Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Breddad rekrytering

Breddad rekrytering är en viktig del av Lunds universitets arbete med att vara ett inkluderande lärosäte som välkomnar alla till högre studier. Universitetet ska arbeta för mångfald i utbildningen, stimulera underrepresenterade grupper att söka sig till högre studier och arbeta för att motverka social snedrekrytering.

Innehåll på sidan:

Breddad rekrytering – för ett inkluderande universitet

Sedan 2002 ingår det i Högskolelagen att svenska lärosäten aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Idag finns det inga nationellt uppsatta mål för arbetet med breddad rekrytering, och det finns heller ingen vedertagen nationell definition av begreppet. Det är därför upp till varje enskilt lärosäte att tolka och beskriva vad breddad rekrytering är och när målen är uppnådda.

Lunds universitets definition av breddad rekrytering

Då det inte finns en vedertagen nationell definition av begreppet, kan man hänvisa till förarbetet till nuvarande högskolelag, som använder följande definition:
"Med breddad rekrytering avses arbetet för att öka andelen studenter inom kategorier som kan anses underrepresenterade i dagen studentpopulation".

Under mitten av 2010-talet genomfördes en utredning på uppdrag av den universitetsgemensamma utbildningsnämnden för att utforma förslag till arbetet med breddad rekrytering. Genom ett stort antal intervjuer med medarbetare och studenter arbetades följande beskrivning fram för att uppnå breddad rekrytering:

 • Lunds universitet skall arbeta för mångfald i utbildningen: Mångfald skall prägla studentpopulationen. Och allas lika rättigheter och möjligheter skall främjas oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Lunds universitet skall arbeta för att motverka social snedrekrytering till universitetet: Med social snedrekrytering till universitetet avses här när individer från olika sociala bakgrunder börjar vid universitetet i olika utsträckning. När social snedrekrytering föreligger i högskolan så avspeglar den inte den sociala sammansättningen i befolkningen. För att motverka social snedrekrytering skall universitet alltså identifiera underrepresenterade grupper. 
 • Lunds universitet skall stimulera underrepresenterade grupper att söka sig till högre utbildning: Med underrepresenterade grupper menas här elever som bidrar till att öka mångfalden inom studentpopulationen, elever från olika sociala bakgrunder samt från en icke-akademisk bakgrund, eller från ett geografiskt område som uppvisar lägre procentuell övergång till högre studier. Elever från ett bredare geografiskt upptagningsområde både nationellt såväl som internationellt. 

Utredningen kom också fram till att alla aktiviteter som genomförs inom området ska innehålla budskapet att Lunds universitet är: Ett inkluderande universitet som inspirerar och välkomnar alla till högre studier. Ett universitet som engagerar och stödjer studenterna under och efter utbildningen och ger kunskapen att bidra till en bättre värld. 

Så här arbetar vi med breddad rekrytering

Arbetet med breddad rekrytering är en angelägenhet för hela universitetet och bedrivs idag på universitetsgemensam nivå, samt på fakultets- och institutionsnivå. Arbetet omfattar all verksamhet på grund-, avancerad- och doktorandnivå, samt hela studentpopulationen – det vill säga både nationella och internationella studenter.

Ansvarsfördelning inom universitetet

Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden ansvarar för fakultetsövergripande strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och på avancerad nivå, och den universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden ansvarar för fakultetsövergripande strategiska utbildningsfrågor på forskarnivå. 

Uppdragen omfattar också kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Nämnderna, som bland annat består av representanter för samtliga fakulteter samt studentkårerna, beslutar i utbildningsrelaterade respektive forskarutbildningsrelaterade frågor på delegation från rektor. 

Arbetet med rekrytering (som inkluderar breddad rekrytering) hanteras mestadels som andra utbildningsrelaterade frågor vid universitetet, det vill säga genom att fakulteterna har det delegerade ansvaret. 

Målsättningen för arbetet med breddad rekrytering skiljer sig åt mellan olika ämnesdiscipliner. Vad det är som utgör underrepresenterade grupper inom ett ämne behöver inte vara detsamma i andra ämnen. Olika bakgrundsfaktorer ges därför olika betydelse för att uppnå breddad rekrytering.

Utvärdering av arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande

Under 2021 genomförde universitetet en självvärdering av arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande, liksom alla högre lärosäten i Sverige. Utvärderingen gjordes med anledning av Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppdrag från regeringen. Utvärderingsfrågorna syftade till att analysera och värdera arbetet med breddad rekrytering till utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utifrån Lunds universitets specifika profil och förutsättningar. Arbetet leddes av en grupp medarbetare från samtliga fakulteter och enheter vid den gemensamma förvaltningen under samordning av projektledare Gunilla Carlecrantz. 

Självvärdering för Universitetskanslersämbetets granskning av arbetet med breddad rekrytering (PDF, 555 kB, ny flik)

Under 2022 återkopplade UKÄ:s bedömargrupp till lärosätena med graderade rekommendationer. 

Resultatet av självvärderingen och de graderade rekommendationerna finns att läsa om på UKÄs webbplats

UKÄ har aviserat att de planerar återkomma under 2024 för att följa upp hur lärosätena implementerar rekommendationerna.

Övergripande styrande dokument 

Lunds universitets strategiska plan 2017-2026 är den universitetsgemensamma plan som anger den övergripande riktningen för all verksamhet. I inledningen står att ”Den strategiska planen lyfter utvecklingsområden som är avgörande för en framgångsrik utveckling de kommande 10 åren.” Bland de prioriterade områdena anges att mångfald i utbildning och forskning ska stärkas genom breddad rekrytering.

Information om Lunds universitets strategiska plan 2017-2026

Utvecklingsprojekt inom breddad rekrytering

Under perioden 2022-2024 pågår ett projekt som ska leda till ökad samsyn, ett större engagemang och ökat strategiskt arbete med breddad rekrytering utifrån olika målgrupper på Lunds universitet. Uppdraget omfattar arbetet med breddad rekrytering på universitetsgemensam, fakultets- och sektionsnivå och leds av Professor Annika Mårtensson (projektledare) samt Sara Virkelyst (biträdande projektledare).

Mål för projektet är:

 • Fler personer från en breddad bakgrund som annars inte skulle sökt sig till ett universitet, börjar studera.
 • Universitetet ska vara ett lärosäte för alla, oavsett bakgrund.
 • Universitetet får en bättre styrning, genomförande och uppföljning av arbetet med breddad rekrytering.
 • Organisering och rollfördelning i arbetet med breddade rekrytering inom universitetet är tydliggjort.
 • Fakulteterna har fler insatser för breddad rekrytering.  
   

Breddande aktiviteter

Det pågår ett flertal olika breddande aktiviteter vid Lunds universitet. Här kan du läsa om ett urval av aktiviteter som pågår vid respektive fakultet och från andra enheter vid den gemensamma förvaltningen.

Ekonomihögskolan arbetar sedan 2020 med en extra satsning kopplad till breddad rekrytering och breddat deltagande. I dagsläget arbetar fakulteten både strategiskt och operativt med breddat deltagande, exempelvis med det pedagogiska stödet ”Academic Skills Services” som stödjer studenterna i akademiskt skrivande, samt med Studiestugan.

Miljön vid Ekonomihögskolan är internationell och engelska används i stor utsträckning, vilket också möjliggör att man kan göra ett bredare urval och anta forskare från olika delar av världen. 

Kontaktinformation

Pernilla Honoré
Studievägledare
Ekonomihögskolan
pernilla [dot] honore [at] fek [dot] lu [dot] se

Vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT-fakulteterna) genomförs olika insatser av breddad rekrytering.

Som exempel kan nämnas:

Årligen anordnas konferensen Att vägleda till studier i humaniora, teologi och samhällsvetenskap tillsammans med Samhällsvetenskapliga fakulteten. Konferensen riktar sig till studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor, och har som syfte att inspirera och ge information om fakulteternas utbildningar.

