Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krisbevakning och hantering av studenter

Universitetsgemensam krisbevakning för utresande studenter 

Hantering av krissituationer krävs oavsett om krisen uppstår i Lund eller på en studieort utomlands. Denna information vänder sig till anställda vid Lunds universitet som hanterar ut- och inresande studenter som befinner sig i en krissituation.

Vid Externa relationer sker daglig krisbevakning och samordning av informationsutskick till studenter som bedriver studierelaterade aktiviteter i ett land eller region som drabbats av en kris. Läs här beskrivningen av hur den universitetsgemensamma krisbevakningen går till och hur du kan hjälpa en student i kris.

Omvärldsbevakning sker dagligen måndag-fredag under kontorstid. Svenska och internationella nyhetskanaler, aktuella ambassader och universitet samt Utrikesdepartementets (UD) reserekommendationer och avrådan.

När det sker någon typ av kris görs en första krisbedömning:

 • Hur sannolikt är det att vi har studenter på plats?
 • Hur allvarligt är det inträffade? 
 • Var ligger universitetscampus/ praktikplats/ fältstudieområde i förhållande till händelsen?
 • Är krisen geografiskt utbredd? 

Exempel på kriser då vi tidigare har agerat och kontaktat studenter: 

 • Terrordåd, skottlossning och bomb
 • Tsunami, tyfon, storm, översvämning, vulkanutbrott och jordbävning 
 • Ny UD-avrådan
 • Våldsamma protester
 • Andra stora olyckor till exempel bussolycka eller bränder


Vi bevakar de länder som vi känner till att vi har studenter i. Om studenter befinner sig på platser som vi inte har kännedom om omfattas de inte av vår krisbevakning. 

För att ta reda på om vi har studenter på plats i ett krisdrabbat land gör Externa relationer en utsökning av studenter från Ladok och SoleMove vid aktuellt tillfälle, per land. Dessutom granskas kompletterande lista över övriga mobilitetskategorier.

Externa relationers lista över studenter som tillhör övriga mobilitetskategorier sätts samman med input från verksamheten. Vi kan bara bevaka områden om vi vet att vi har studenter i området. Externa relationer är helt beroende av input från verksamheten.

Vid varje terminsstart påminner Externa relationer Interhand om att skicka listor över övriga mobilitetskategorier. Uppdateringar av dessa listor tas emot löpande.

Exempel på övriga mobilitetskategorier som inte är registrerade i Ladok eller SoleMove per land: 

 • MFS-stipendiater
 • Crafoord-stipendiater
 • Erasmuspraktik-stipendiater 
 • Studenter som genomför praktik utomlands
 • Studenter som genomför exjobb utomlands
 • Studenter som genomför fältstudier/datainsamling utomlands
 • Studenter som befinner sig på studieresa utomlands
 • Studenter som åker på utbyte som ”freemovers”

 1. Finns det studenter i det aktuella området? Vi söker per land i Ladok samt SoleMove och utgår från befintlig lista (se avsnitt ovan ”Vem kontaktas?).
 2. E-postmeddelande skickas till berörda studenter.

E-postmeddelandet innehåller följande:

 • Kort information om situationen
 • Länk/ar till information om händelsen/ krisen
 • En påminnelse om Student UT försäkring samt Falck Global Assistance. Alla studenter från de listor vi får in täcks inte av Student UT. Om en student inte är försäkrad av Student UT utesluts informationen försäkringen i utskicket till denna student.
 • Uppmaning till studenter att följa lokala myndigheters uppmaning, följa uppmaningar från värduniversitet, kontakta svenska ambassaden, skriva upp sig på svensk-listan.

Exempel på utskick som gjordes i samband ovädersperiod i Japan hösten 2022 (PDF)

3. Följ upp situationen (fortsätt följa medier, avvakta och se om studenter hör av sig med frågor).

4. Kontakta säkerhetschef Fredrik Bexell om en student behöver ytterligare hjälp i en krissituation.

När en utresande student i kris tar kontakt med dig

När en student utomlands som befinner sig i en krissituation kontaktar dig och ber om hjälp bör du först ta reda på om studenten täcks av försäkringen Student UT.

Studenter som åker utomlands via Lunds universitet rekommenderas ha koll på om de är försäkrade eller inte. Likaså behöver du som ansvarar för att skicka studenter utomlands på till exempel utbytesstudier, fältarbete eller praktik ha koll på att försäkring finns för studenten.

Alla utresande utbytesstudenter vid Lunds universitet som är registrerade på utbyte i Ladok samt SoleMove täcks automatiskt av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Notera att, grunden för status som utbytesstudent i Ladok är att det finns ett avtal med partneruniversitetet och att högskolepoäng tagna där kan tillgodoräknas inom en examen vid Lunds universitet.

Studenten kan på egen hand ladda ner ett försäkringsintyg i SoleMove.

Studenter som åker på övriga resor utomlands omfattas bara av Student UT om fakulteten har tecknat en enskild Student UT-försäkring åt dem.

Läs mer om försäkringar för utresande studenter här

Om en student kontaktar dig och behöver hjälp med någonting som hänt utomlands ska du i första hand undersöka om de är försäkrade av Student UT (se punkt ovan).

Om studenten är försäkrad av Student UT

Uppmana studenten att kontakta Falck Global Assistance. Falck är studentens första kontaktinstans för hantering av kriser utomlands. Du kan som studentens akademiska koordinator behöva skriva under skadeanmälan längre fram.

Falck hjälper bland annat studenten med att hitta rätt sjukvård på plats, hemtransport vid sjukdom och evakuering.

Om studenten ska åka till ett lite mer riskabelt område utomlands, långt från civilisation och från ambassader rekommenderas studenten själv ta kontakt med Falck innan avresa och informera dem om var de kommer att befinna sig. Detta för att informera sig om vart man kan vända sig om någonting händer för att vara extra förberedd.

Läs mer om Falck Global Assistance arbete på Falcksverige.se

Om studenten inte är försäkrad av Student UT 

Ta reda på om studenten har någon annan försäkring och uppmana i så fall studenten att kontakta sitt försäkringsbolag.

Hantering av kris för inkommande studenter i Sverige

Internationella studenter i Sverige är en särskilt utsatt studentgrupp vid en krissituation i Sverige då de befinner sig långt ifrån sitt vanliga kontaktnät och familj.

Kriser som kan drabba en internationell student i Sverige kräver olika sorters hantering beroende på var den inträffar:

 • På campus i Lund, Malmö eller Helsingborg
 • I Sverige
 • I studentens hemland
 • Personlig kris relaterad till studiesituation och psykisk hälsa

Kriser som sker på universitetets campus i Lund, Malmö eller Helsingborg hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Du som handläggare kan behöva agera:

Om det är en akut nödsituation:

 • Ring SOS Alarm: 112
 • Universitet har en egen säkerhetsfunktion, väktare och beredskapspersoner som kan nås på larmnummer +46 46 222 07 00 (Intern anknytning 20700)

Om det inte är en akut nödsituation:

Externa relationer har ingen speciell hantering av inresande studenter eller nationella kriser.

Den som ansvarar för en verksamhet i normaltillstånd ansvarar på samma sätt för verksamheten vid en kris eller katastrofsituation. Krisen ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Börja med att informera din chef.

Lunds universitets kris- och beredskapsplan

Tänk på att krissituationer som uppstår i en annan del av Sverige, och som kanske inte direkt berör inkommande studenter, kan behöva hanteras. Fundera på om partneruniversitet och internationella studenters anhöriga behöver få information om att Lund är opåverkat.

Internationella studenter som drabbas av en personlig kris, kanske relaterad till studiesituation eller psykisk hälsa, är extra utsatta när de befinner sig i Sverige utan sitt ordinarie kontaktnät. Om du som handläggare för internationella studenter ser tecken på att en student inte verkar må bra rekommenderas det att våga ställa frågan hur studenten mår, och hänvisa till hjälp och stöd som erbjuds av Studenthälsan/ Student Health Centre.

Studenthälsan har engelskspråkig personal och erbjuder studenter stöd och hjälp med bekymmer som kan påverka studierna, bland annat i form av rådgivning och samtal. För andra typer av problem eller behov av vård behöver studenten vända sig till primärvården. 

Ta reda på vad Studenthälsan/ Student Health Centre kan hjälpa till med på lunduniversity.lu.se

Läs om Studenthälsan på den svenska webben

Vid allvarliga situationer kan det vara lämpligt att ta kontakt med studentens hemuniversitet. Exempel på några sådana situationer kan vara: 

 • Om studenten inte dyker upp vid kurser som han eller hon är registrerad för
 • Inte tar några poäng
 • Allvarligt hälsotillstånd
 • Fälld för fusk
 • Anklagad för t.ex. stök i boende
 • Vid brott t.ex. användning av narkotika

Generella riktlinjer för krishantering

Oavsett vilken kris du behöver hantera kan följande riktlinjer användas:

 • Fastställ att det är en kris och vilken typ
 • Sammankalla kris- och stödfunktionerna på din institution/fakultet (fråga din chef om du inte vet vem du ska tala med)
 • Gör en samlad bedömning – analysera lägesbilden
 • Sammanställ information till både interna och externa motparter
 • Informera berörda
 • Hitta vägar ur krisen och återgå till normal verksamhet så snart som möjligt
 • Följ upp och analysera situatinen i efterhand
 • Återkoppla styrkor och svagheter i hanteringen

Lunds universitets kris- och beredskapsplan

Viktigt att tänka på!

Som handläggare för studenter i en krissituation bör du undvika att arbeta ensam med ett ärende. Tänk på att informera din chef i ett tidigt skede av krishanteringen.

Krishantering kan innebära påfrestningar för den enskilda handläggaren - sök stöttning från både chef och kollegor.

Universitetsgemensam krisbevakning

Dimardo Dean och 
Oskar Hansson
E-post: crisismonitoring [at] er [dot] lu [dot] se (crisismonitoring[at]er[dot]lu[dot]se)

Viktigt att tänka på!

Som handläggare för studenter i en krissituation bör du undvika att arbeta ensam med ett ärende.