Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Hållbarhet, klimat och miljö

Lunds universitet har en unik möjlighet att genom sina nio fakulteter och vetenskapsbredd svara mot alla de utmaningar som beskrivs i Agenda 2030. Det är genom att skapa och förmedla kunskap på vetenskaplig och konstnärlig grund som vi kan göra störst skillnad för att lösa de globala utmaningarna. Vi strävar också efter att vara en hållbar verksamhet. Det innebär att vi ska upprätthålla en god, säker, trygg och tillgänglig arbetsmiljö samt att vi ska vara en resurseffektiv verksamhet med minimerad klimat- och miljöpåverkan. Vi ser jämställdhet, likabehandling och mångfald som en styrka.

Policy för hållbar utveckling

Hållbarhetspolicyn är utgångspunkten för miljö- och hållbarhetsarbetet.

Lunds universitets policy för hållbar utveckling (PDF 210 kB, ny flik)

Policyn fastställer universitetets vilja och ambition att vara en drivkraft för hållbar utveckling och bidra till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 på globalamålen.se

Ny strategi för hållbar utveckling

Universitetet har antagit en långsiktig hållbarhetsstrategi för 2019-2026 som genomsyrar alla universitetets verksamheter och berör alla medarbetare. Strategins syfte är att ge en riktning och fastställa målbilden, men inte att peka ut hur ett genomförande ska ske.

Strategi för hållbar utveckling för Lunds universitet (PDF 510 kB, ny flik)

Den övergripande målbilden i strategin är:

  • Hållbar utveckling är integrerat i utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsutveckling.
  • Medarbetarna är väl insatta i sina roller i hållbarhetsarbetet.
  • Universitetet engagerar sig i utvecklingsarbeten, virtuella eller fysiska träffpunkter och olika samverkansaktiviteter tillsammans med andra lärosäten, myndigheter, näringslivet och civilsamhället så att vetenskaplig kunskap ger hävstång i samhällets strävan efter hållbarhet.
  • Universitetet är en framträdande röst inom forskning och undervisning samt i samhällsdebatten och kulturlivet.
  • Med god kommunikation är vår verksamhet synlig och transparent.

Hållbarhetsplaner

Varje verksamhet har ansvar för att ta fram handlingsplaner som i detalj beskriver hur strategin ska uppnås.

Parallellt pågår även arbetet med att ta fram en övergripande handlingsplan för universitetet för områdena utbildning, forskning, samverkan och en hållbar organisation. Om du har frågor om hållbarhetsplanen kan du kontakta miljöchef Claes Nilén.

Klimatramverket för universitet och högskolor

Lunds universitet har anslutit sig till Klimatramverket för universitet och högskolor.

Klimatramverket är ett ramverk för klimatstrategier med syfte att engagera universitet och högskolor i Sverige att genom utbildning, forskning och samverkan fortsätta bidra till att motverka klimatförändringar. Samtidigt ska universitetet minska sin egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.

Det betyder att till 2030 ska varje lärosäte som anslutit sig till Klimatramverket ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje med 1,5-gradersmålet. För Lunds universitet innebär det att våra klimatpåverkande utsläpp ska minska kraftigt. Mer preciserad målsättning och åtgärder arbetas fram i hållbarhetsplanen.

Läs mer om Klimatramverket och se vilka lärosäten som är anslutna på KTH:s webbplats

Miljöhandlingsplan 2017-2019

För perioden 2017-2019 har universitetet valt att prioritera att arbeta med miljöpåverkan från resor, inköp, kemikalieanvändning och lokalbestånd. Utifrån detta har universitetet satt upp miljömål och beslutat att genomföra ett antal åtgärder för att nå dessa mål till 2019. Lunds universitets miljöhandlingsplan för 2017-2019 innehåller dessa miljömål och åtgärder samt precisering av ansvariga och resursbehov för genomförandet av åtgärderna.

Lunds universitets miljöhandlingsplan 2017-2019 (PDF 289 kB, ny flik)

Universitetsledningens mål för ökad hållbarhet

Rektor har i samråd med övriga universitetsledningen beslutat om mål för den egna verksamheten i ledningsgruppen. I första hand väljs digitala möten och tåg. Vid måltider serveras vegetariskt eller fisk som standard, undantagsvis kött. Så mycket som möjligt ska vara miljö‐ eller hållbarhetsmärkt.

Beslut om universitetsledningens mål för ökad hållbarhet 2019-05-09 (PDF 119 kB, ny flik)

Hållbar utveckling i årsredovisningen

I årsredovisningen kan du läsa om vårt arbete för en hållbar utveckling under det gångna året. Avsnittet Hållbar utveckling beskriver aktiviteter inom utbildning, forskning, samverkan och organisationens interna arbete.

Hitta årsredovisningen på sidan Årsredovisningar och delårsrapporter

Årlig miljöredovisning

Universitetet redovisar i början av varje år sitt miljöledningsarbete till regeringen (utbildningsdepartementet) och Naturvårdsverket. I redovisningen kan du läsa om vad universitetet gjort under föregående år för att nå målen i miljöhandlingsplanen. Här finns också en bedömning av vilka nationella mål och globala mål som universitetet bidrar till att uppfylla.

Lunds universitets miljöredovisning 2019 (PDF 84 kB, ny flik)

Naturvårdsverket, som är samordnande myndighet, sammanställer därefter en rapport över samtliga myndigheters miljöarbete.

Ladda ner rapporten "Miljöledning i staten 2019 ‐ en redovisning" från Naturvårdsverkets webbplats

Miljödiplomering

Universitetet bidrar till en bättre miljö genom minska miljöpåverkan exempelvis genom att ställa miljökrav på de varor och tjänster vi köper in, effektivisera energianvändningen och ha en korrekt hantering av kemikalier och farligt avfall. 

Ett sätt som institutionerna arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan är genom att miljödiplomera sig enligt Lunds universitets miljödiplomeringssystem.

Kriterier för Lunds universitets miljödiplomering (PDF 175 kB, ny flik)
Åtgärder och rutiner - Kriterier för miljödiplomering (Excel 154 kB, ny flik)

Vill du veta mer om miljödiplomering eller har andra frågor som rör miljö- och hållbarhetsarbetet på universitetet är du välkommen att kontakta Claes Nilén, miljöchef eller Maria Nilsson, miljösamordnare.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse