Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Andra ledigheter

På denna sida finns information om andra ledigheter.

Innehåll på sidan:


Ledighet

Du kan vid behov ansöka om ledighet från ditt arbete och vissa ledigheter kan beviljas med lön.

Så ansöker du om ledighet

Du ansöker om ledighet genom att skicka en ledighetsansökan till din chef. Om du bara ska vara ledig några timmar för till exempel ett läkarbesök kan det räcka att göra en notering på flextidsblanketten. 

Oavsett längd på ledigheten ska du alltid prata med din chef på förhand.

Ansök om ledigheter i Primula

Det finns ett fåtal och sällan förekommande ledigheter som inte finns med i Primula, dessa söks under "Annan ledighet" på blanketten Ledighetsansökan som finns på sidan Personalblanketter och mallar.

Personalblanketter och mallar

Ledighet med lön

Ledigheter enligt nedan kan under vissa förutsättningar beviljas med lön. Det är din chef som beviljar en sådan ledighet.

 • Besök hos läkare, universitetets företagshälsovård, öppenvård eller mödravårdscentral samt för blodgivning, om du inte kan göra det på din fritid.
 • Akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare, om du inte kan göra det på din fritid.
 • Besök på mödravårdscentral för dig som ska bli förälder, men inte är den gravida. Om det behövs får anställd av denna anledning vara ledig utan löneavdrag vid två tillfällen per barnsbörd. 
 • Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning inom egen familj eller närmaste släktkrets (högst tio arbetsdagar per kalenderår). Allvarliga sjukdomsfall definieras som sjukdomstillstånd av livshotande art eller ett akut sjukdomsfall. Det handlar inte om ledighet av andra orsaker som berör anhörigs sjukdom, till exempel vård av den sjuka.
 • Flyttning om flyttersättning lämnas av arbetsgivaren vid byte av arbetsort som sker utan arbetstagarens egen önskan (högst tre arbetsdagar).
 • Flytt i annat fall (en arbetsdag).
 • Fackligt förtroendemannauppdrag (högst tio arbetsdagar per kalenderår).

Ledighet utan lön

I tjänstledighetsförordningen regleras eller finns kompletterande regler för följande tjänstledigheter:

 • Ledighet för utlandstjänstgöring, med mera.
 • Föräldraledighet.
 • Ledighet för vissa kommunala uppdrag.
 • Ledighet för facklig anställning.

Du kan även beviljas tjänstledighet i andra fall än dessa. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl för det och att det kan ske utan olägenheter för verksamheten vid din arbetsplats.

Annan tidsbegränsad anställning inom staten

Du som har en tillsvidareanställning inom staten och omfattas av Villkorsavtalet har enligt detta avtal rätt att vara tjänstledig för en annan tidsbegränsad statlig anställning som omfattas av samma avtal. Rätten till ledighet gäller dock endast hel tjänstledighet från innevarande anställning. Tidsbegränsningen är två år med undantag för de anställningar som får tidsbegränsas längre enligt högskoleförordningen (som gästprofessor eller biträdande universitetslektor).

Du måste ha varit anställd ett år innan du kan få rätt till denna ledighet och du måste informera arbetsgivaren minst två månader innan. För att återigen ha rätt till nämnda ledighet måste du ha återgått till din tillsvidareanställning vid universitetet under minst ett år.

Du som tillsvidareanställd har även rätt till ledighet för att ha en anställning som sakkunnig vid regeringskansliet eller för att vara ledamot av riksdagen.

Tjänstledighet för dig som inte är tillsvidareanställd

Du som inte är tillsvidareanställd kan beviljas ledigt för annan statlig anställning i sex månader om din chef medger det. Vid särskilda skäl kan längre ledighet beviljas.

Studier

Du har som regel rätt att vara ledig för studier. Du har rätt att ta studieledigt över hela året, men du kan även begränsa din studieledighet till terminstid. Du får vanligtvis inte ersättning från arbetsgivaren under din ledighet.

En förutsättning för ledighet för studier är att studierna följer en kursplan eller liknande och innefattar undervisning. 

Ledighetsansökan ska lämnas in i så god tid som möjligt. Din arbetsgivare har viss möjlighet att skjuta på ledigheten i upp till ett halvt år.

Om du väljer att avbryta dina studier har du rätt att återgå i arbete. Du måste räkna med viss fördröjning. Om ledigheten pågått i över ett år har din arbetsgivare rätt att skjuta upp återgången till arbete i en månad. Har ledigheten pågått under en kortare tid än så kan arbetsgivaren skjuta upp återgången i två veckor.

Politiska uppdrag

Du har rätt att vara ledig utan lön för uppdrag som ledamot av riksdagen eller andra politiska uppdrag i kommun och landsting från och med den dag du tillträder uppdraget till och med den dag du lämnar uppdraget. Du ska snarast informera din chef om uppdraget och den tid detta omfattar.

Totalförsvaret

När du är ledig för tjänstgöring i totalförsvaret är huvudregeln att din lön dras in. Viss ersättning kan dock utbetalas vid till exempel repetitionsutbildning.

Enskilda angelägenheter

Du kan även ansöka om tjänstledigt för det som brukar kallas "enskilda angelägenheter". Det kan till exempel handla om att pröva ett jobb hos en annan arbetsgivare (som inte omfattas av rätten till ledighet enligt ovan) eller om att göra en resa, det vill säga alla skäl som kan finnas men som inte räknats upp ovan. Du har dock ingen självklar rätt att vara ledig av dessa skäl.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-funktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-frågor.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning med mera). 

Logga in i Primula

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3. Om du vill få svar på personliga uppgifter över telefon behöver du, av säkerhetsskäl, identifiera dig med BankId. Om du inte identifierar dig kommer du att få skriftligt svar i ett ärende i SSC-portalen.


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats