Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nya idéer för en hållbar arbetsplats prisade

Illustrativ bild med universitetshuset och plantor som gror.

Under vintern öppnade hållbarhetsfondens utlysning för att testa lösningar på hållbarhetsutmaningar i organisationen. Sex projekt är nu beviljade medel.

Lunds universitet är djupt engagerad inom hållbarhetsområdet och vet att förändring kräver nya idéer. Därför har medarbetare vid LU möjlighet att söka finansiering för att arbeta med hållbarhetsutmaningar inom den egna organisationen.

Under 2024 kommer dessa sex projekt att få stöd på upp till 300 000 kronor vardera, under en projektperiod på upp till 12 månader.

Peat alternatives: sustainable testbeds that bloom!

Foto på Allison.

Allison Perrigo, Lunds universitets botaniska trädgård

Botaniska trädgården är den mest besökta offentliga organisationen vid Lunds universitet, med ca. 700 000 besökare årligen. Botaniska trädgården prioriterar hållbarhet i sin strategi, med flera ambitiösa mål. Ett av målen handlar om att fasa ut användningen av torv i trädgården. Torvproduktion leder till höga utsläpp av växthusgaser, omfattande förstörelse av torvmarker och förlust av värdefulla ekosystem och biologisk mångfald. Projektet utgår från tre områden för att förbättra arbetssätten:

  • påskynda övergången genom att testa fler alternativ till torv samtidigt
  • forskningsbaserat beslutsfattande, ta in forskare för att diskutera bästa praxis
  • informera allmänheten om insatserna, bland annat genom att ta fram riktlinjer som kan anpassas till privata trädgårdar.


A pause for menopause in the workplace

Foto av Cheryl Sjöström.
Cheryl Sjöström.

Cheryl Sjöström, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Klimakteriet är fortfarande ett tabubelagt ämne på de flesta arbetsplatser, men potentiella klimakteriesymtom kan ha en dramatisk inverkan på kvinnliga arbetstagares välbefinnande och prestation, och därmed på arbetsplatsen som helhet. Detta projekt vill lyfta både frågan om sociala stigman och brist på information kring klimakteriet, och själva upplevelsen av klimakteriet, där aktiv, lämplig utbildning för kvinnor i åldrarna från perimenopaus till postmenopaus kommer att vara en del av upplägget. Projektet kommer att använda ett koncept med både allmän och riktad utbildning som har lovande resultat på andra arbetsplatser. Det långsiktiga målet är att normalisera klimakterieutbildning som en del av företagshälsovården vid Lunds universitet.


Reduce, reuse, redesign: LU as a testbed for tackling the plastic crises

Porträttfot av: Ekaterina Chertkovskaya.
Ekaterina Chertkovskaya.

Ekaterina Chertkovskaya, Avdelningen för miljö- och energisystem

LTH har en stark forskningsprofil när det gäller hållbarhetsperspektiv på plast, inklusive det växande området om alternativa organiseringar som hanterar plastkrisen på innovativa sätt. Denna forskning visar att det behövs ett systematiskt tillvägagångssätt för att ta itu med ohållbar plastkonsumtion på organisationsnivå. Lunds universitet är en stor användare av plast och utgör en idealisk testbädd för att identifiera befintliga metoder och vägar för att minska plastanvändningen. Projektet kommer ta fram förslag för en systematisk minskning av plastanvändningen vid universitetet, genom att kombinera ett redan befintligt plastinventeringsverktyg och ett deltagande tillvägagångssätt som engagerar intressenter.


Lund University Microgrid platform

Porträttfoto av Mats Alakla.
Mats Alakla.

Mats Alaküla, Industriell elektroteknik och automation

Ett mikronät är ett autonomt elsystem som genererar, lagrar och distribuerar energi för att möta efterfrågan. Det fungerar antingen anslutet till det omgivande elnätet eller separat. En forskningsplattform för mikronät kommer att byggas i M-byggnaden vid Lunds universitet, där komponenter som batterier, solpaneler, vätgassystem, generatorer med biobränsle etc. redan finns. Avancerad teknik som AI-drivet beslutsfattande och digital tvilling kommer också att tillämpas för styrningen av plattformen. Mikrogridplattformen kommer att öka användandet av förnybar energi, förbättra energieffektiviteten, säkerheten, motståndskraften och tillförlitligheten samt minska risken för strömavbrott och sänka elkostnaderna för M-byggnaden. Tvärvetenskaplig forskning och samarbete inom områden som förnybara energikällor, hållbar termisk energi, systemstudier, elektrifiering och energilagring kommer att stärkas genom detta projekt, därutöver tillkommer hållbarhetsundervisning och utbildningsdemonstrationer. Projektet kommer att planera för anslutning av befintlig utrustning och delsystem till ett mikrogridsystem.


Wellbeing in academia

Porträttfoto av: Sara Willhammar.
Sara Willhammar.

Sara Willhammar, Elektro- och informationsteknik

Psykiska problem har länge dokumenterats i den akademiska världen. Det är också ett känt problem vid Lunds universitet. Sjukfrånvaron kostade Lunds universitet 31 miljoner kronor under 2022 totalt sett, och psykisk ohälsa var den vanligaste sjukdomstypen totalt sett (80%) enligt CSK Protokoll (2023). Den första delen av projektet är en digital resurs med information om hur man kan förbättra sitt eget välbefinnande och ge människor den kunskap och de verktyg som behövs för att göra det. Den andra delen av projektet är en explorativ studie av hur coachning skulle kunna implementeras vid Lunds universitet. Projektet kommer att undersöka behov och alternativ och ta fram en lista med 3-5 modeller som skulle kunna antas inom universitetet. Resursen kommer att vara relevant för alla sammanhang, både förebyggande och pågående sammanhang.


Greening Lund Nano Lab

Porträttfoto av Sarah McKibbin.
Sarah McKibbin.

Sarah McKibbin, Lund Nano Lab

Laboratorier är några av de mest energiintensiva arbetsplatserna som finns. Reningsrum och nanofabrikationslaboratorier har bland de största behoven av energiförbrukning på grund av klimatkontrollen (temperatur, luftfuktighet och partiklar) som påverkar ventilationskraven, HVAC-kraftbehov för processutrustning och avfallsgenerering och kemikalieförbrukning som är förknippad med det arbete som utförs. Vissa åtgärder har vidtagits vid Lund Nano Lab för att minska den totala energiförbrukningen, exempelvis att minska luftflödet vid låg användning, men betydande investeringar skulle behövas för att kunna återvinna spillvärme. Områden att förbättra på Lund Nano Lab inkluderar optimering av laboratorierutiner, minimering av onödig konsumtion av laboratorieförbrukningsmaterial (eller återvinning där det är möjligt) och förbättring av användarbeteende. Det finns flera internationellt erkända initiativ för att utvärdera laboratorier och förbättra hållbarhetsaspekter i arbetet på laboratorier. Lund Nano Lab ska utvärdera och delta i det bästa av dessa alternativ för att förbättra labbets hållbarhet.


Har du en egen god idé?

En ny utlysning inom hållbarhetsfondens finansiering av testbäddar öppnar i november 2024. 

Mer information om hållbarhetfonden.