Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hållbarhet, klimat och miljö

Lunds universitet har en unik möjlighet att genom sina nio fakulteter och vetenskapsbredd svara mot alla de utmaningar som beskrivs i Agenda 2030. Det är genom att skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund som vi kan göra störst skillnad för att lösa de globala utmaningarna. Vi strävar också efter att vara en hållbar verksamhet. Det innebär att vi ska upprätthålla en god, säker, trygg och tillgänglig arbetsmiljö samt att vi ska vara en resurseffektiv verksamhet med minimerad klimat- och miljöpåverkan. Vi ser jämställdhet, likabehandling och mångfald som en styrka.

Innehåll på sidan

Policy för hållbar utveckling
Strategi för hållbar utveckling
Hållbarhetsplan 2020–2026
Klimatramverket för universitet och högskolor
Universitetsledningens mål för ökad hållbarhet
Hållbar utveckling i årsredovisningen
Årlig miljöredovisning
Klimatavtrycksberäkning
Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet 2022 om minskade utsläpp från tjänsteresor
Miljödiplomering

Policy för hållbar utveckling

Hållbarhetspolicyn är utgångspunkten för miljö- och hållbarhetsarbetet.

Lunds universitets policy för hållbar utveckling (PDF 210 kB, ny flik)

Policyn fastställer universitetets vilja och ambition att vara en drivkraft för hållbar utveckling och bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 på globalamålen.se

Strategi för hållbar utveckling

Universitetet har antagit en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019-2026 som genomsyrar alla universitetets verksamheter och berör alla medarbetare. Strategins syfte är att ge en riktning och fastställa målbilden, men inte att peka ut hur ett genomförande ska ske.

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet (PDF 510 kB, ny flik)

Den övergripande målbilden i strategin är:

  • Hållbar utveckling är integrerat i utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling.
  • Medarbetarna är väl insatta i sina roller i hållbarhetsarbetet.
  • Universitetet engagerar sig i utvecklingsarbeten, virtuella eller fysiska träffpunkter och olika samverkansaktiviteter tillsammans med andra lärosäten, myndigheter, näringslivet och civilsamhället så att vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets strävan efter hållbarhet.
  • Universitetet är en framträdande röst inom forskning och undervisning samt i samhällsdebatten och kulturlivet.
  • Med god kommunikation är vår verksamhet synlig och transparent.

Hållbarhetsplan 2020–2026

Varje fakultet och verksamhet har ansvar för att ta fram en handlingsplan som beskriver hur universitetets hållbarhetsstrategi ska följas.

En sådan hållbarhetsplan ska fastställa konkreta mål och insatser för att uppnå den övergripande målbilden i hållbarhetsstrategin.

Här hittar du universitetets övergripande handlingsplan som innehåller mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning, forskning, samverkan samt lednings- och stödverksamheter.

Hållbarhetsplan för Lunds universitet 2020–2026 Reviderat beslut 2023-02-02 (PDF 4 MB, ny flik)

Med hållbarhetsplanen vill Lunds universitet visa på att väsentliga steg tas för en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Den är också ett stöd för alla fakulteter och verksamheter som ska ta fram egna hållbarhetsplaner. Planen ska revideras 2024 och 2026, vilket öppnar upp för ytterligare ambitionshöjningar och fler aktiviteter kommande år.

Klimatramverket för universitet och högskolor

Lunds universitet har anslutit sig till Klimatramverket för universitet och högskolor.

Klimatramverket är ett ramverk för klimatstrategier med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att genom utbildning, forskning och samverkan fortsätta bidra till att motverka klimatförändringar. Samtidigt ska universitetet minska sin egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.

Det betyder att till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet. För Lunds universitet innebär det att våra klimatpåverkande utsläpp ska minska kraftigt. Mer preciserad målsättning och åtgärder arbetas fram i hållbarhetsplanen.

Läs mer om Lärosätenas klimatnätverk på SLU:s webbplats

Universitetsledningens mål för ökad hållbarhet

Rektor har i samråd med övriga universitetsledningen beslutat om mål för den egna verksamheten i ledningsgruppen. I första hand väljs digitala möten och tåg. Vid måltider serveras vegetariskt eller fisk som standard, undantagsvis kött. Så mycket som möjligt ska vara miljö‐ eller hållbarhetsmärkt.