Vid HT-fakulteterna erbjuds även kurser i svenska som främmande språk, samt Filosofiska institutionens introduktionskurs till universitetsstudier, som en del av Lunds universitets övergripande introduktionstermin. Kurserna syftar till att skapa en bredare ingång till högskolestudier. 

Flertalet av fakulteternas ämnen träffar elever på gymnasieskolor runtom i Skåne för att ge en inblick i utbildningarna. HT-fakulteterna genomför också kompetensutveckling av gymnasielärare inte bara inom ramen för fortbildning i det egna ämnet, men också för lärare i andra än humanistiska ämnen, för att belysa skärningspunkterna mellan humaniora och t.ex. teknik och naturvetenskap. På så sätt vill vi medvetandegöra både lärare och elever på de viktiga humanistiska frågeställningar som genomsyrar många andra discipliner. 

HT-fakulteternas ämnen fungerar väl som ingångsämne till universitetsstudier. De hundratals kortare fristående kurser som startar varje termin ger möjlighet att testa universitetslivet. Därutöver erbjuds en stor del av de fristående kurserna på distans eller som kvällskurser för att nå ut både geografiskt och till yrkesverksamma. 
 

Kontaktinformation

Sara Håkansson
Prodekan
Humanistiska och teologiska fakulteterna
sara [dot] hakansson [at] englund [dot] lu [dot] se

Vid Juridiska fakulteten styrs arbetet med breddad rekrytering av ett antal handlingsplaner. Arbetet följs upp årligen och rapporteras till fakultetsstyrelsen. Det operativa arbetet samordnas inom en av fakultetens avdelningar. Alla aktiviteter för breddad rekrytering och breddat deltagande ses som en del i fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag och finansieras genom detta.

År 2010 utvecklade Juridiska fakulteten en nätbaserad grundkurs i vardagsjuridik – Utvidgad juridisk introduktionskurs (UJIK). Målsättningen är att inspirera ungdomar från en studieovan miljö att prova på universitetsstudier. Kursen är dock öppen för alla med grundläggande behörighet för högskolestudier och har platsgaranti. Det är en intresseväckande utbildning som alla har nytta av oavsett vad de väljer att gå vidare med efter avslutad kurs, men det är också en prova-på-kurs i kvalificerade akademiska studier. Varje termin erbjuds de tjugo bästa studenterna en plats på juristprogrammet i Lund – oberoende av vilka studiemeriter de har i övrigt. 

Juridiska fakulteten genomför också skolbesök i gymnasieskolor med låg övergång till högre studier. Studentanställda mentorer håller en lektion i juridik enligt ämnesplanen i samhällskunskap, och informerar om möjligheterna med den utvidgade juridiska introduktionskursen.

Fakulteten har tagit fasta på att studenterna uppskattar att fråga en jämnårig om råd. Studenterna på juristprogrammet erbjuds därför att delta i en förberedande Facebook-grupp, och väl på plats erbjuds alla att delta i den så kallade Juristverksta’n. Dessa verksamheter bedrivs av studentanställda.

Kontaktinformation

Magnus Svensson
Avdelningschef vid Avdelningen för Distans- och uppdragsutbildning samt infrastruktur
Juridiska fakulteten
magnus [dot] svensson [at] jur [dot] lu [dot] se

Insatser för att öka breddat deltagande anges i Konstnärliga fakultetens strategiska plan (2018-2022). Arbetet består av att rekrytera studenter från nya målgrupper, stärka kontakten och samarbeten med det omgivande samhället, samt genom att skapa fortbildningskurser för livslångt lärande.

Exempel på aktiviteter vid Konstnärliga fakulteten:

 • Arbetsprover för antagning till våra programutbildningar är nu initialt helt digitala. Detta ger fler intresserade möjlighet att söka till utbildningarna utan att behöva bekosta resor och boende till antagningsprov. 
 • Samarbeten sker med olika typer av fortutbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå inom konst, musik och teater för att tillgängliggöra och presentera våra verksamheter. Inte minst finns samarbeten med flera av regionens folkhögskolor.
 • Kulturskolorna är också viktiga samarbetspartners för våra verksamheter och samarbetet har förstärkts i och med satsningen Kulturskoleklivet. 
 • Efter pandemin har bland annat Konsthögskolan på nytt börjat med öppet hus för att presumtiva studenter ska få möjlighet att besöka miljön och träffa studenter. Likaså tas kortare filmer fram på Musikhögskolan för att presentera utbildningarna i olika sociala medier för en bredare grupp möjliga sökande.
 • Musikhögskolan samarbetar med El Sistema Malmö. El Sistema är en avgiftsfri kör- och orkesterverksamhet på flera av Malmös grundskolor och drivs av Malmö Kulturskola.

Kontaktinformation

Staffan Storm
Prodekan
Konstnärliga fakulteten i Malmö
staffan [dot] storm [at] mhm [dot] lu [dot] se

Lunds Tekniska Högskola (LTH) följer arbetet med breddad rekrytering genom sin strategiska plan ”Att aktivt arbeta med grundskolor och gymnasium för stärkt breddad rekrytering...”. Frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande hanteras av ledningsgruppen för Grundutbildning samt av ledningsgruppen för Jämställdhet, Likabehandling och Mångfald. LTH:s ledning har även utsett en person med ett speciellt uppdrag att utveckla arbetet med breddad rekrytering.

Exempel på aktiviteter vid LTH är:

 • Vattenhallen Science Center erbjuder bland annat skolbesök samt utvecklar och genomför fortbildningar för lärare, från förskola till gymnasium. 
 • Skapa din framtid syftar till att studenter med olika bakgrund besöker skolor och inspirerar elever från årskurs åtta att läsa vidare och våga förverkliga sina drömmar. Skolorna som besöks har ofta låg övergång till högre utbildning. 
 • Her Tech Future inspirerar unga kvinnor som läser andra året på tekniska och naturvetenskapliga gymnasieprogram att söka till LTH. 
 • Teknikåttan arrangerar varje år en rikstäckande tävling för alla Sveriges åttondeklasser.
 • NMT-dagarna anordnas årligen av Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och LTH, och besöks varje år av runt 6000 gymnasieelever och lärare. 
 • Det tekniska basåret ger platsgaranti till valfri högskoleingenjörsutbildning vid LTH och behörighet att söka till brandingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. Ett basår med naturvetenskaplig inriktning startade under 2020. 

Kontaktinformation

Annika Mårtensson
Professor vid Avdelningen för Konstruktionsteknik
Lunds Tekniska Högskola
annika [dot] martensson [at] lth [dot] lu [dot] se

Vid Medicinska fakulteten är arbetet med breddad rekrytering fördelat mellan fakultets- och programledningar, och mellan olika nämnder och enheter.

Exempel på aktiviteter vid fakulteten är:

 • NMT-dagarna anordnas årligen av Medicinska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH, och besöks varje år av runt 6000 gymnasieelever och lärare. 
 • Under 2021 initieras ett hälsovetenskapligt basår som en viktig del i arbetet med breddad rekrytering. Alla studenter med godkända resultat på samtliga kurser inom basåret ges platsgaranti på ett antal program. 
 • Sjuksköterskeprogrammet har utvecklat bedömningen av reell kompetens i sitt urvalsförfarande. 
 • Vissa kurser och program breddas genom att kompletterande utbildning sammanflätas med utbildning på grund- och avancerad nivå, exempelvis vid komplettering för läkare med utländsk examen.  
 • Vid fakulteten är könsbalansen bland doktoranderna jämn. En relativt stor andel doktorander är internationella. Vad gäller forskarutbildningen är många av doktoranderna så kallade deltidsdoktorander som kombinerar sin forskarutbildning med klinisk yrkesutövning. Detta bidrar till en bredare åldersspridning bland doktoranderna. 

Kontaktinformation

David Paulsson
Kvalitetssamordnare
Medicinska fakulteten
david [dot] paulsson [at] med [dot] lu [dot] se

Vid Naturvetenskapliga fakulteten ansvarar utbildningsnämnden för att arbetet med breddad rekrytering främjas i utbildningsverksamheten. Utbildningsnämnden samarbetar med fakultetens arbetsmarknadsråd i frågor avseende arbetsmarknad och anställningsbarhet, samt med fakultetens kommitté för jämställdhet och lika villkor avseende frågor om jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv i utbildningarna. 

Exempel på aktiviteter är:

 • Vattenhallen Science Center erbjuder bland annat skolbesök samt utvecklar och genomför fortbildningar för lärare, från förskola till gymnasium. 
 • Doktorander i lärande är ett samverkansinitiativ mellan fakulteten och ett antal nordvästskånska kommuner.
 • NMT-dagarna anordnas årligen av Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och LTH, och besöks varje år av runt 6000 gymnasieelever och lärare. 
 • Tora Vega Folkhögskola i Åkarp och Naturvetenskapliga fakulteten samarbetar sedan 2015 runt det Naturvetenskapliga basår som drivs av Tora Vega. 
 • Hösten 2020 startade ett basår med naturvetenskaplig inriktning vid universitetet, huvudsakligen förlagt till Campus Helsingborg. Godkänt basår ger platsgaranti till fakultetens nybörjarutbildningar.
 • Studenter besöker gymnasieskolor och berättar om de naturvetenskapliga utbildningarna.
 • Fakultetens grundutbildningar har en stark koppling till forskningen, framför allt på avancerad nivå. Uppemot 15 % av de som tagit examen på avancerad nivå går vidare till forskarutbildning. En stor andel av fakultetens doktorander är också internationellt rekryterade. Fakulteten arbetar även med att utveckla rekryteringsprocessen för doktorander för att attrahera de bästa kandidaterna, oavsett bakgrund. 

Kontaktinformation

Ina Alexandersson
Utbildningsledare
Naturvetenskapliga fakulteten
ina [dot] alexandersson [at] science [dot] lu [dot] se

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten hanteras frågorna om breddad rekrytering av utbildningsråd respektive forskarutbildningsråd, under ledning av prodekan respektive vicedekan. Mycket av det operativa arbetet sker på institutionsnivå. Under 2021 har utbildningsrådet startat en extra satsning på breddad rekrytering och breddat deltagande. 

Exempel på nuvarande aktiviteter:

 • Fakulteten anordnar årligen konferensen Att vägleda till studier i humaniora, teologi och samhällsvetenskap, tillsammans med HT-fakulteterna, som riktar sig till studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolor. 
 • Vid fakulteten finns kurser och program som breddas genom att uppdragsutbildning eller kompletterande utbildning sammanflätas med utbildning på grundnivå, exempelvis kompletterande utbildning för psykologer med utländsk psykologexamen.
 • Socialhögskolan erbjuder två fristående kurser på distans som motsvarar termin 1 och 2 på Socionomprogrammet, och som efter prövning av reell kompetens kan ge särskild behörighet till programmet.
 • Vid fakulteten utlyser samtliga institutioner sina doktorandtjänster på både svenska och engelska, vilket ger en viss breddning av sökande. I doktorandrekryteringen har exempelvis Genusvetenskapliga institutionen arbetat med att nå ut bredare. Annonstexterna är skrivna på ett inkluderande sätt och sprids i nationella och internationella kanaler. 
 • Under 2022 kommer fakulteten att se över möjligheterna att utveckla en fakultetsgemensam satsning på studentambassadörer, riktade till specifika skolor utanför Lund i syfte att öka den breddade rekryteringen.
 • Fakulteten utlyser utvecklingstid för breddad rekrytering, breddat deltagande och livslångt lärande samt utbildningssamverkan.

Kontaktinformation

Kristian Almqvist
Studievägledare
Samhällsvetenskapliga fakulteten
kristian [dot] almquist [at] psy [dot] lu [dot] se

Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM) består av Lunds universitets Botaniska trädgård, Lunds universitets Historiska museum, Skissernas museum vid Lunds universitet samt Odeum, som alla har utåtriktade verksamheter.

Exempelvis deltar Skissernas museum i Bästa biennalen, som är en bildkonstbiennal för barn och unga med Skåne, södra Småland och Halland som verksamhetsområde. Skissernas museum har också deltagit i projekt med barn i Rosengård i Malmö, där de tillsammans med etablerade konstnärer fick utforma offentliga konstverk som idag är installerade i närområdet. Barnen som deltog i projektet har fått besöka Skissernas museum och deras konstverk är en del i arkivet över offentlig konst.

Alla LUKOM-verksamheter bedriver lovverksamhet för unga, bland annat har Skissernas museum och Botaniska trädgården en gemensam sommarkonstskola. För ett par år sedan anställde Botaniska trädgården en pedagog för att utveckla aktiviteter för skolsamverkan, där den gemensamma nämnaren är hållbarhet. Även Historiska museet har utarbetat skolaktiviteter som baseras på målen i de olika stadiernas läroplaner. Liksom de andra LUKOM-verksamheterna använder de studentguider och studentvärdar med olika bakgrund.

Kontaktinformation

Sara Virkelyst
Administrativ chef
Universitetets kultur- och museiverksamheter
sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se

Samverkansinlärning – Peer Assisted Study Sessions (SI-PASS förkortat SI) kom till universitetet via Lunds Tekniska Högskola och Naturvetenskapliga fakulteten i början av 1990-talet. SI utvecklades för att minska antalet avhopp och fungerar som en studiecirkel som leds av en SI-utbildad senior student. SI-ledaren utformar aktiviteter där studenterna arbetar med att förklara och förtydliga svårt kursmaterial, så kallad peer-learning. Målsättningen med SI, utöver förbättrade prestationer i den aktuella kursen, är att studenterna ska utveckla god studieteknik, bli mer självständiga i sitt lärande och känna sig väl integrerade i ett akademiskt sammanhang. 

Inom Lunds universitet används SI idag på de flesta fakulteter med mycket gott resultat. SI-ledarna uppger också att de utvecklar färdigheter inom ledarskap, kommunikation och grupphantering och får ett ökat självförtroende.

SI utgör en viktig del av arbetet med breddat deltagande vid universitetet, och har de senaste åren även kommit att användas som en metod för breddad rekrytering. Idag åker utbildade SI-ledare ut till gymnasieskolor i Skåne och Halland, ett projekt som bekostas av Region Skåne och Region Halland.

Kontaktinformation

Lise-Lotte Mörner
Projektledare
SI-verksamhet
lise-lotte [dot] morner [at] stu [dot] lu [dot] se

Sektionen Externa relationer

Sektionen Externa relationer (ER) har huvudansvar för den universitetsgemensamma studentrekryteringen. ER samordnar rekryteringsaktiviteterna vid universitetet tillsammans med fakulteterna, både nationellt och internationellt. Här finns även universitetets gemensamma grupp för Arbetslivssamverkan och Alumnrelationer. ER har också, sedan ett beslut i den universitetsgemensamma utbildningsnämnden, fått i uppdrag att arbeta med breddad rekrytering tillsammans med fakulteterna och annan stödverksamhet inom universitetet.

Gruppen för Nationell studentrekrytering arbetar integrerat med breddad rekrytering, till exempel genom olika kanaler riktade till olika målgrupper, samt med tryckt och digitalt material som visar att Lunds universitet välkomnar alla. Genom rekryteringsaktiviteterna lyfts också de stödfunktioner som finns för studenter vid Lunds universitet, som exempelvis studievägledning, pedagogiskt stöd och mentorer för samverkansinlärning (SI).

