Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsetik och djurförsöksetik

Har du kunskap om forskningsetik kan du ställa rätt frågor om vad som är lämpligt och olämpligt inom forskning. Forskningsetik handlar både om lagar och regler, och om god forskningssed.

Etikprövning

Planerar du att bedriva att forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter? Då måste du kanske ansöka om etiskt tillstånd. 

Läs mer om etikprövning

Personuppgiftsbehandling

I forskning behandlas ofta uppgifter som på ett eller annat sätt kan knytas till nu levande personer. Regler för sådan behandling finns i personuppgiftslagen.

Läs mer om personuppgiftsbehandling

Informerat samtycke

Samtycket ska vara informerat, frivilligt och uttryckligt.

Att det är informerat innebär att den tillfrågade fått relevant information om studien och vad det innebär att medverka. Hit hör information om studiens syfte, varför personen kontaktats, vem som står bakom studien, vad det innebär att delta ur deltagarens perspektiv, vad som händer med personuppgifter och prover om personen väljer att delta, hur dessa uppgifter skyddas, med mera.

Hanteras personuppgifter i forskningen, vilket det normalt gör, måste du upplysa om personens rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Vetenskapliga ombud

Varje fakultet och USV har utsett ett vetenskapligt ombud som kan ge oberoende råd och stöd i frågor inom den vetenskapliga verksamheten, exempelvis frågor kring publicering, författaransvar eller forskningssamarbeten.

Läs mer om vetenskapliga ombud

Djurförsöksetik

På Medarbetarwebbens sidor om djurförsöksetik kan du läsa om hur du ansöker om etiskt tillstånd för djurförsök och om relaterat regelverk. 

Läs mer om djurförsöksetik

Vetenskapsrådet driver i samarbete med Lunds universitet och sju andra svenska universitet en informationssida om djurförsök.

Läs mer om djurförsök på Vetenskapsrådets webbplats

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om de regler som gäller, och tillstånd som krävs, för användning av försöksdjur.

Läs mer om djurförsök på Jordbruksverkets webbplats

Avvikelser från god forskningssed – oredlighet i forskning

Avvikelser från god forskningssed och oredlighet i forskning hanteras på Lunds universitet av Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed.

Läs mer om avvikelser från god forskningssed och oredlighet i forskning

Biobanksforskning

Varje år placeras ett stort antal biologiska prover i så kallade biobanker. Syftet är vanligtvis kliniskt och till gagn för provgivaren, men proverna kan också komma att användas för forskningsändamål. 

Läs mer om biobanksforskning

Kurs i forskningsetik för forskande personal

För dig som forskar finns nu en kurs i forskningsetik i kompetensportalen. Kursen tar tre timmar att genomföra och vänder sig till forskande personal, på alla fakulteter vid Lunds universitet, med undantag för doktorander som istället går en obligatorisk kurs på samma ämne.

Kursen berör följande fem forskningsetiska teman

  • akademisk frihet
  • god forskningssed
  • forskning på människor
  • djurförsök 
  • din roll som forskare

och ger dig en god förståelse för den reglering som finns kring forskning i form av lagar och riktlinjer, så att du kan känna dig bekväm och säker i att reflektera över din forskning utifrån ett etiskt perspektiv.

Kursen är en del av HR Excellence in Research award-projektet och har tagits fram i ett av de fem delprojekt som ingår i den pågående handlingsplanen för att bibehålla certifieringen.

Information och anmälan till kursen ”Forskningsetik för forskande personal vid Lunds universitet” på Kompetensportalen

Om HR Excellence in Research