Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examen och disputation

Doktorsexamen

Doktorsexamen är vår högsta akademiska examen, som erhålls efter slutförd forskarutbildning.

Läs mer om hur du tar ut din examen

Avhandling och disputation

I doktorsavhandlingen, som är resultatet av forskarutbildningen, presenteras forskningsområdet och forskningsresultatet.

Avhandlingen består antingen av ett sammanhängande vetenskapligt verk (monografi) eller ett antal vetenskapliga uppsatser – artiklar – med en allmän introduktion till forskningsområdet (sammanläggningsavhandling).

Disputationen är det seminarium då doktoranden lägger fram sin avhandling för allmän granskning. Vid disputationen ska det finnas en opponent som har till uppgift att särskilt granska avhandlingen. Opponenten framför vid disputationen sina frågor och synpunkter. Vid disputationen finns också en examinator och betygsnämnd. Doktorsavhandlingen bedöms som godkänd eller icke godkänd.

Doktorspromotionen

Varje år promoveras universitetets nyutexaminerade doktorer vid en särskild högtid i Lunds domkyrka – doktorspromotionen.

Läs mer om doktorspromotionen

Licentiatexamen

En licentiatexamen erhåller man efter en avslutad tvåårig forskarutbildning. Licentiatexamen kan även avläggas då man kommit halvvägs till en doktorsexamen.

Att man avlägger en licentiatexamen förekommer i olika utsträckning inom olika vetenskapsområden. Inom de tekniska ämnena är det relativt vanligt att man lägger fram en licentiatavhandling medan det är mindre vanligt inom till exempel medicin.

Digital disputation

Utgångspunkten är att disputationer vid Lunds universitet ska äga rum med samtliga deltagare på plats i en lokal som universitetet tillhandahåller, men digitala inslag kan förekomma då det finns skäl till det. Doktoranden och disputationsaktens ordförande ska alltid närvara på plats. Minst en av doktorandens handledare samt två betygsnämndsledamöter deltar också på plats, om inte särskilda skäl föreligger. Övriga ledamöter i betygsnämnden, övriga handledare samt opponent har möjlighet att delta digitalt.

Vid digitalt deltagande enligt ovan ska betygsnämndens sammanträde arrangeras digitalt. En länk till sådant sammanträde görs tillgänglig för ledamöterna i betygsnämnden samt för opponent och handledare.

Beslut om digitala inslag vid disputation ska fattas av fakultetsstyrelsen efter enskild bedömning. Beslutet tas i samråd med doktorand och huvudhandledare. Vid tillkännagivandet ska allmänheten informeras om vilka digitala inslag som eventuellt tillämpas. Om så önskas kan en länk till disputationen lämnas till allmänheten med information om möjligheten att ta del av disputationen digitalt.

LU konferens erbjuder digitala lösningar för disputationer och föreläsningar. Kontakta dem om du vill veta mer: bokning [at] service [dot] lu [dot] se.

Läs rektorsbeslutet Lunds universitets föreskrifter om digitala inslag vid disputationer i utbildning på forskarnivå (STYR 2021/2725) (PDF 55 kB; nytt fönster)

Kontakt

Promotionsexpeditionen
+46 46 222 70 06
promotionsexp [at] rektor [dot] lu [dot] se