Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Jämställdhet och lika villkor

Universitetets verksamhet ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Innehåll på sidan:


I Strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 står bland annat att värdegrunden är förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa.

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Universitetet ska i enlighet med lagen, kapitel 3 Aktiva åtgärder, kontinuerligt arbeta förebyggande mot diskriminering på ett systematiskt sätt.

Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Organisation

Huvudansvaret för det förebyggande arbetet mot diskriminering ligger hos rektor, men ansvaret delas av alla chefer i organisationen. Varje chef, medarbetare och student ansvarar för att bidra till universitetets strävan mot ett demokratiskt och jämställt universitet fritt från diskriminering.

Varje fakultet eller motsvarande har en egen grupp som hanterar jämställdhet och lika villkor strategiskt inom just sin verksamhet.

Rådet för jämställdhet och lika villkor

På universitetsgemensam nivå finns rådet för jämställdhet och lika villkor.  Rådets ordförande innehar ledningsuppdrag på universitetsgemensam nivå och utses av rektor. Ledamöterna ska ha ledningsuppdrag på fakultetsnivå/motsvarande. I rådet ingår även tre representanter för de fackliga organisationerna och tre representanter för studenterna.

Rådet för jämställdhet och lika villkor ska 

  • vara drivande i universitetets strategiska arbete med att motverka diskriminering och främja jämställdhet, lika villkor, lika rättigheter och möjligheter i enlighet med såväl interna regelverk som gällande lagar och förordningar.
  • arbeta fram strategidokument och uppdaterade styrdokument inom området. 
  • ansvara för att föreslå till rektor att fördela medel samt följa upp fördelningen, årligen analysera och följa upp det universitetsgemensamma arbetet. 
  • vid behov tillsätta och ge uppdrag till arbetsgrupper med olika expertis.

Ledamöter och representanter i rådet för jämställdhet och lika villkor 2021-2024

Arbetsgrupp med expertkunskaper

För att stärka rådets arbete och göra det möjligt att fatta vetenskapligt förankrade beslut har rådet tillsatt en arbetsgrupp med dokumenterade expertkunskaper inom jämställdhet och lika villkor och med god kännedom om verksamheten.  

Arbetsgruppens uppdrag är att 

  • arbeta med frågor på direkt uppdrag av rådet,
  • bistå i det strategiska arbetet bland annat genom att arbeta fram kunskapsunderlag inför rådets beslut, omvärldsbevaka och föreslå insatser, 
  • bistå med analyser i samband med uppföljningar.

Arbetsgruppens medlemmar perioden 2021-2024

Uppdrag till hbtq-nätverk för anställda 

För att stärka och synliggöra universitetets interna nätverk HBTQ-LU har universitetet beslutat att under 2021 utse en koordinator inom nätverket HBTQ-LU. Syftet är att hålla samman nätverket och skapa kontinuitet. Koordinatorn ska även beakta studentinflytandet i nätverkets arbete. 

HBTQ-LU har fått i uppdrag att genomföra relevanta aktiviteter under 2021, med syfte att stärka och utveckla universitetet som arbetsplats och samhällsaktör med fokus på allas lika värde. Aktiviteterna ska vara öppna för alla anställda vid Lunds universitet. Nätverket ska regelbundet återrapportera sitt uppdrag till rådet för jämställdhet och lika villkor.

Så arbetar vi med jämställdhet och lika villkor

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande för alla delar av Lunds universitets verksamhet. Verksamhetens arbete för jämställdhet och lika villkor ska årligen redovisas i ett lika villkorsbokslut som följer diskrimineringslagens (2008:567) kapitel 3 aktiva åtgärder.

Lika villkorsboksluten fungerar både som ett verktyg som förenklar för universitetets verksamheter att dokumentera det systematiska förebyggande arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg mot diskriminering (SFAD) och som ett sätt att sprida kunskap och goda idéer inom universitetet.  

Aktuella universitetsgemensamma satsningar

Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling

Projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling avslutades i februari 2021. Syftet med projektet var att stärka det universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet, likabehandling och lika villkor. Målet var att identifiera och utveckla effektiva och användbara arbetssätt för det universitetsgemensamma arbetet.

Läs rapporten om projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling (PDF, ny flik)

För mer information, kontakta personalkonsult ellen [dot] karlsson [at] hr [dot] lu [dot] se (Ellen Karlsson) eller vicerektor jimmie [dot] kristensson [at] rektor [dot] lu [dot] se (Jimmie Kristensson)

Tellus – stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier

Projektet Tellus startade 2018 och pågår till och med oktober 2021. Projektet syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet. Resultaten från undersökningen presenterades i en rapport 2020. 

För mer information kontakta projektledare professor Anette [dot] Agardh [at] med [dot] lu [dot] se (Anette Agardh )eller personalkonsult lena [dot] lindell [at] hr [dot] lu [dot] se (Lena Lindell).

Jämställdhetsintegrering

Lunds universitet har fått i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering vid universitetet. Uppdraget ska bidra till att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål.

Jämställdhetsintegrering handlar om att arbeta igenom organisationens styr- och beslutsprocesser för att ta reda på var det finns hinder för jämställdhet och att, om möjligt, ta bort eller minimera dessa hinder. Jämställdhetsintegrering skiljer sig från det ordinarie lagstadgade systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder, som sker löpande i verksamheten.

Lunds universitet inledde arbetet med jämställdhetsintegrering 2017, och skrev då en plan för jämställdhetsintegrering för perioden 2017-2019. Fokus låg på rekryteringsprocessen av anställda samt på breddad rekrytering och breddat deltagande av studenter.

Universitet fortsätter från och med 2020 att arbeta med jämställdhetsintegrering av rekryteringsprocessen, med fokus på en tydlig process för rekrytering av adjunkter, lektorer och professorer. Universitetet arbetar under 2021 med att ta fram en ny plan för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering.

Regeringen kräver även att universitetet redovisar hur jämställdhet har beaktats i samband med fördelning av forskningsmedel.

Läs om regeringens jämställdhetspolitiska mål

Horisont Europa – jämställdhetsplan

Från och med de ansökningsomgångar som har deadline 2022 ska den som söker forskningsfinansiering från EU-programmet Horisont Europa kunna visa att dennes lärosäte har en jämställdhetsplan (Gender Equality Plan, GEP).

Lunds universitets råd för jämställdhet och lika villkor, som leds av vicerektor Jimmie Kristensson, arbetar med att ta fram en plan som uppfyller de krav som ställs av Horisont Europa. Planen kommer vara klar i god tid före utgången av 2021.

Läs mer på Horisont Europas webbplats hos EU-kommissionen