Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Exportkontroll

För att hindra strategiskt känsliga produkter från att hamna i orätta händer genomförs exportkontroll vid Lunds universitet. På denna sida kan du läsa mer om vad som klassificeras som känsliga produkter samt ta del av universitetets rutiner och regelverk för exportkontroll.

Produkter med dubbla användningsområden (PDA)

PDA är produkter, programvara eller teknik med en civil användning som även kan användas i militärt syfte. Som PDA klassificeras också vissa produkter av särskild strategisk betydelse, exempelvis utrustning för informationssäkerhet som använder kryptografi. Vid Lunds universitet är det främst exportkontroll av PDA som berör verksamheten och handlar då ofta om att säkerställa att viss kunskap eller information inte sprids till otillåtna mottagare.

Med export avses såväl fysisk transport som elektronisk överföring och muntlig teknologiöverföring. Även publicering och molntjänster omfattas av exportkontroll. Vid export av PDA ut ur EU krävs alltid tillstånd. Huvudregeln är att det inom EU inte krävs tillstånd vid överföring till ett annat land, men det finns undantag som gäller särskilt känsliga produkter. Även om inte tillstånd behövs för överföring inom EU så finns en skyldighet att informera mottagaren om det rör PDA.

Ansvar och efterlevnad

Ansvaret för att följa regelverket kring exportkontroll ligger hos respektive verksamhet. För att säkerställa regelverkets efterlevnad finns Lunds universitets exportkontrollprogram (STYR 2020/2073) där universitets exportkontrollorganisation är fastställd samt policy, ansvar, roller och rutiner tydliggörs. Även den så kallade. exportkontrollprocessen, som beskriver hur exportkontrollärenden hanteras, återfinns i programmet.

Gå till Regelverket för att hitta exportkontrollprogrammet

Den som exporterar bör ha en medvetenhet om hur produkten kan missbrukas, exempelvis i koppling till massförstörelsevapenprogram, samt ta ansvar för att den inte hamnar i orätta händer genom till exempel stöld, dataintrång eller vidareförmedling.

Vad kategoriseras som PDA?

Produkter, programvara och teknik som klassificeras som PDA finns listade och beskrivna i Bilaga I till PDA-förordningen (EU-förordning nr 2021/821). Bilaga I är en lista över produkter som kräver tillstånd vid export ut ur EU och är uppdelade i tio kategorier:

  1. Kärnmaterial, anläggningar och utrustning
  2. Särskilda material och därtill hörande utrustning
  3. Materialbearbetning
  4. Elektronik
  5. Datorer
  6. Telekommunikation och ”informationssäkerhet”
  7. Sensorer och lasrar
  8. Navigation och avionik
  9. Marint
  10. Rymd och framdrivning

Exportkontrollprocess

Om exporttillstånd behövs ska verksamheten ha det på plats innan exporten inleds. Identifiering och initiering av ett exportkontrollärende görs inom den verksamhet (institution eller motsvarande) där exportbehov uppstår. Det är ansvarig forskare/lärare som har bäst kännedom om produkterna som används och som ansvarar för att förmedla den information som behövs till berörd prefekt så att denne kan överblicka och utreda exportkontrollfrågor kopplat till sitt område.

För att avgöra om en produkt omfattas av exportkontroll behöver en kontroll göras mot regelverket enligt särskild checklista. Vid behov görs också en produktklassificering av ansvarig forskare/lärare. Kontakta exportkontrollfunktionen för att få universitetets guide och checklista "Export control: Guide and checklist". Om ansökan om exporttillstånd behövs görs det först efter att ärendet tagits via prefekt till exportkontrollansvarig dekan för beslut kring hur ärendet ska tas vidare.

Klassificering av PDA

För att fastställa om en produkt, programvara eller teknik är kontrollerad enligt bilaga I till PDA-förordningen görs en klassificering. Detta görs genom att jämföra produktens egenskaper med de tekniska beskrivningarna i bilaga I. Om en beskrivning (kontrolltext) stämmer in med produkten eller tekniken i fråga är produkten en PDA med motsvarande kontrollnummer. Vid osäkerhet kring klassificering kan en produktförfrågan ställas till ISP.

Generalklausul (catch-all)

För att förhindra att exportörer medvetet försöker kringgå lagens intention finns en generalklausul i PDA förordningen (engelsk benämning catch-all). Bestämmelsen innebär att om exportören har kännedom om att produkten, programvaran eller tekniken i fråga kan komma att användas till massförstörelsevapen eller i militärt syfte, så kan den vara föremål för exportkontroll även om produkten inte finns upptagen i Bilaga I till EUs PDA förordning.

Om den som exporterar känner till att PDA som inte listas i Bilaga I till PDA-förordningen, helt eller delvis, är avsedda för massförstörelsevapen eller i militärt syfte, ska ISP underrättas. ISP bestämmer därefter om produkten omfattas av tillståndskrav vid export ut ur EU eller inte.

Sanktioner

Som regel tillåts export om inte särskilda skäl talar emot detta. Ibland finns dock sanktioner riktade mot vissa länder, företag eller enskilda personer, varvid möjligheter till samarbete med dessa kan vara begränsade. I Sverige följer vi de sanktioner som beslutas av FN, EU och OSSE. Exempel på sanktionsåtgärder är vapenembargo, finansiella sanktioner, förbud mot utrustning som kan användas för internt förtryck och förbud eller tillståndskrav vid export eller import av vissa varor och viss teknik.

Stöd och vägledning

Exportkontrollfunktionen är en universitetsgemensam stödjande funktion vid LU Byggnad som bistår med samordning, information och rådgivning gällande exportkontroll och som utvecklar exportkontrollprogrammet. Inom vissa fakulteter finns också lokala handläggare för exportkontroll utsedda. Dessa verkar som lokalt stöd till verksamheten och bistår med information och rådgivning samt kan vid behov också bistå vid beredning av exportkontrollärenden.

Länkar till regelverk och mer information

Kontakt

Robert Collin
Säkerhetssamordnare
+46 46 222 69 29
robert [dot] collin [at] bygg [dot] lu [dot] se