Utvärdering av pågående utbildning

Utvärdering av pågående utbildning kan ske på flera olika sätt. Metoder som används kan till exempel inkludera extern bedömning, fokus på ett enskilt program över tid eller en ögonblicksbild av en fakultets hela utbildningsutbud.

Varje fakultet ansvarar för att ha ändamålsenliga processer för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling för sina utbildningar. För utvärdering av examensgrundande utbildning finns tillvägagångssättet reglerat i Föreskrifter för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Lunds universitet. Som stöd har vägledningar tagits fram. En för utvärdering av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå och en för utbildning på forskarnivå. 

Utöver dessa internt initierade utvärderingar så utvärderar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett särskilt urval av utbildningar på nationell nivå.

Syftet är att ständigt förbättra och utveckla utbildningarna vid Lunds universitet, samt att säkerställa att utbildningarna lever upp till de kvalitetskriterier som vi på universitetet gemensamt kommit överens om. Utgångspunkten är nationella och internationella standarder och riktlinjer.

Kontaktinformation

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Avdelningen Kvalitet och utvärdering
Besöksadress:
Gamla hudkliniken
Sandgatan 3, Lund
Fax: +46 46 222 44 36
Hämtställe 31