Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Inrättande och avveckling av utbildning

Här kan du läsa mer om hur arbetet ser ut innan en utbildning inrättas eller läggs ner samt vilka program som inrättats de senaste åren.

Beslut om att inrätta och avveckla program fattas av den universitetsgemensamma utbildningsnämnden för att möjliggöra en diskussion kring utbildningskvalitet och utbud vid hela universitetet. Detta gör att risken för överlappning i utbildningsutbudet minskar och strategisk utbildningsplanering möjliggörs.

Processen för inrättande och avveckling av utbildning styrs av en handläggningsordning.

Handläggningsordning för inrättande och avveckling av utbildning vid Lunds universitet (PDF, 343 kB, ny flik)

En vägledning för inrättande av ny utbildning har tagits fram av utbildningsnämnden. Den är frivillig att använda och kan fungera som ett stöd för fakulteterna. 

Vägledning för inrättande av nya program (PDF, 215 kB, ny flik)

Beslut om inrättande

Innan ett nytt utbildningsprogram kan inrättas gör universitetet en prövning. Detta för att utreda om utbildningen har de förutsättningar som krävs för att bli en del av Lunds universitets utbildningsutbud. I prövningen undersöks bland annat hur programmet passar ihop med studenters och arbetsmarknadens behov, hur programmet ska finansieras, och vilken koppling som finns till forskning inom ämnet.

Ett inrättandeärende aktualiseras i utbildningsnämnden vid två tillfällen:

1. Föranmälan om inrättande av program

Syftet med föranmälan är att skapa förutsättningar för en strategisk utbildningsplanering på universitetsgemensam nivå. En föranmälan bygger på beslut på fakultetsnivå om att påbörja en inrättandeprocess och ska komma tidigt i processen. Efter diskussion i utbildningsnämnden påbörjar fakulteten arbetet med att ta fram det underlag som krävs för extern bedömning samt för anmälan om inrättande av utbildning. Detta görs med hänsyn tagen till eventuella kommentarer från utbildningsnämnden.

Föranmälningar behandlas löpande under året av utbildningsnämnden. Fakulteten bör kontakta avdelningen Utbildningsstrategiskt stöd när en föranmälan blir aktuell. Senast fyra veckor innan det utbildningsnämndsmöte som föranmälan är tänkt att hanteras på bör kontakten tas. Detta ger handläggare vid Utbildningsstrategiskt stöd tid att återkomma med eventuella frågor och kommentarer.

Efter det fakultetsinterna arbetet som leder fram till extern granskning och bedömning samt beslut i fakultetsstyrelse/motsvarande att ansöka till utbildningsnämnden om inrättande av utbildning, görs en anmälan om inrättande av utbildning.

2. Anmälan om inrättande av utbildning

Inrättandeärenden tas upp för beslut vid nämndmöten i januari, februari, mars, samt augusti, september och oktober varje år.

Fakulteten bör inkomma med fullständigt underlag minst sex veckor innan ärendet ska tas upp i utbildningsnämnden. Detta ger handläggare vid Utbildningsstrategiskt stöd tid att granska materialet, föra en dialog med fakulteten och skapa ett underlag till utbildningsnämnden. 

Vikten av tidsplanering

Tänk på att ha framförhållning vid inrättande av program. Räkna med minst ett års framförhållning från beslut om inrättande till dess att utbildningen kan starta. För att hinna etablera utbildningen behöver hänsyn tas till tidplaner för exempelvis Lubas och antagningsomgångar Ta med dessa tidsplaner i planeringen från början för att effektivisera processen.

Förkunskapskrav och urval ska stämmas av med antagningsavdelningen innan beslut om inrättande av utbildning fattas i utbildningsnämnden. Ta kontakt med Joakim Hall, avdelningschef på Antagningen. E-post: joakim [dot] hall [at] stu [dot] lu [dot] se Telefon: 046-222 38 87

Aktuell information om Lubas tidplan
Aktuell tidplan för antagningsomgångar

Nyinrättade program 2020–2021

 • Masterprogram i livsmedelssystemanalys 
 • Masterprogram i digital arkitektur och framtidsutveckling 
 • Civilingenjörsprogram i risk, säkerhet och krishantering 
 • Konstnärligt masterprogram i scenkonst som kritisk praktik

 • Ny läkarutbildning
 • Masterprogram i virtuell verklighet och förstärkt verklighet
 • Masterprogram i samhällsvetenskaplig dataanalys 
 • Masterprogram i hållbar energi
 • Kandidatprogram i livsmedelsteknik
 • Magisterprogram i Business Analytics
 • Kandidatprogram i översättning
 • Masterprogram i Öst- och centraleuropakunskap

Beslut om nedläggning

Beslut om nedläggning av utbildningsprogram måste också fattas på väl genomtänkta grunder. Exempelvis måste hänsyn tas till studenterna som befinner sig i utbildningen, men också till universitetets utbud och uppdrag som helhet.

Inrättande av huvudområde för generell examen

Beslut om att inrätta nya huvudområden fattas av fakultetsstyrelsen. Fakulteten ska ta hänsyn till samma aspekter som för inrättande av nya program. Men inget krav ställs på att använda en extern bedömargrupp eller att göra en föranmälan till utbildningsnämnden.

Avveckling av huvudområden för generell examen, beslutas av fakultetsstyrelsen. Fakulteten bör använda samma process och underlag som för avveckling av program.

Inrättande och avveckling av forskarutbildningsämne

Beslut om att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne fattas av fakultetsstyrelsen eller av det organ på fakultetsnivå till vilket uppgiften delegeras. Inget krav ställs på att använda en extern bedömargrupp men det finns villkor som ska uppfyllas för att en ny forskarutbildning ska inrättas. Dessa villkor finns angivna i Föreskrifter för utbildning på forskarnivå.

Beslut om att avveckla ett befintligt forskarutbildningsämne fattas av fakultetsstyrelsen. Innan beslut om avveckling fattas måste de antagna doktorandernas möjlighet att slutföra sin utbildning utredas.

Kontakt

Lena Christensen
Projektledare
Utbildningsstrategiskt stöd
+46 46 222 70 36
lena [dot] christensen [at] stu [dot] lu [dot] se