Gruppen Internationell Marknadsföring och Rekrytering (IMR) arbetar med rekrytering av internationella studenter. I detta rekryteringsarbete är den geografiska mångfalden en viktig aspekt.

Kontaktinformation

Gunilla Carlecrantz
Samordnare för breddad rekrytering
Sektionen Externa relationer
gunilla [dot] carlecrantz [at] er [dot] lu [dot] se

Sektionen Student och Utbildning 

Vid sektionen för Student och Utbildning (SoU) är det den Allmänna studievägledningen vid avdelningen Studiestöd och vägledning som informerar presumtiva studenter om möjligheterna till studier vid Lunds universitet. Den allmänna studievägledningen vägleder även under studietiden i samarbete med studievägledare som sitter ute på fakulteterna och institutionerna. Allmänna studievägledningen är också aktiva inom flertalet nätverk för studievägledare från olika utbildningsformer till exempel grundskola, gymnasieskola, Komvux och Folkhögskola för att visa på olika vägar till högre studier.

Vid avdelningen Studiestöd och vägledning finns också Pedagogiskt stöd som tillsammans med berörda institutioner erbjuder stöd till studenter med funktionsnedsättning, och Studieverkstaden som erbjuder alla studenter kurser och workshops i studieteknik och akademiskt skrivande. Studenthälsan finns också vid samma sektion och här kan studenter få stöd och hjälp med bekymmer som kan påverka studierna. Vid sektionen finns även samordning av validering och reell kompetens i samarbete med fakulteterna.

Kontaktinformation

Kia Olsson
Avdelningschef vid Studiestöd och vägledning
Sektionen Student och Utbildning
kia [dot] olsson [at] stu [dot] lu [dot] se

Uppdragsutbildning 

Avdelningen för uppdragsutbildning vid universitetet arbetar i enlighet med förordningen för uppdragsutbildning med att organisera personalutbildning, eller utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska skäl. Eftersom antagningen till uppdragsutbildningar sker på annat sätt än via det formella antagningssystemet, så nås också grupper som inte vanligen skulle läsa vid Lunds universitet. I flera fall är dessa utbildningar en första kontakt med universitetet och en väg in till att söka ordinarie utbildningar i nästa steg. Exempelvis har deltagare från Sida-finansierade kapacitetsutvecklingsprogram sökt sig vidare till mastersprogram eller doktorandtjänster vid universitetet. 

Kontaktinformation

Alexandra Hertz
Affärsutvecklare vid Uppdragsutbildning
Sektionen Forskning, samverkan och innovation
alexandra [dot] hertz [at] education [dot] lu [dot] se

Rekryteringsinsatser och introduktionsaktiviteter

Rekryteringsinsatserna vid Lunds universitet omfattar bland annat deltagande i utbildningsmässor inom och utanför Sverige, skolbesök, handledning av elever inom SI, inspirationsdagar och Öppet Hus, samverkan med folkhögskolor och rekrytering via sociala medier. Vid universitetet görs många insatser för skolsamverkan som främst riktar sig till gymnasieskolor. 

I början av varje termin ordnas introduktionsaktiviteter för alla studenter på central-, fakultets- institutions- och programnivå i olika utsträckning, med syfte att få alla studenter, oavsett bakgrund, att känna sig bekväma och hemma i studiemiljön. 

Kontakt

Gunilla Carlecrantz
Samordnare
Sektionen Externa relationer
+46 46 222 47 90 / +46 70 389 34 35
gunilla [dot] carlecrantz [at] er [dot] lu [dot] se

Sektionen Externa relationer
Besöksadress: Stora Algatan 4, Lund
Postadress: Box 117, 221 00 Lund 

Utvecklingsprojektet 2022-2024

Annika Mårtensson
Projektledare 
Vicerektor Lunds Tekniska Högskola
+46 727208844
annika [dot] martensson [at] lth [dot] lu [dot] se

Sara Virkelyst
Biträdande projektledare 
+46 46 222 09 39 / +46 725872266
 sara [dot] virkelyst [at] rektor [dot] lu [dot] se