Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet och lika villkor

På denna sida finns information om universitetets arbete med jämställdhet och lika villkor.

Innehåll på sidan:


Bakgrund

Universitetets verksamhet ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

I Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 står bland annat att värdegrunden är förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa.

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Universitetet ska i enlighet med lagen, kapitel 3 Aktiva åtgärder, kontinuerligt arbeta förebyggande mot diskriminering på ett systematiskt sätt.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Organisation

Huvudansvaret för det förebyggande arbetet mot diskriminering ligger hos rektor, men ansvaret delas av alla chefer i organisationen. Varje chef, medarbetare och student ansvarar för att bidra till universitetets strävan mot ett demokratiskt och jämställt universitet fritt från diskriminering.

De flesta fakulteter eller motsvarande har en egen grupp som hanterar jämställdhet och lika villkor strategiskt inom just sin verksamhet.

Rådet för jämställdhet och lika villkor

På universitetsgemensam nivå finns rådet för jämställdhet och lika villkor.  Rådets ordförande innehar ledningsuppdrag på universitetsgemensam nivå och utses av rektor. Ledamöterna ska ha ledningsuppdrag på fakultetsnivå/motsvarande. I rådet ingår även tre representanter för arbetstagarorganisationerna och tre representanter för studenterna.

Rådet för jämställdhet och lika villkor ska 

 • vara drivande i universitetets strategiska arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och förordningar.
 • arbeta fram strategidokument och uppdaterade styrdokument inom området. 
 • ansvara för att föreslå till rektor att fördela medel samt följa upp fördelningen, årligen analysera och följa upp det universitetsgemensamma arbetet. 
 • vid behov tillsätta och ge uppdrag till arbetsgrupper med olika expertis.

Ledamöter och representanter i rådet för jämställdhet och lika villkor 2024-2027

Arbetsgrupp med expertkunskaper

För att stärka rådets arbete och underlätta att rådet fattar vetenskapligt förankrade beslut har rådet tillsatt en arbetsgrupp med dokumenterade expertkunskaper inom jämställdhet och lika villkor och med god kännedom om verksamheten.  

Arbetsgruppens uppdrag är att 

 • arbeta med frågor på direkt uppdrag av rådet,
 • bistå i det strategiska arbetet bland annat genom att arbeta fram kunskapsunderlag inför rådets beslut, omvärldsbevaka och föreslå insatser, 
 • bistå med analyser i samband med uppföljningar.

Arbetsgruppens medlemmar perioden 2024-2027

Så arbetar vi med jämställdhet och lika villkor

Lika villkorsplan för Lunds universitet

Lunds universitet består av de människor som arbetar eller studerar här. Vi har olika roller, finns på olika platser, utför olika uppgifter men formar tillsammans ett framgångsrikt universitet med stor bredd. Vi ska vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Det är en vision som förutsätter akademisk frihet men också en god arbets- och lärandemiljö.

Lunds universitets plan för lika villkor sträcker sig över perioden 2022-2027. I planen lyfts fyra övergripande mål:

 1. Rekryteringsprocesser och karriärvägar ska vara fria från diskriminering.
 2. Kunskapen om och förståelsen för jämställdhet och lika villkor ska vara hög i organisationen.
 3. Arbetet mot diskriminering (SFAD) ska vara levande och aktivt systematiskt förebyggande.
 4. Hanteringen av och förebyggande arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska vara professionell.

Ladda ner: 

Lika villkorsbokslut

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande för alla delar av Lunds universitets verksamhet. Verksamhetens arbete för jämställdhet och lika villkor ska årligen redovisas i ett lika villkorsbokslut som följer diskrimineringslagens (2008:567) kapitel 3 aktiva åtgärder.

Lika villkorsboksluten fungerar både som ett verktyg som förenklar för universitetets verksamheter att dokumentera det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg mot diskriminering (SFAD) och som ett sätt att sprida kunskap och goda idéer inom universitetet.  

Lika villkorsrapport för Lunds universitet

Från och med 2024 kommer Lunds universitet årligen ta fram en Lika villkorsrapport som ytterligare ett steg framåt i arbetet med lika villkor. Lika villkorsrapport för Lunds universitet 2024 avser primärt data för verksamhetsår 2023. Den data som redovisas i rapporten är på universitetsgemensam nivå. Rapporten publiceras senare i vår. 

Tellus – stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier

Projektet Tellus startade 2018 och pågick till och med december 2022. Projektet syftade till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet. 

Projektet samlade in data från enkät, intervjuer och fokusgrupper med anställda, doktorander och studenter, om sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. Insamlingen pågick från hösten 2018 till tidig vår 2020.

Resultaten från undersökningen presenterades i en rapport 2020. 

För mer information om Tellus och den fortsatta forskningen efter Tellus kontakta projektledare professor Anette Agardh Anette [dot] Agardh [at] med [dot] lu [dot] se (Anette[dot]Agardh[at]med[dot]lu[dot]se).

Jämställdhetsintegrering

Lunds universitet har i uppdrag av regeringen att fortsatt utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering vid universitetet. Uppdraget ska bidra till att nå jämställdhetspolitiska mål som framgår av skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr 2016/17:10).

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla beslut, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de som deltar i beslutsfattandet.

Jämställdhetsintegrering skiljer sig från det ordinarie lagstadgade systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder, som sker löpande i verksamheten.

Lunds universitet inledde arbetet med jämställdhetsintegrering 2017, och skrev då en plan för jämställdhetsintegrering för perioden 2017-2019. Fokus låg på rekryteringsprocessen av anställda samt på breddad rekrytering och breddat deltagande av studenter.

Universitetet arbetar sedan 2020 med jämställdhetsintegrering av rekryteringsprocessen, med fokus på en tydlig process för rekrytering av adjunkter, lektorer och professorer. Universitetets arbete med jämställdhetsintegrering är definierat i Lunds universitets plan för lika villkor sträcker sig över perioden 2022–2027.

Läs om skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid

Horisont Europa – jämställdhetsplan

Från och med de ansökningsomgångar som har deadline 2022 ska den som söker forskningsfinansiering från EU-programmet Horisont Europa kunna visa att dennes lärosäte har en jämställdhetsplan (Gender Equality Plan, GEP). 

Lunds universitet uppfyller kravet på GEP med Lika villkorsplan för Lunds universitet 2022-2027. 

Läs mer om Horisont Europa på Forskningsservices sida

Rum för stillhet och eftertanke

Rum för stillhet och eftertanke är icke bokningsbara rum vid universitetet som erbjuder möjlighet till meditation, eftertanke eller bön. Rummen är öppna för både studenter och medarbetare vid universitetet, oavsett tro och livsåskådning.

Läs mer om universitetets rum för stillhet och eftertanke på webbplatsen lu.se