Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En samlad utbildningswebb

Projektet ska ta fram en samlad och vägledande utbildningswebb som bidrar till att blivande studenter hittar rätt bland alla utbildningsmöjligheter som finns vid Lunds universitet. I projektet står den blivande studenten i centrum.

Mål

Webben ska förbättra servicen för blivande studenter genom att de snabbt får svar på vanliga frågor, att de förstår vilka utbildningsmöjligheter som finns och att de får stöd och vägledning vid val och beslut om att ansöka till en utbildning.

Projektet har också som mål att ta fram utbildningspresentationer som är välkomnande och som bidrar till att blivande studenter känner att de vill söka till Lunds universitet oavsett bakgrund, ålder eller livssituation. Presentationerna ska spegla att Lunds universitet är en attraktiv plats att vara på som student.

Slutligen strävar projektet efter att skapa en lösning som gör att medarbetarna upplever att deras kompetens kommer till sin rätt, och att hela organisationen känner ett gemensamt ägarskap för utbildningswebben.

Lansering av den nya samlade utbildningswebben planeras till andra halvan av 2025.

Projektspår

Projektspåret ska ta fram design och en innehållsstruktur för en samlad presentation av Lunds universitets utbildningar på lu.se och lunduniversity.lu.se för målgruppen presumtiva studenter. 

Huvudsakliga leverabler är:

 • Utbildningssidor för kurser och program
 • Presentationssidor för intresseområden och ämnen
 • Söksida för utbildningar
 • Kontextsidor – sidor relaterade till utbildningarna som beskriver sammanhanget för studierna.

Projektspåret ska utveckla en teknisk lösning för innehållshantering genom ett Product Information Management System (PIM). Inom teknikspåret ska också designen implementeras som webbvisningar i Drupal, med innehållet från PIM-systemet som källa.

PIM:et blir ett komplement till mer administrativ information i utbildningsdatabaserna Lubas och LTH:s ProPlan, och skapar struktur även för mer kommunikativt innehåll – presentationstexter, bilder, videos, etcetera.  

Via PIM:et möjliggörs:

 • gemensam struktur för innehåll
 • ny funktionalitet, till exempel associationer mellan utbildningar 
 • utvecklad kategorisering och taggning
 • distribuerad publicering.

Projektspåret ska ta fram en lösning för hur arbetet med utbildningsinnehåll organiseras:

 • Kvalitetssäkrade arbetsprocesser
 • Roller, ansvar och behörigheter i en redaktionell basorganisation
 • Lansering av nya arbetsätt och stödfunktioner
 • Rekommendationer om fortsatt utveckling av arbetsätt och organisation
 • Upplägg för förvaltning av en samlad utbildningswebb.

Övergripande aktiviteter

Under 2024 och 2025 pågår ett flertal aktiviter inom tre olika projektspår parallellt och integrerat med varandra. Här listas en övergripande beskrivning av huvudaktiviteterna.

Design och innehåll

Design- och innehållsarbetet kommer att bedrivas i en iterativ och öppen process. Hypoteser och prototyper tas fram och testas på presumtiva studenter. Designen justeras efter det utifrån studenternas behov och beteenden. Samtidigt kommer projektet ge verksamheten löpande inblick i arbetet och möjlighet att inkomma med input.

Designarbetet fördelas på tre olika faser:

 • Konceptdesign
 • Principdesign
 • Detaljdesign.

Resultatet kommer att presenteras kontinuerligt i huvudsakligen två format:

 • Demos för utvalda grupper från verksamheten
 • Ett antal öppna visningar för alla intresserade vid Lunds universitet.

Ett innehållsarbete kommer också att sättas igång parallellt med de senare designfaserna. De olika organisatoriska nivåerna kommer att involveras i att producera innehåll för utbildningspresentationerna, baserat på de behov som identifierats under designarbetet.

Konceptdesign (cykel 1)

Konceptdesign (cykel 2)

Utformning av teknisk lösning

Under våren 2024 har teknikspåret inletts med en kartläggning av nuläget på övergripande nivå för innehåll och arbetsprocesser kring utbildningsinformation och relaterade IT-system.

I nästa steg ska ett önskat framtida läge i stora drag definieras. Det handlar bland annat om datamodeller, integrationer samt de anpassningar som ska göras av PIM-systemet.

Därefter byggs Lunds universitets version av PIM-systemet Akeneo CE upp. Drupalutvecklare och projektets UX- och UI-designers kommer här arbeta nära ihop för att bygga upp de nya webbsidorna med kopplingar till informationen i PIM-systemet.

När den tekniska plattformen är tillräckligt utvecklad kan arbetet med att fylla PIM-systemet med innehåll påbörjas.

Arbetssätt och organisation

Under våren 2024 planerar projektet att:

 • slutföra en nulägesinventering som består bland annat av intervjuer med olika delar av verksamheten som arbetar aktivt med utbildningsinformation
 • etablera en intern arbetsgrupp som ska ta fram ett upplägg för kvalitetssäkrade arbetsprocesser, roller, ansvarsområden och behörigheter för en redaktionell basorganisation.

Under hösten 2024 planerar projektet att:

 • färdigställa och förankra upplägget för en redaktionell basorganisation
 • utveckla utbildningar, stödmaterial och stödfunktioner
 • bemanna och utbilda en redaktionell basorganisation.

Under 2025 planerar projektet att:

 • ta fram rekommendationer om fortsatt utveckling av arbetssätt och organisation.

Bakgrund

I förprojektet "Vision för utbildningsutbudet på webben” konstaterades att den nuvarande presentationen av kurser och program på webben inte lever upp till de behov och förväntningar som finns hos presumtiva studenter. Det finns också en stor förbättringspotential i hur vi arbetar internt inom Lunds universitet med presentation av våra utbildningar.

Förprojektet ledde till att projektet ”En samlad utbildningswebb” startades.

"Vision för utbildningsutbudet på webben" genomförde en användarundersökning med en bred grupp av presumtiva studenter i olika åldrar, med olika bakgrund och intressen gällande studier.

Resultatet sammanställdes i en visualiserad användarresa, ”Vill studera-resan”, samt i ett antal huvudinsikter och arketyper. I undersökningen genomfördes också interna intervjuer och workshops med medarbetare inom Lunds universitet som bidrar till innehållet som presenterar våra utbildningar.

Resultatet av undersökningen visades upp för LU-medarbetare på en välbesökt utställning på Skissernas museum i februari 2023.

Resultatet finns också sammanställt i två filmade webinarier.

Kontakt

Lars Rasch
Projektledare
Delprojektledare | Teknik
lars [dot] rasch [at] ldc [dot] lu [dot] se (lars[dot]rasch[at]ldc[dot]lu[dot]se)

Petra Svensson
Delprojektledare |
Design och innehåll 
petra [dot] svensson [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (petra[dot]svensson[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Patrik Hekkala
Delprojektledare |
Arbetssätt och organisation
patrik [dot] hekkala [at] kommunikation [dot] lu [dot] se (patrik[dot]hekkala[at]kommunikation[dot]lu[dot]se)

Kort om projektet

Projektägare
Lena Eskilsson
Universitetsledningen

Tidplan
Dec 2023 och minst 18 månader framåt

Externa leverantörer
AFRY Experience Studios | UX/UI
Vaimo | PIM-system