Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inrättande och avveckling av utbildning

Här kan du läsa mer om hur arbetet ser ut innan en utbildning inrättas eller läggs ner samt vilka program som inrättats de senaste åren.

Beslut om inrättande

Innan ett nytt utbildningsprogram kan inrättas gör universitetet en prövning. Detta för att utreda om utbildningen har de förutsättningar som krävs för att bli en del av Lunds universitets utbildningsutbud. Om prövningen är framgångsrik, leder den fram till ett inrättandebeslut. Detsamma gäller för nya huvudområden för generell examen och forskarutbildningsämnen, men processerna skiljer sig åt.

I prövningen undersöks bland annat hur programmet passar ihop med studenters och arbetsmarknadens behov, hur programmet ska finansieras, och vilken koppling som finns till forskning inom ämnet.

Beslut om nedläggning

Beslut om nedläggning av utbildningsprogram måste också fattas på väl genomtänkta grunder. Exempelvis måste hänsyn tas till studenterna som befinner sig i utbildningen, men också till universitetets utbud och uppdrag som helhet.

Rättssäkra beslut

För att besluten ska vara rättssäkra och transparenta har handläggningsordningar tagits fram av utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden. 

Nyinrättade program 2020-2021

Inrättade program 2021

 • Masterprogram i livsmedelssystemanalys 
 • Masterprogram i digital arkitektur och framtidsutveckling 
 • Civilingenjörsprogram i risk, säkerhet och krishantering 
 • Konstnärligt masterprogram i scenkonst som kritisk praktik 

Inrättade program 2020

 • Ny läkarutbildning
 • Masterprogram i virtuell verklighet och förstärkt verklighet
 • Masterprogram i samhällsvetenskaplig dataanalys 
 • Masterprogram i hållbar energi
 • Kandidatprogram i livsmedelsteknik
 • Magisterprogram i Business Analytics
 • Kandidatprogram i översättning
 • Masterprogram i Öst- och centraleuropakunskap
   

Inrättandeprövning och avveckling av program på grundnivå och avancerad nivå

Beslut om att inrätta och avveckla program fattas av utbildningsnämnden för att möjliggöra en universitetsgemensam diskussion kring utbildningskvalitet och utbud. Risken för överlappning i utbildningsutbudet minskar och strategisk utbildningsplanering möjliggörs.

Processen för inrättande av nya program styrs av en handläggningsordning. Handläggningsordningen anger bland annat att en extern bedömargrupp såväl som fakultetsstyrelsen ska yttra sig om det föreslagna programmet.

En vägledning för inrättande av ny utbildning har tagits fram av utbildningsnämnden. Den är frivillig att använda och kan fungera som ett stöd för fakulteterna.

Inrättande av huvudområde för generell examen

Beslut om att inrätta nya huvudområden fattas av fakultetsstyrelsen. Fakulteten ska ta hänsyn till samma aspekter som för inrättande av nya program. Men inget krav ställs på att använda en extern bedömargrupp eller att göra en föranmälan till utbildningsnämnden.

Avveckling av huvudområden för generell examen, beslutas av fakultetsstyrelsen. Fakulteten bör använda samma process och underlag som för avveckling av program.

Inrättande och avveckling av forskarutbildningsämne

Beslut om att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne fattas av fakultetsstyrelsen eller av det organ på fakultetsnivå till vilket uppgiften delegeras. Inget krav ställs på att använda en extern bedömargrupp men det finns villkor som ska uppfyllas för att en ny forskarutbildning ska inrättas. Dessa villkor finns angivna i Föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Beslut om att avveckla ett befintligt forskarutbildningsämne fattas av fakultetsstyrelsen. Innan beslut om avveckling fattas måste de antagna doktorandernas möjlighet att slutföra sin utbildning utredas.

Kontaktinformation

Lena Christensen
Projektledare
Utbildningsstrategiskt stöd
+46 46 222 70 36
lena [dot] christensen [at] stu [dot] lu [dot] se

Martin Nykvist
Koordinator vid Utbildningsstrategiskt stöd för UKÄ:s utvärdering av utbildning på forskarnivå
+46 46 222 90 47
martin [dot] nykvist [at] stu [dot] lu [dot] se