Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsetik och djurförsöksetik

Har du kunskap om forskningsetik kan du ställa rätt frågor om vad som är lämpligt och olämpligt inom forskning. Forskningsetik handlar både om lagar och regler, och om god forskningssed.

Planerar du att bedriva att forskning som involverar människor eller behandling av personuppgifter? Då måste du kanske ansöka om etiskt tillstånd. 

Läs mer om etikprövning

På medarbetarwebbens sidor om djurförsöksetik kan du läsa om hur du ansöker om etiskt tillstånd för djurförsök och om relaterat regelverk. 

Läs mer om djurförsöksetik

Vetenskapsrådet driver i samarbete med Lunds universitet och sju andra svenska universitet en informationssida om djurförsök.

Läs mer om djurförsök på Vetenskapsrådets webbplats

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om de regler som gäller, och tillstånd som krävs, för användning av försöksdjur.

Läs mer om djurförsök på Jordbruksverkets webbplats

Avvikelser från god forskningssed och oredlighet i forskning hanteras på Lunds universitet av Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed.

Läs mer om avvikelser från god forskningssed och oredlighet i forskning 

Forskning på människor får normalt sett endast ske om deltagarna samtyckt till att medverka i studien.

I forskning behandlas ofta uppgifter som på ett eller annat sätt kan knytas till nu levande personer. Regler för sådan behandling finns i personuppgiftslagen.

Läs mer om personuppgiftsbehandling

Varje år placeras ett stort antal biologiska prover i så kallade biobanker. Syftet är vanligtvis kliniskt och till gagn för provgivaren, men proverna kan också komma att användas för forskningsändamål. 

Läs mer om biobanksforskning

Vetenskapliga ombud

Varje fakultet och USV har utsett ett vetenskapligt ombud som kan ge oberoende råd och stöd i frågor inom den vetenskapliga verksamheten, exempelvis frågor kring publicering, författaransvar eller forskningssamarbeten. 

Följande fakulteter har publicerat information om sina vetenskapliga ombud.