Jämställdhet och lika villkor

Universitetets verksamhet ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet .

I Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 står bland annat att värdegrunden är förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa.

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Universitetet ska i enlighet med lagen, kapitel 3 Aktiva åtgärder, kontinuerligt arbeta förebyggande mot diskriminering på ett systematiskt sätt.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Så arbetar vi med jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande för alla delar av Lunds universitets verksamhet. Verksamhetens arbete för jämställdhet och lika villkor ska årligen redovisas i ett lika villkorsbokslut som följer  diskrimineringslagens (2008:567) kapitel 3 aktiva åtgärder. Lika villkorsboksluten fungerar både som ett verktyg som förenklar för universitetets verksamheter att dokumentera det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg mot diskriminering (SFAD) och som ett sätt att sprida kunskap och goda idéer inom universitetet.  

Jämställdhetsintegrering

Lunds universitet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering vid universitetet.  Uppdraget ska bidra till att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Jämställdhetsintegrering handlar om att arbeta igenom organisationens styr- och beslutsprocesser för att ta reda på var det finns hinder för jämställdhet och att, om möjligt, ta bort eller minimera dessa hinder. Jämställdhetsintegrering skiljer sig från det ordinarie lagstadgade systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder, som sker löpande i verksamheten.

Lunds universitet inledde arbetet med jämställdhetsintegrering 2017, och skrev då en plan för jämställdhetsintegrering för perioden 2017-2019. Fokus låg på rekryteringsprocessen av anställda samt på breddad rekrytering och breddat deltagande av studenter.

Universitet fortsätter från och med 2020 att arbeta med jämställdhetsintegrering av rekryteringsprocessen, med fokus på en tydlig process för rekrytering av adjunkter, lektorer och professorer. Universitetet arbetar på en ny plan för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering.

Regeringen kräver även att universitetet redovisar hur jämställdhet har beaktats i samband med fördelning av forskningsmedel.

Läs om regeringens jämställdhetspolitiska mål

Organisation

Huvudansvaret för arbetet mot diskriminering ligger hos rektor, men ansvaret delas av alla chefer i organisationen. Varje chef, medarbetare och student ansvarar för att bidra till universitetets strävan mot ett demokratiskt och jämställt universitet utan diskriminering.

Varje fakultet eller motsvarande har en egen grupp som hanterar jämställdhet och likabehandling strategiskt inom just sin verksamhet.

På universitetsgemensam nivå finns rådet för jämställdhet och likabehandling. Rådet är sammansatt av ledamöter och representanter från hela verksamheten, studenterna och de fackliga organisationerna. Rådet behandlar universitetsövergripande frågor och är ett stöd till rektor och rektors ledningsråd i frågor som rör arbetet mot diskriminering och för jämställdhet och lika villkor.