Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Inrättande och avveckling av utbildning

Innan ett nytt utbildningsprogram kan inrättas gör universitetet en prövning för att utreda om utbildningen har de förutsättningar som krävs för att bli en del av Lunds universitets utbildningsutbud. Om prövningen är framgångsrik leder den fram till ett inrättandebeslut. Detsamma gäller för nya huvudområden för generell examen och forskarutbildningsämnen, men processerna skiljer sig åt. I prövningen undersöks bland annat hur programmet passar ihop med studenters och arbetsmarknadens behov, hur programmet ska finansieras, och vilken koppling som finns till forskning inom ämnet.

Beslut om nedläggning av utbildningsprogram måste också fattas på väl genomtänkta grunder. Exempelvis måste hänsyn tas till studenterna som befinner sig i utbildningen, men också till universitetets utbud och uppdrag som helhet.

För att besluten ska vara rättssäkra och transparenta har handläggningsordningar tagits fram av utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden. 

Inrättandeprövning och avveckling av program på grundnivå och avancerad nivå

Beslut om att inrätta och avveckla program fattas av utbildningsnämnden för att möjliggöra en universitetsgemensam diskussion kring utbildningskvalitet och utbud. Risken för överlappning i utbildningsutbudet minskar och strategisk utbildningsplanering möjliggörs.

Processen för inrättande av nya program styrs av en handläggningsordning, som bland annat anger att en extern bedömargrupp såväl som fakultetsstyrelsen ska yttra sig om det föreslagna programmet.

En vägledning för inrättande av ny utbildning har tagits fram av utbildningsnämnden. Den är frivillig att använda och kan fungera som ett stöd för fakulteterna.

Inrättande av huvudområde för generell examen

Beslut om att inrätta nya huvudområden fattas av fakultetsstyrelsen. Fakulteten ska ta hänsyn till samma aspekter som för inrättande av nya program, men inget krav ställs på att använda en extern bedömargrupp eller att göra en föranmälan till utbildningsnämnden.

Fakulteten ansvarar för att föra en dialog med övriga delar av universitetet för att undvika överlappningar med närliggande huvudområden och för att öka tydligheten gentemot studenterna.

Avveckling av huvudområden för generell examen, beslutas av fakultetsstyrelsen. Fakulteten bör använda samma process och underlag som för avveckling av program.

Inrättande och avveckling av forskarutbildningsämne

Beslut om att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne fattas av fakultetsstyrelsen eller av det organ på fakultetsnivå till vilket uppgiften delegeras. Inget krav ställs på att använda en extern bedömargrupp men det finns en rad villkor som ska uppfyllas för att en ny forskarutbildning ska inrättas:

  • Forskningsmiljön ska vara aktiv och tillräckligt omfattande i förhållande till utbildningen.
  • Det ska finnas tillräckliga handledningsresurser och potentiella handledare ska ha relevant ämneskompetens och pedagogisk kompetens.
  • Forskarutbildningens namn ska ge tydlig information om dess hemvist i förhållande både till nationell standard och till internationell praxis.

Om ett ämnes förutsättningar för att anta doktorander eller bedriva forskarutbildning förändras kan avveckling bli aktuellt.  Beslut om att avveckla ett befintligt forskarutbildningsämne fattas av fakultetsstyrelsen. Innan beslut om avveckling fattas måste de redan antagna doktorandernas möjlighet att slutföra sin utbildning utredas.

Sidansvarig:

Kontakt

Jenny Pobiega
Utredare
Avdelningen Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 71 22
jenny [dot] pobiega [at] stu [dot] lu [dot] se

Martin Nykvist
Koordinator vid Kvalitet och utvärdering för UKÄ:s utvärdering av utbildning på forskarnivå
+46 46 222 90 47
martin [dot] nykvist [at] stu [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen