Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Då ska du göra en anmälan

I högskoleförordningen finns fyra olika typer av disciplinära förseelser. Här nedan följer några exempel på de olika typerna och kort information om hur du bedömer om du ska göra en anmälan. Informationen är på inget sätt uttömmande och det bör påpekas att varje disciplinärende måste bedömas utifrån alla de omständigheter som föreligger i det enskilda ärendet.

När ska anmälan göras? Vem ska anmäla?

Grundad misstanke om disciplinförseelse ska enligt 10 kap. 9 § högskoleförordningen skyndsamt anmälas till rektor. Misstanken måste ha någon objektiv grund, men gränsen är låg. En misstanke med mycket tunt faktaunderlag kan räcka för att man ska vara skyldig att anmäla. En rent subjektiv intuition räcker dock inte.

Läs mer i Hans-Heinrich Vogels skrift Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen, några förvaltningsrättsliga frågor (PDF, 48 kB, öppnas i nytt fönster).

I högskoleförordningen sägs inte uttryckligen vem som ska göra en anmälan. Det är alltså inte bara vissa befattningshavare som exempelvis prefekter och examinatorer som är skyldiga att göra anmälan till rektor utan alla anställda vid universitetet.

Att anmälan ska göras skyndsamt innebär att en misstanke om fusk eller annan disciplinförseelse måste prioriteras högt. 

Din anmälan ska ställas till rektor, men skickas till avdelningen Juridik

Observera att din anmälan ska göras till rektor och inte till disciplinnämnden. Anmälan ska alltså ställas till rektor, men den ska skickas eller lämnas till avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering. Skicka din anmälan via de olika anmälningsformulären i högerspalten. Juridiska avdelningen tar hand om diarieföringen av hela ärendet, inklusive anmälan.

Du som gör en anmälan om misstänkt disciplinförseelse bör informera prefekt och/eller studierektor vid din institution om anmälan. Om misstanken gäller fusk vid tentamen eller när studieprestation annars ska bedömas, ska också examinator på aktuell kurs underrättas.

Institutionen eller du som anmäler en student bör också informera studenten om att misstanke om disciplinförseelse föreligger och att du är skyldig att göra en anmälan om misstanken till rektor. Notera gärna den misstänkte studentens eventuella kommentarer i anslutning till detta samtal och inkludera detta i själva anmälan. Institutionen ska inte vidta åtgärder för att utreda ärendet vidare, utan ska, som tidigare påpekats, skyndsamt göra anmälan till rektor.

Olika typer av disciplinärenden

Vilseledande när studieprestation ska bedömas – fusk

För att en disciplinåtgärd ska kunna vidtas mot en student krävs att det är utrett att studenten avsett att vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas, eller att studenten förstått att en sådan gärning påbörjats eller genomförts.

Läs mer i Nils Jareborgs skrift Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör (PDF, 70 kB, öppnas i nytt fönster).

Ett tydligt exempel på fusk är att använda otillåtna hjälpmedel vid en tentamen, till exempel lappar, otillåtna anteckningar eller otillåten generativ AI. För mer information om användande av otillåten generativ AI, se Vägledning för lärare i fem steg | För lärande i en digital värld (lu.se). Ett annat exempel på fusk är om en student vid hemtentamen eller uppsatsskrivning kopierar andras texter utan att källhänvisa eller ange att det är fråga om citat. För mer information om plagiat, se Riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Lunds universitet (PDF, 320 kb, öppnas i nytt fönster).

Bedömningen av vad som utgör plagiat kan vara svår, även om det finns ett underlag från exempelvis Ouriginal (tidigare Urkund). Eftersom ett sådant program endast ger en indikation om plagiat, är det viktigt att det görs en manuell granskning av likheterna mellan texterna. Träffarna i Ouriginal kan ha en annan förklaring än att det nödvändigtvis rör sig om plagiat. Det kan till exempel vara svårt att dra gränsen mellan otillräcklig självständighet, slarv eller missförstånd å ena sidan och otillåtet plagiat å andra sidan. Om du misstänker plagiat bör du ta ställning till om du tror att studenten försökt vilseleda eller om det helt enkelt är så att arbetet inte når upp till kraven i kursmålen. I det senare fallet ska ingen anmälan göras. I stället bör arbetet underkännas, eller studenten ges möjlighet att komplettera uppgiften.

Det räcker med att det är fråga om försök till fusk för att disciplinåtgärd skall kunna vidtas. Det innebär till exempel att det räcker att ha lappar med sig till tentamen med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte.

Det är viktigt att känna till att det även räknas som fusk att hjälpa någon annan att fuska. En student kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om studenten låter någon annan student kopiera de egna tentamenssvaren.

Störande eller hindrande undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan

Överträdelser av ordningsregler kan innebära att verksamheten störs. Detta gäller till exempel vid laborationer och tentamen. 

Störande verksamhet vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

Biblioteken har ordningsregler och det är av flera anledningar viktigt att dessa följs. En förseelse kan vara att studenter inte registrerar sina lån av bibliotekets böcker. En annan form av störande av verksamheten är när universitetets datornät används på ett otillåtet sätt.

Trakasserier eller sexuella trakasserier

Trakasserierna ska rikta sig mot annan student eller mot arbetstagare vid högskolan. Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Observera att institutionen kan behöva vidta ytterligare åtgärder för att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden. Denna skyldighet enligt diskrimineringslagen uppfylls normalt inte av att en anmälan om misstänkt disciplinförseelse görs. 

För att göra en anmälan klicka på någon av länkarna till anmälningsformulär nedan:

Anmälan för misstänkt vilseledande:
https://portalbas.adm.lu.se/anmalan-om-misstankt-vilseledande

Anmälan för misstänkt störande av verksamhet:
https://portalbas.adm.lu.se/anmalan-om-misstankt-storande-av-verksamhet

Anmälan för misstänkta trakasserier:
https://portalbas.adm.lu.se/anmalan-om-misstankta-trakasserier

Observera att du inte kan spara ner anmälningsformulär för att fylla i vid ett senare tillfälle samt att vissa fält är obligatoriska att fylla i. 

Kontakt

Vid frågor om hantering av disciplinärenden - skicka dessa till:

disciplin [at] lu [dot] se (disciplin[at]lu[dot]se)