Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Då ska du göra en anmälan

I högskoleförordningen finns fyra olika typer av disciplinära förseelser. Här nedan följer några exempel på de olika typerna och kort om hur du bedömer om en förseelse har begåtts. Informationen är på inget sätt uttömmande och det bör påpekas att varje disciplinärende måste bedömas utifrån alla de omständigheter som föreligger i det enskilda ärendet.

När ska anmälan göras? Vem ska anmäla?

Grundad misstanke om disciplinförseelse ska enligt 10 kap. 9 § högskoleförordningen skyndsamt anmälas till rektor. Misstanken måste ha någon objektiv grund, men gränsen är låg. En misstanke med mycket tunt faktaunderlag kan räcka för att man ska vara skyldig att anmäla. En rent subjektiv intuition räcker dock inte.

Läs mer i Hans-Heinrich Vogels skrift Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen, några förvaltningsrättsliga frågor, (PDF, 48 kB, nytt fönster).

I högskoleförordningen sägs inte uttryckligen vem som ska göra en anmälan. Det är alltså inte bara vissa befattningshavare som exempelvis prefekter och examinatorer, utan alla anställda vid universitetet, som är skyldiga att göra anmälan till rektor.

Anmälan ska enligt högskoleförordningen göras skyndsamt, vilket innebär att disciplinärenden måste prioriteras högt. Så snart en misstanke uppstår måste en anmälan upprättas. Kravet på skyndsamhet betyder vanligen att en anmälan till rektor inte får dröja i avvaktan på att till exempel en institutionsstyrelse, som inte kan sammanträda med mycket kort varsel, informerats om saken.

Din anmälan ska ställas till Rektor, men skickas till avdelningen Juridik

Observera att din anmälan ska göras till rektor och inte till disciplinnämnden. Anmälan ska alltså ställas till Rektor, men den ska skickas eller lämnas till avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering, hämtställe 31, eftersom Rektor har gett avdelningen Juridik i uppdrag att sköta utredningen av disciplinärenden. Din anmälan kan även skickas per e-post till disciplin [at] lu [dot] se. Anmälan behöver inte vara egenhändigt undertecknad. (Juridiska avdelningen tar hand om diarieföringen av hela ärendet inklusive anmälan.)

Du som gör en anmälan om misstänkt disciplinförseelse bör informera prefekt och/eller studierektor vid din institution om anmälan. Om misstanken gäller fusk vid tentamen eller när studieprestation annars ska bedömas, ska också examinator på aktuell kurs underrättas.

Institutionen eller du som anmäler en student bör också informera studenten om att misstanke om disciplinförseelse föreligger och att du är skyldig att göra en anmälan om misstanken till rektor. Notera gärna den misstänkte studentens eventuella kommentar i anslutning till detta samtal och inkludera denna i själva anmälan. Institutionen ska inte vidta åtgärder för att utreda ärendet vidare, utan ska, som tidigare påpekats, skyndsamt göra anmälan till rektor.

Olika typer av disciplinärenden

Vilseledande när studieprestation ska bedömas – fusk

För att en disciplinåtgärd ska kunna vidtas mot en student krävs att det måste vara utrett att studenten avsett att vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, eller att studenten förstått att en sådan gärning påbörjats eller genomförts.

Läs mer i Nils Jareborgs skrift Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör (PDF, 70 kB, nytt fönster).

Ett tydligt exempel på fusk är att använda otillåtna hjälpmedel vid en tentamen, till exempel lappar eller otillåtna anteckningar. Vid hemtentamen eller uppsatsskrivning kan det räknas som fusk om man kopierar andras texter utan att ange att det är fråga om citat. För mer information om plagiat, se Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, 320 kb, nytt fönster).

Det ska påpekas att det räcker med att det är fråga om försök till fusk för att disciplinåtgärd skall kunna vidtas. Det innebär till exempel att det räcker att ha lappar med sig till tentamen med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte.

I synnerhet vid hemtentamen, där det är vanligt att institutionen uppmuntrar visst samarbete, är det viktigt att känna till att det även betraktas som fusk att hjälpa någon annan att fuska. En student kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om denne låter någon annan student kopiera ens egna svar.

Stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan

Överträdelser av ordningsregler kan ha den verkan att verksamheten störs. Detta gäller till exempel vid laborationer och tentamen. Om en student uteblir från olika slags repetitioner, exempelvis skådespel, kan det innebära en påtaglig störning. (Se Jareborg ovan)

Störande verksamhet vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

Biblioteken har ordningsregler och det är angeläget ur flera aspekter att dessa följs. Den vanligaste förseelsen är att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. En annan form av störande av verksamheten är när universitetets datornät används på ett otillåtet sätt.

Utsätter annan för trakasserier

Trakasserierna ska rikta sig mot annan student eller mot arbetstagare vid högskolan. De former som avses är trakasserier på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Även sexuella trakasserier kan utgöra en disciplinförseelse.

Sidansvarig:

Kontakt

Vid frågor om hantering av Disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85

Nicolina Levander
Jurist
nicolina [dot] levander [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen