Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så går utredningen till

Här finns mer information om de olika stegen i utredningen av disciplinärenden för dig som anmäler. Du kan också se vilka som ingår i disciplinnämnden vid Lunds universitet.

Utredningen

När en anmälan om misstänkt disciplinförseelse har gjorts ska rektor låta utreda ärendet. Vid Lunds universitet har rektor gett ett uppdrag till avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering att genomföra denna utredning. Tidigt under utredningen låter avdelningen Juridik den anmälda studenten få ta del av anmälan med eventuella bilagor. Studenten ges sedan möjlighet att, vanligtvis skriftligen, redogöra för sin inställning till misstankarna. Allt eventuellt ytterligare material i ärendet, som till exempel kompletterande uppgifter från dig som anmälare eller andra, kommer den anmälde studenten att få ta del av och ges möjlighet att yttra sig över. Beroende på vilka uppgifter den anmälda studenten sedan lämnar kan dessa komma att skickas till dig som anmälare för bemötande. Under utredningens gång kan även andra personer, såsom studenter, tentavakter eller lärare på kursen, komma att höras.

Därefter kan rektor bestämma att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd eller att studenten ska meddelas en varning. Ett tredje alternativ är att ärendet går vidare till disciplinnämnden. Vid Lunds universitet går de flesta ärendena vidare till nämnden.

Om ärendet går vidare ska disciplinnämnden ge den student som berörs av ärendet möjlighet att uttala sig inför nämnden. Nämnden håller därför ett sammanträde till vilket studenten kallas. Sammanträdet hålls normalt digitalt via Zoom. Till sammanträdet kallas även du som gjort anmälan eller någon annan anställd vid institutionen med insyn i saken.

Disciplinnämndens sammanträde är oftast det sista ledet i utredningen av ett disciplinärende. Under sammanträdet föredras anmälan och övriga handlingar i ärendet, varefter studenten och företrädare för institutionen får yttra sig. 

Nämnden får under sammanträdet tillfälle att ställa frågor både till studenten och till den som företräder institutionen. Nämnden kan komma att fatta beslut i ärendet i direkt anslutning till sammanträdet och meddelar i sådant fall beslutet muntligen på plats. Beslut kan också komma att fattas vid ett senare tillfälle och meddelas då genom ett skriftligt beslut. Om beslutet meddelas muntligen skickas det även i skriftlig form så snart det är färdigt.

Disciplinnämnden vid Lunds universitet:

Disciplinnämnden vid Lunds universitet består för närvarande av:

Ordförande: prorektor vid Lunds universitet Lena Eskilsson
Ställföreträdare: vicerektor Jimmie Kristensson

Lagfaren ledamot: f.d. tingsrättslagman Bengt Olsson
Suppleant: chefsrådman Anna Täcklind

Företrädare för lärarna: professor Elisabet Londos
Suppleant: professor Knut Deppert

Företrädare för studenterna: Erik Nordlund och Mattias Morén
Suppleanter: Johanna Kaspersson och Lehman Benson

Föredragande och protokollförare i nämnden är juristerna Sofia Eilertsson Olsson och Johanna Alhem sektionen Juridik och dokumenthantering/avdelningen Juridik.

För att göra en anmälan klicka på någon av länkarna till anmälningsformulär nedan:

Anmälan för misstänkt vilseledande:
https://portalbas.adm.lu.se/anmalan-om-misstankt-vilseledande

Anmälan för misstänkt störande av verksamhet:
https://portalbas.adm.lu.se/anmalan-om-misstankt-storande-av-verksamhet

Anmälan för misstänkta trakasserier:
https://portalbas.adm.lu.se/anmalan-om-misstankta-trakasserier

Observera att du inte kan spara ner anmälningsformulär för att fylla i vid ett senare tillfälle samt att vissa fält är obligatoriska att fylla i. 

Kontakt

Vid frågor om hantering av disciplinärenden - skicka dessa till:

disciplin [at] lu [dot] se (disciplin[at]lu[dot]se)