Djurförsöksetik

Det finns ett omfattande regelverk som styr utformning av lokaler för djurhållning, hållandesystem och skötselrutiner. Även då du utför försök på djur omfattas du av särskilda villkor. Regelverken anger vanligtvis miniminivåer. Användandet av försöksdjur regleras i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (SJVFS 2019:9, saknr L150). Länsstyrelsen är kontrollmyndighet för att lagstiftningen gällande försöksdjur följs. De genomför regelbundet kontroller då bland annat djurens välfärd och personalens utbildning, samt att all lagstadgad information finns tillgänglig på anläggningen.

Forskarna ska alltid arbeta enligt den så kallade 3R-principen. Du ska därför:

  • undersöka möjligheten att använda djurfria alternativ (Replace)
  • inte använda fler djur än vad som behövs (Reduce) och
  • alltid försöka förfina de modeller som används (Refine). Förfining innebär att du väljer modeller med så låg belastning som möjligt för djuret. Välj icke invasiv teknik när sådan finns tillgänglig, arbeta aseptisk vid kirurgiska ingrepp och ge god smärtlindring när så krävs.

Läs mer om 3R-principen hos Jordbruksverket

LU:s organisation för försöksdjursfrågor

Rektor har som tillståndshavare det yttersta ansvaret och därmed också straffansvar för hur universitetet hanterar djur i forskningen. Det praktiska ansvaret har delegerats till en verksamhetsansvarig som i sin tur har vidaredelegerat ansvaret till andra obligatoriska funktioner; föreståndare för djurens välbefinnande och skötsel, föreståndare för information, föreståndare för utbildning och kompetens samt ansvarig veterinär.

Nämnden för djurskyddsfrågor

Lunds universitet har enligt gällande regelverk ett djurskyddsorgan (DSO) kallad Nämnden för djurskyddsfrågor (NDF). Nämnden agerar på rektors uppdrag. Nämnden består av:

  • Ordförande, tillika verksamhetsansvarig.
  • Universitetets tre chefsföreståndare (godkända av Statens jordbruksverk),
  • Chefsveterinären,
  • Representanter för de fyra berörda fakulteterna (medicinska, naturvetenskapliga, LTH samt humanistiska och teologiska fakulteterna)
  • En representant för den personal som hanterar djuren.

Nämnden för djurskyddsfrågor

Ordförande
ndf-ordf [at] med [dot] lu [dot] se

Chefsföreståndare för djurens välbefinnande och skötsel
nawo [at] med [dot] lu [dot] se

Chefsföreståndare för information
nio [at] med [dot] lu [dot] se

Chefsföreståndare för utbildning och kompetens
ntco [at] med [dot] lu [dot] se

Ansvarig veterinär
univet [at] med [dot] lu [dot] se