Kvalitetsdialoger

Kvalitetsdialoger är uppföljningsmöten mellan universitetsledningen och fakultetsledningen som rör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Syftet med dialogerna är informationsutbyte mellan universitetsledning och fakulteter kring kvalitetsfrågor, samt att följa upp resultaten av fakulteternas eget kvalitetsarbete.

Åtta dialoger genomförs årligen med en dialog per fakultet. Ibland tillkommer dialoger med andra verksamheter, som exempelvis Universitetsbiblioteket. Kvalitetsdialoger eller annan typ av uppföljning av kvalitetsarbetet finns även på fakultetsnivå. Se vidare på fakulteternas kvalitetssidor.

Läs mer om fakulteternas kvalitetsarbete

Inför dialogen besvarar fakulteterna skriftligen ett antal frågor från universitetsledningen. Under mötet diskuteras innehållet utifrån olika perspektiv. Studentkårerna och doktoranderna ges möjlighet att lämna in egna inlagor till dialogerna. 

Efter genomförda dialoger görs en sammanställning och analys som redovisas för bland annat den gemensamma utbildningsnämnden och den gemensamma forskarutbildningsnämnden. 

Kontaktinformation

Åsa Ekberg
Avdelningschef
Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 91 68
asa [dot] ekberg [at] stu [dot] lu [dot] se

Mattias Renehed
Projektledare vid Kvalitet och utvärdering
+46 46 222 79 04
mattias [dot] renehed [at] stu [dot] lu [dot] se