Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Då ska du göra en anmälan

I högskoleförordningen finns fyra olika typer av disciplinära förseelser. Här nedan följer några exempel på de olika typerna och kort information om hur du bedömer om en förseelse har begåtts. Informationen är på inget sätt uttömmande och det bör påpekas att varje disciplinärende måste bedömas utifrån alla de omständigheter som föreligger i det enskilda ärendet.

När ska anmälan göras? Vem ska anmäla?

Grundad misstanke om disciplinförseelse ska enligt 10 kap. 9 § högskoleförordningen skyndsamt anmälas till rektor. Misstanken måste ha någon objektiv grund, men gränsen är låg. En misstanke med mycket tunt faktaunderlag kan räcka för att man ska vara skyldig att anmäla. En rent subjektiv intuition räcker dock inte.

Läs mer i Hans-Heinrich Vogels skrift Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen, några förvaltningsrättsliga frågor (PDF, 48 kB, öppnas i nytt fönster).

I högskoleförordningen sägs inte uttryckligen vem som ska göra en anmälan. Det är alltså inte bara vissa befattningshavare som exempelvis prefekter och examinatorer som är skyldiga att göra anmälan till rektor utan alla anställda vid universitetet.

Att anmälan ska göras skyndsamt innebär att en misstanke om fusk eller annan disciplinförseelse måste prioriteras högt. 

Din anmälan ska ställas till rektor, men skickas till avdelningen Juridik

Observera att din anmälan ska göras till rektor och inte till disciplinnämnden. Anmälan ska alltså ställas till rektor, men den ska skickas eller lämnas till avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering. Skicka din anmälan per  e-post till disciplin [at] lu [dot] se. Anmälan behöver inte vara egenhändigt undertecknad. Om anmälan är undertecknad, ber vi dig att skicka anmälan i original till avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering, hämtställe 31. Detta för att det ska bli rätt vid diarieföring och vid arkivering. Juridiska avdelningen tar hand om diarieföringen av hela ärendet, inklusive anmälan.

Du som gör en anmälan om misstänkt disciplinförseelse bör informera prefekt och/eller studierektor vid din institution om anmälan. Om misstanken gäller fusk vid tentamen eller när studieprestation annars ska bedömas, ska också examinator på aktuell kurs underrättas.

Institutionen eller du som anmäler en student bör också informera studenten om att misstanke om disciplinförseelse föreligger och att du är skyldig att göra en anmälan om misstanken till rektor. Notera gärna den misstänkte studentens eventuella kommentarer i anslutning till detta samtal och inkludera denna i själva anmälan. Institutionen ska inte vidta åtgärder för att utreda ärendet vidare, utan ska, som tidigare påpekats, skyndsamt göra anmälan till rektor.

Olika typer av disciplinärenden

Vilseledande när studieprestation ska bedömas – fusk

För att en disciplinåtgärd ska kunna vidtas mot en student krävs att det är utrett att studenten avsett att vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, eller att studenten förstått att en sådan gärning påbörjats eller genomförts.

Läs mer i Nils Jareborgs skrift Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör (PDF, 70 kB, öppnas i nytt fönster).

Ett tydligt exempel på fusk är att använda otillåtna hjälpmedel vid en tentamen, till exempel lappar eller otillåtna anteckningar. Vid hemtentamen eller uppsatsskrivning kan det räknas som fusk om en student kopierar andras texter utan att ange att det är fråga om citat. För mer information om plagiat, se Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, 320 kb, öppnas i nytt fönster).

Det räcker med att det är fråga om försök till fusk för att disciplinåtgärd skall kunna vidtas. Det innebär till exempel att det räcker att ha lappar med sig till tentamen med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte.

Det är viktigt att känna till att det även räknas som fusk att hjälpa någon annan att fuska. En student kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om studenten låter någon annan student kopiera de egna tentamenssvaren.

Störande eller hindrande undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan

Överträdelser av ordningsregler kan innebära att verksamheten störs. Detta gäller till exempel vid laborationer och tentamen. 

Störande verksamhet vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

Biblioteken har ordningsregler och det är av flera anledningar viktigt att dessa följs. En förseelse kan vara att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. En annan form av störande av verksamheten är när universitetets datornät används på ett otillåtet sätt.

Trakasserier eller sexuella trakasserier

Trakasserierna ska rikta sig mot annan student eller mot arbetstagare vid högskolan. Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Kontakt

Vid frågor om hantering av disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85

Maria Hamberg
Jurist
maria [dot] hamberg [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90

Elin Robertson Hållenius
Jurist
elin [dot] robertson_hallenius [at] legal [dot] lu [dot] se

Hedvig Johansson
Jurist
hedvig [dot] johansson [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 06 17

Veronica Westergård
Jurist
veronica [dot] westergard [at] legal [dot] lu [dot] se

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se