Beslut om universitetsledningens mål för ökad hållbarhet 2019-05-09 (PDF 119 kB, ny flik)

Hållbar utveckling i årsredovisningen

I årsredovisningen kan du läsa om vårt arbete för en hållbar utveckling under det gångna året. Avsnittet Hållbar utveckling beskriver aktiviteter inom utbildning, forskning, samverkan och organisationens interna arbete.

Hitta årsredovisningen på sidan Årsredovisningar och delårsrapporter

Årlig miljöredovisning

Universitetet redovisar i början av varje år sitt miljöledningsarbete till regeringen (utbildningsdepartementet) och Naturvårdsverket. I redovisningen kan du läsa om vad universitetet gjort under föregående år för att nå miljömålen i hållbarhetsplanen.

Lunds universitets miljöredovisning 2023 (PDF 345 kB, ny flik)

Naturvårdsverket, som är samordnande myndighet, sammanställer därefter en rapport över samtliga myndigheters miljöarbete. Den rapporten färdigställs i april varje år.

Ladda ner rapporten "Miljöledning i staten 2022" från Naturvårdsverkets webbplats

Klimatavtrycksberäkning

Universitetet har gjort en klimatavtrycksberäkning, eller klimatkartläggning, som ger en helhetsbild av universitetets klimatpåverkande utsläpp under åren 2018 och 2020. Metoden som använts är miljöspendanalys och resultatet ska ses som en indikation snarare än en mätning av klimatpåverkan.

Analysen visar att de tre största kategorierna, d.v.s. "Varor och utrustning", "Resor och transporter" och "Lokaler", står för över 80 % av klimatavtrycket.

Resultatet i rapporten kommer att användas som ett av flera underlag för beslut om insatser för att nå universitetets mål om kraftigt minskad klimatpåverkan.

Läs mer i rapporten Miljöspendanalys Lunds universitet (PDF 1,36 MB, ny flik)

Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet 2022 om minskade utsläpp från tjänsteresor

I regleringsbrevet 2022 fick alla universitet och högskolor i uppdrag att redovisa hur lärosätet arbetar för att ta tillvara de erfarenheter av vad pandemin inneburit i fråga om minskade utsläpp från tjänsteresor, och att beskriva vad lärosätet kan göra för att fortsätta utveckla arbetssätt som innebär alternativ till fysiska möten och en allt mindre miljö- och klimatpåverkan. Dessutom skulle lärosätena redovisa uppföljningsbara mål för resande i tjänsten.

I universitetets redovisning av uppdraget beskrivs bland annat projektet Framtidens arbetsplats, samt erfarenheter från olika verksamheter gällande digitala arbetssätt och sätt man kan mötas digitalt.

Redovisning av uppdrag i regleringsbrev 2022 om minskade utsläpp från tjänsteresor (PDF 234 kB, ny flik)

Miljödiplomering

Universitetet bidrar till en bättre miljö genom minska miljöpåverkan exempelvis genom att ställa miljökrav på de varor och tjänster vi köper in, effektivisera energianvändningen och ha en korrekt hantering av kemikalier och farligt avfall. 

Ett sätt som institutionerna arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan är genom att miljödiplomera sig enligt Lunds universitets miljödiplomeringssystem.

Kriterier för Lunds universitets miljödiplomering (PDF 175 kB, ny flik)
Åtgärder och rutiner - Kriterier för miljödiplomering (Excel 154 kB, ny flik)

Vill du veta mer om miljödiplomering eller har andra frågor som rör miljö- och hållbarhetsarbetet på universitetet är du välkommen att kontakta Claes Nilén, miljöchef eller Maria Nilsson, miljösamordnare.

Kontakt

Claes Nilén
Miljöchef
+46 46 222 41 59
claes [dot] nilen [at] bygg [dot] lu [dot] se

Maria Nilsson
Miljösamordnare
+46 46 222 70 82
maria [dot] nilsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

Miljöredovisning 2023

Universitetet har genomfört eller ligger i fas med merparten av alla aktiviteter som ska leda till att målen i hållbarhetsplanen nås. Läs mer i rapporten:

Miljöredovisning 2023 (PDF 345 kB, ny flik)