt kraven för grundläggande behörighet till högskoleutbildning eller utbildning som påbörjas på grundnivå (t.ex. påbyggnadsutbildning, specialkurser, övriga skolformer) 
 15. godkänt resultat på ett sådant behörighetsprov som anges i förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning. 

Mer information om bedömningsprocessen på uhr.se 

Ansökningar om validering av reell kompetens för behörighet ska bestå av en ansökningsblankett från Antagning.se och en kompetensbeskrivning. I kompetensbeskrivningen ska studenten noggrant beskriver de kunskaper och färdigheter som de vill ska tas med i bedömningen. Det räcker alltså inte att skicka in blanketten och ett tjänstgöringsintyg. 

Behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

I mars 2022 avslutades det projekt som finansierades av regeringen och syftade till att utveckla metoder för validering med målet att få fler antagna till KPU genom reell kompetens.

Mer information om kompletterande pedagogisk utbildning på Utbildningsvetenskapliga institutionens webbplats

Tillgodoräknande (Examensavdelningen)

Studenter vid Lunds universitet kan ansöka om att tillgodoräkna sig reell kompetens (reko) som motsvarar en kurs eller del av kurs inom sin utbildning. Om bedömningen visar att studenten har kunskaper som motsvarar lärandemål för kursen/delkursen kan studietiden förkortas. 

Studenterna ansöker om tillgodoräknande av reell kompetens inom sin utbildning via en central ingång till examensavdelningen. Undantaget är studenter från LTH och Medicinska fakulteten som i stället ansöker vid sin fakultet.  

Information om tillgodoräknande på LTH:s externa webbplats 

Information om tillgodoräknande på Medicinska fakultetens externa webbplats 

Ansökan ska innehålla blanketten “Ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens”, en självskattning samt eventuella intyg som stärker den reella kompetensen. Ibland kan intervjuer och skriftliga prov behöva genomföras för att bedöma kompetensen. 

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av reell kompetens på Lunds universitet webbplats

För de ansökningar om tillgodoräknande av reell kompetens som kommer in via den centrala ingången, är en reko-handläggare för tillgodoräknande vid examensavdelningen ett administrativt stöd under hela ansökningsprocessen. Detta innebär att handläggaren vägleder sökande i processen, sammanställer beslutsunderlag, förmedlar beslut/avslag till sökande, tillgodoräknar i Ladok vid bifall samt diarieför ärendet. Bedömningen av sökandes reella kompetens görs dock av ämneskunnig på institutionen och beslut fattas enligt delegationsordningen. Reko-handläggarens kontaktperson vid institutionerna är studierektorer för grund- och avancerad nivå. 

Mer om tillgodoräknande under utbildning för studenter på lu.se

Stödmaterial för bedömare och beslutsfattare  

Som ett stöd för dig som bedömare och beslutsfattare för hantering av ärenden om tillgodoräknande av reell kompetens finns anpassade Ladok-manualer. Det finns även processkartor som visar ärendegången för ansökningarna samt dokumentmallar för bifall, delvis bifall och avslag som du kan använda vid beslutsfattandet.

Tänk på att du behöver logga in med ditt användarnamn och lösenord för att komma åt materialet i LU Box.  

Ladok-manualer, processkartor och beslutsmallar i LU Box (extern webbplats)

Illustration beskriver handläggningsprocessen av tillgodoräknande av reell kompetens. 1) Handläggning startar. Ansökan skickas till Examensavdelningens handläggare som registrerar inkommen ansökan, sammanställer underlag, kontaktar institutionen. 2) Handläggare skickar ev. begäran om komplettering till studenten. 3) Ämnesexpert genomför bedömning och meddelar handläggaren beslutet. Handläggare tillgodoräknar i Ladok vid bifall. 4) Beslut meddelas studenten av handläggare. 5) Ärendet avslutas.

Kontakt

För frågor om validering av reell kompetens:  

Christel Berg
Valideringssamordnare
Antagningsavdelningen 
validering [at] stu [dot] lu [dot] se (validering[at]stu[dot]lu[dot]se)  

Adress:  
Genetikhuset, 
Sölvegatan 29 B, Lund 

För frågor om tillgodoräknande av reell kompetens:  

Examensavdelningen 
tillgodoraknande-reko [at] stu [dot] lu [dot] se (tillgodoraknande-reko[at]stu[dot]lu[dot]se)  

Adress: 
Genetikhuset, 
Sölvegatan 29 B, Lund