Forskningsetik och djurförsöksetik

Har du kunskap om forskningsetik kan du ställa rätt frågor om vad som är lämpligt och olämpligt inom forskning. Forskningsetik handlar både om lagar och regler, och om god forskningssed.

Etikprövning

Planerar du att bedriva att forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter? Då måste du kanske ansöka om etiskt tillstånd. 

Läs mer om etikprövning

Informerat samtycke

Forskning på människor får normalt sett endast ske om deltagarna samtyckt till att medverka i studien.

 

Personuppgiftsbehandling

I forskning behandlas ofta uppgifter som på ett eller annat sätt kan knytas till nu levande personer. Regler för sådan behandling finns i personuppgiftslagen.

Läs mer om personuppgiftsbehandling

Biobanksforskning

Varje år placeras ett stort antal biologiska prover i så kallade biobanker. Syftet är vanligtvis kliniskt och till gagn för provgivaren, men proverna kan också komma att användas för forskningsändamål. 

Läs mer om biobanksforskning

Djurförsök

På medarbetarwebbens sidor om djurförsöksetik kan du läsa om hur du ansöker om etiskt tillstånd för djurförsök och om relaterat regelverk. 

Läs mer om djurförsöksetik

Vetenskapsrådet driver i samarbete med Lunds universitet och sju andra svenska universitet en informationssida om djurförsök.

Läs mer om djurförsök på Vetenskapsrådets webbplats

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om de regler som gäller, och tillstånd som krävs, för användning av försöksdjur.

Läs mer om djurförsök på Jordbruksverkets webbplats

Avvikelser från god forskningssed - oredlighet i forskning

Avvikelser från god forskningssed och oredlighet i forskning hanteras på Lunds universitet av Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed.

Kontakt

Har du som är anställd eller doktorand vid Lunds universitet frågor som gäller det forskningsetiska regelverket?

Mats Johansson
forskningsetik [at] lu [dot] se