Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rapportera missförhållanden med stöd av visselblåsarlagen

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, trädde i kraft den 17 december 2021. Lagen gör det möjligt att i arbetsrelaterade sammanhang rapportera om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Tänk på att avvikelser från god forskningssed och oredlighet i forskning följer särskilda regler och att anmälningar om forskningsfusk görs i särskild ordning.

Läs mer på sidan om avvikelser från god forskningssed

Från och med den 17 juli 2022 har universitetet en intern rapporteringskanal för rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Läs informationen här innan du rapporterar ett missförhållande enligt visselblåsarlagen.


Syfte och omfattning

Visselblåsarlagen har två syften. Den ska ge skydd för personer som rapporterar, och säkerställa att myndigheter inrättar interna rapporteringskanaler för att bland annat underlätta rapportering och uppföljning.

Rapportering kan göras i ett arbetsrelaterat sammanhang av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av de kommer fram. Ett missförhållande kan vara överträdelser av lagar eller slöseri med det allmännas medel. Med missförhållande av allmänintresse menas att det finns ett generellt intresse av att missförhållandena upphör. Korruption och oegentligheter är i princip sådana missförhållanden som är av allmänintresse.

Lagen gäller också rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang om överträdelser av EU-regler inom ett antal områden som till exempel offentlig upphandling, förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism, produktsäkerhet och produktöverensstämmelse, miljöskydd, strålskydd och kärnsäkerhet, livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande, skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Detta omfattas inte av lagstiftningen

Missförhållanden i form av en konflikt mellan den som rapporterar ett missförhållande och en annan arbetstagare omfattas inte  av lagstiftningen. Vidare omfattas som huvudregel inte heller situationer som endast rör den rapporterande personens eget arbets- eller anställningsförhållande. 

Vad innebär lagen?  

Ansvarsfrihet och skydd mot repressalier

Visselblåsarlagen innebär att personer som omfattas av lagstiftningen och rapporterar inte kan göras ansvariga för att till exempel ha brutit mot eventuell tystnadsplikt (ansvarsfrihet). Det gäller dock inte för tystnadsplikt gällande försvarsuppfinningar, uppgifter om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen eller information som rör nationens säkerhet. Ansvarsfrihet gäller inte heller för den som gör sig skyldig till brott genom rapporteringen.

Visselblåsarlagen innebär även att den som omfattas av lagen och rapporterar är skyddad mot repressalier från arbetsgivaren.

För att omfattas av skyddet behöver den som rapporterar inte veta säkert att missförhållandet är otillåtet. Det räcker med att man har rimlig anledning att misstänka att det är otillåtet.

Den som genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott har inte skydd mot repressalier.

Du måste uppge din identitet

Den som rapporterar om ett missförhållande måste uppge sin identitet för att universitetet ska kunna bedöma om personen tillhör kretsen som omfattas av lagens skydd. Därför går det inte att vara anonym när man rapporterar om ett missförhållande enligt visselblåsarlagen. Den rapporterandes identitet skyddas som huvudregel av sekretess.

Meddelarfrihet, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud

Observera att alla anställda inom offentlig verksamhet, utan risk för påföljder, kan lämna uppgifter till massmedier för publicering. Detta gäller med stöd av den grundlagsfästa meddelarfriheten oavsett om det som rapporteras omfattas av visselblåsarlagen. Det finns dock vissa undantag från meddelarfriheten.

Anskaffarfrihet innebär en rätt för alla att anskaffa uppgifter i syfte att offentliggöra eller publicera dem.

Myndigheter eller andra allmänna organ får inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande med stöd av meddelarfrihet (lagen.nu) (efterforskningsförbud).

Repressalieförbudet innebär att en myndighet eller ett annat allmänt organ inte får ingripa mot någon för att han eller hon har använt sig av sin tryck- eller yttrandefrihet.

Så rapporterar du om ett missförhållande 

Du som är verksam hos universitetet och tillhör någon av kategorierna

  1. arbetstagare,
  2. volontärer,
  3. praktikanter,
  4. personer som utför arbete under en annan verksamhetsutövares kontroll och ledning, exempelvis som inhyrd från bemanningsföretag, konsult eller liknande,
  5. egenföretagare,
  6. timanställd,
  7. uppdragstagare,

kan rapportera om missförhållanden som förekommer i universitetets verksamhet genom den interna rapporteringskanalen. I kanalen kan du välja att lämna din rapport skriftligt, be om att få bli uppringd för att muntligt rapportera, eller be om att får ett fysiskt möte för att lämna din rapport vid ett möte.

Studenter är inte i sin egenskap av student en rapporterande person, men kan omfattas om han eller hon är arbetssökande, uppdragstagare, timanställd eller har liknande ställning vid universitetet.

