Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Jämställdhet och lika villkor

Universitetets verksamhet bygger på strävan efter jämställdhet mellan människor samt etnisk och social mångfald. Alla människors lika värde erkänns och universitetet verkar mot rasism och främlingsfientlighet.

I Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 står bland annat att värdegrunden är förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Så arbetar vi med jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer för alla delar av Lunds universitets verksamhet. Verksamhetens arbete för jämställdhet och lika villkor ska årligen redovisas i ett så kallat lika villkorsbokslut som följer instruktionerna i diskrimineringslagens (2008:567) kapitel 3 aktiva åtgärder. Lika villkorsboksluten fungerar både som ett verktyg som förenklar för universitetets verksamheter att dokumentera det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg mot diskriminering (SFAD) och som ett sätt att sprida kunskap och goda idéer inom universitetet. 

Jämställdhetsintegrering

Lunds universitet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering vid universitetet under perioden 2017-2019.  Uppdraget ska bidra till att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Jämställdhetsintegrering handlar om att arbeta igenom organisationens styr- och beslutsprocesser för att ta reda på var det finns hinder för jämställdhet och att, om möjligt, ta bort eller minimera dessa hinder. Jämställdhetsintegrering skiljer sig från det ordinarie lagstadgade systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder, som sker löpande i verksamheten.

Lunds universitets plan för jämställdhetsintegrering under perioden 2017-2019, fokuserar på att ta bort hinder för jämställdhet i rekryteringsprocessen av anställda samt i breddad rekrytering och breddat deltagande av studenter.

Läs mer i Plan för jämställdhetsintegrering vid Lunds universitet, 2017-2019 (PDF 490 kB, ny flik)

Läs om regeringens jämställdhetspolitiska mål

Organisation

Huvudansvaret för arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald ligger hos rektor, men ansvaret delas med alla medarbetare och studenter i organisationen. Varje chef, medarbetare och student ansvarar för att bidra till universitetets strävan mot ett demokratiskt och jämställt universitet.

Varje fakultet eller motsvarande har en egen grupp som hanterar jämställdhet och likabehandling strategiskt inom just sin verksamhet.

På universitetsgemensam nivå finns rådet för jämställdhet och likabehandling. Rådet är sammansatt av ledamöter och representanter från hela verksamheten, studenterna och de fackliga organisationerna. Rådet behandlar universitetsövergripande frågor och är ett stöd till rektor och rektors ledningsråd i frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen