Förebyggande arbete mot diskriminering

Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) arbeta med aktiva åtgärder.

Diskrimineringslagen klargör att arbetsgivare och utbildningsanordnare löpande ska arbeta förebyggande mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.


Projekt Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling

Varför har universitetet startat detta projekt?

Vid Lunds universitet bedriver fakulteter och institutioner ett omfattande arbete i syfte att främja jämställdhet, likabehandling och mångfald. Varje fakultet arbetar med det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) inklusive jämställdhet och likabehandling. 

På universitetsgemensam nivå finns bland annat Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald, stödmaterial för det systematiska förebyggande arbetet samt kompetens inom diskrimineringslagens tillämpning utifrån arbetsgivarperspektiv och utbildningsanordnarperspektiv och omvärldsbevakning i frågorna. Varje år begärs "lika villkors"-bokslut in från fakulteterna, som ett sätt att uppfylla dokumentationskravet i diskrimineringslagen.

För att ytterligare stärka det universitetsgemensamma arbetet har universitetet beslutat att - genom detta projekt - se över hur det universitetsgemensamma systematiska och förebyggande arbetet mot diskriminering ska struktureras för att erfarenheter från genomförda projekt bättre ska kunna komma fler till nytta och att de medel som styrelsen avsatt för ändamålet ska kunna användas på bästa sätt.

Vad syftar projektet till? 

Syftet med projektet är att utveckla effektiva och användbara arbetssätt för det universitetsgemensamma arbetet med systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering, för jämställdhet och likabehandling. 

Vad är målet med projektet?

Effektmålet är att universitetet ska vara en organisation fri från diskriminering som präglas av respekt och förståelse och som har en effektiv och välfungerande struktur för initiering, genomförande och utvärdering av det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering. 

Projektet har två leveransmål, nämligen att  

  1. utvärdera de satsningar och projekt som genomförts och som finansierats via centrala medel 
  2. presentera konkreta förslag till utveckling av arbetssätt på universitetsgemensam nivå.  

Hur kommer projektet att genomföras?

Projektet kommer att fokusera på fyra områden:

1.    Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) med fokus på konkreta arbetssätt för riskbedömningar, aktiva åtgärder och uppföljningar. 
2.    Styrning, organisation av, och stöd för, SFAD-arbetet med fokus på ledningsstrukturer, beslutsordningar och mandat
3.    Bedömning vid rekrytering, befordran och tillsättning av personal samt bedömning och examination av studenters kunskaper.
4.    Kunskap och kompetensförsörjning med fokus på intern och extern kommunikation, högskolepedagogisk utbildning samt strukturer för inhämtande av kunskap hos ledare, chefer och medarbetare. 

Förslagen kommer att arbetas fram stegvis:

•    Genom granskning av relevanta styrdokument, organisationsmatriser och beslutsordningar.
•    Genom jämförelser med sex andra svenska universitet, närmare bestämt Malmö, Göteborg, Uppsala, Stockholm och Umeå samt Kungliga Tekniska Högskolan. 
•    Genom intervjuer både individuellt och i grupp med anställda och studenter. Intervjuerna ska inkludera: 
a.    Personer i ledande central position.
b.    Samtliga fakultetsledningar samt studentkårsordföranden.
c.    Personer som har uppdrag inom jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. 
d.    Personer som ingår i formella eller informella nätverk 

Samtliga förslag ska tas fram i samverkan och beredas genom remissförfarande innan slutliga förslag presenteras. Samtliga förslag ska innehålla en plan för implementering. 

Finns det några avgränsningar i projektets uppdrag?

Projektet kommer varken att behandla breddad rekrytering av studenter eller förekomst och hantering av trakasserier och kränkande särbehandling. 

Vilka är involverade i projektet?

Uppdragsgivare för projektet är universitetets rektor.  

Styrgruppen består av rektor, förvaltningschef Susanne Kristensson, personaldirektör Ann Silbersky Isaksson, dekan Mia Rönnmar, en representant från ST/OFR samt en studeranderepresentant från LUS. Projektet kommer att utföras i nära dialog med ledningen för Tellus-projektet. 

Projektgruppen består av projektledare Jimmie Kristensson (vicedekan, Medicinska fakulteten) och projektadministratör Ellen Karlsson (sektionen HR).

Projektet har tre referensgrupper:

  1. ledamöterna i rådet för jämställdhet och lika villkor (R-JOL)
  2. studenter
  3. anställda som har ett intresse av att medverka

Hur ser tidsplanen ut för projektet?

Projektet påbörjades den 1 november 2019 och ska vara klart den 28 februari 2021. 

Kontakt

Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling

Ellen Karlsson
Projektadministratör
ellen [dot] karlsson [at] hr [dot] lu [dot] se (Ellen Karlsson) 

Jimmie Kristensson
Projektledare
jimmie [dot] kristensson [at] med [dot] lu [dot] se (Jimmie Kristensson)