Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anställda och uppdragstagare vid universitetet utsätts ständigt för påverkan av andra och utsätter även andra människor för påverkan av olika slag. Sådana kontakter med omvärlden är nödvändiga. Det är emellertid viktigt att processen är formellt korrekt och att gränserna för hur påverkan får se ut beaktas. Detta regleras i regelverken om mutor. Reglerna gäller både offentlig och privat sektor, men enligt domstolspraxis blir bedömningen strängare inom offentlig sektor.

Vad är en muta?

Brottet tagande av muta begås när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån för din tjänsteutövning eller ditt uppdrag. Detta gäller också om du tar emot en förmån för någon annan än dig själv. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen och det sätt som en anställd/motsvarande utför sitt arbete. Det vill säga mottagandet av mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas.

Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en arbets- eller uppdragstagare. Det betraktas också som givande av muta att acceptera en begäran från en arbets- eller uppdragstagare om att få en otillbörlig förmån.

Det är också ett brott att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. På motsvarande sätt är det ett brott att lämna, utlova eller erbjuda någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka någon annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling.

Vad säger lagen?

Bestämmelserna om mutbrott finns i brottsbalken; se brottsbalken (1962:700) 10 kap 5a-e §§, som du hittar på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster). Den som gör sig skyldig till mutbrott kan dömas till böter eller fängelse. Även arbetsrättsliga konsekvenser kan bli aktuella. De som ger och tar en muta kan även bli skadeståndsskyldiga gentemot mottagarens arbetsgivare.

Vilket är ditt ansvar som offentliganställd och anställd vid Lunds universitet?

Offentligt anställda har ett särskilt ansvar vad gäller mutor. Anställda eller uppdragstagare på Lunds universitet ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.

Vad ska du göra om en förmån erbjuds?

Ställ dig frågorna:

 • Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?
 • Finns det koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
 • Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?
 • Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?

Vilka förmåner är tillåtna?

Några exempel:

 • Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär
 • Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor
 • Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom

Vilka förmåner är aldrig tillåtna?

Några exempel:

 • Penninggåvor i kontanter, värdepapper eller liknande
 • Penninglån på särskilt gynnsamma villkor
 • Borgensåtaganden eller skuldsättning
 • Köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta som efterskänks
 • Bonusarrangemang t ex vid varuinköp eller flygresor och hotellvistelser om förmånen tillfaller den anställde och inte arbetsgivaren
 • Att förfoga över fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk
 • Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor, även om de utnyttjas i samband med arbetsresa
 • Presentkort eller gåvor för privat bruk som tas emot i samband med inköp av arbetsrelaterad utbildning, konferens, mässa

Vad gäller för övriga erbjudanden om förmåner?

Avseende övriga erbjudanden om förmåner finns en gråzon där en skälighetsbedömning alltid måste göras. Risken ökar med gåvans värde. Ett bra sätt för dig som anställd att undvika svåra gränsdragningsproblem är att helt undvika att ta emot gåvor och förmåner. En gåva du avstått från kan du aldrig ångra!

Till vem kan du som anställd ställa frågor om mutor?

Ställ i första hand frågor till din närmaste chef.

Kontaktperson på avdelningen Juridik är Annette Nilsson.

Kom ihåg att ställningstagandet alltid är ditt eget. Att chef eller annan person ”godkänner” en förmån innebär inte garantier för att mutbrott är uteslutet.

Kontakt

Vid frågor om Mutor kontakta:

Annette Nilsson
Chefsjurist
+46 46 222 71 78
annette [dot] nilsson [at] legal [dot] lu [dot] se