Du når universitetets interna kanal via denna länk:

https://portalbas.adm.lu.se/rapportering-om-missforhallande

Rapporten ska innehålla en så tydlig beskrivning som möjligt av vari missförhållandet består och vem eller vilka det gäller.

Vad händer sedan?

Inom sju (7) dagar får du en bekräftelse på att universitetet tagit emot din rapport. Bekräftelsen innehåller ett diarienummer som du kan använda vid kontakt med universitetet. 

Rapporten tas emot av särskilt utsedda behöriga personer, som bedömer om rapporten omfattas av visselblåsarlagen. Härefter bedömer de behöriga personerna riktigheten av det som rapporterats, och föreslår vid behov universitetet att vidta ytterligare åtgärder för att hantera det som rapporterats. 

Om det behövs för utredningen, och du har lämnat dina kontaktuppgifter, kan du komma att bli kontaktad av en behörig person.

Inom tre (3) månader från bekräftelsen kommer du att få en återkoppling som talar om vilka åtgärder universitetet har vidtagit med anledning av rapporten.

Om det rapporterade inte omfattas av visselblåsarlagen, avgör universitetet hur det rapporterade ska tas om hand. Din identitet som rapporterande omfattas då inte av sekretess.

Behöver du råd och stöd inför en rapportering kan du vända dig till din arbetstagarorganisation. 


Offentlighet och sekretess

Uppgifter i en rapport om ett missförhållande kan omfattas av sekretess. Detta gäller bland annat den rapporterande personens identitet som enligt huvudregeln omfattas av sekretess, men kan också gälla andra uppgifter.

När någon begär att få ta del av handlingar eller uppgifter i ett visselblåsarärende gör universitetet därför alltid en så kallad sekretessbedömning som kan innebära att uppgifter som omfattas av sekretess inte lämnas ut. Ett beslut om att inte lämna ut allmänna handlingar kan av den som begär ut handlingar eller uppgifter överklagas till domstol.

Lunds universitets personuppgiftsbehandling i visselblåsarkanalen

Lunds universitet behandlar personuppgifter i visselblåsarkanalen.

Personuppgifter i samband med rapport

När en rapport lämnas om ett missförhållande enligt visselblåsarlagen samlar universitetet in de personuppgifter som den rapporterande ombeds att ange i samband med rapporten.

Det är uppgifter om rapportörens namn, e-postadress, på vilket sätt man är verksamhet vid Lunds universitet, och eventuellt telefonnummer om man vill bli kontaktad på annat sätt än genom e-post.

Universitetet behandlar också andra personuppgifter som anges i samband med att en rapport lämnas i visselblåsarkanalen, som till exempel namn, befattning och arbetsplats på personer som omfattas av det rapporterade missförhållandet.

Rättsligt krav

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är rättsligt krav, det vill säga att universitetet är skyldigt enligt lag att erbjuda möjlighet att rapportera om missförhållanden i en intern visselblåsarkanal.

Universitetet behandlar endast uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla Visselblåsarlagens krav på hantering av rapporter och uppföljningsärende.

Dessa kan ta del av uppgifterna

De som kan ta del av uppgifterna är av rektor utsedda behöriga personer, personer inom universitetet som behöver uppgifterna för att följa upp eller fatta beslut om en rapport eller för att hantera ett ärende som har sin grund i ett uppföljningsärende, personer med systemadministrationsbehörighet.

Vid behov av support kan systemleverantören och konsulter hos systemleverantören ta del av uppgifter, under sekretess.

Så länge sparas personuppgifterna 

Uppgifterna sparas så länge som Arkivlagen (1990:782) kräver. Övriga uppgifter gallras när ärendet är slutbehandlat. Du kan inte begära att ta tillbaka de uppgifter som du lämnat in i visselblåsarkanalen.

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen när universitetet behandlar dina personuppgifter.

Det är rätt till rättelse, rätt till registerutdrag, rätt till information, rätt till begränsning, rätt att invända, rätt att flytta dina uppgifter. Du kan vända dig till universitetets dataskyddssamordnare för information om hur du utövar dina rättigheter, dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se).

Om du vill lämna klagomål på Lunds universitets sätt att hantera dina personuppgifter kan du vända dig till universitetets dataskyddsombud på dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se), eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Lunds universitet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i visselblåsarkanalen.

Om du har frågor kan du vända dig till universitetets dataskyddssamordnare på dataskyddsombud [at] lu [dot] se (dataskyddsombud[at]lu[dot]se).

LU:s interna kanal för att rapportera missförhållande

Innan du lämnar in en rapport är det viktigt att du läser all information på denna webbsida.

Du når universitetets interna kanal via denna länk:

https://portalbas.adm.lu.se/rapportering-om-missforhallande