Egen uppsägning

Det finns en del att tänka på när du själv väljer att säga upp dig. Du måste till exempel säga upp dig i Primula. Tänk på att din uppsägningstid kan variera och att du måste sköta dina arbetsuppgifter som vanligt under uppsägningstiden.

När du själv säger upp dig ska du använda formuläret under Min sida/Anställning/avslut i Primula. Här fyller du även i datum då du önskar avsluta anställningen.

Logga in i Primula

Uppsägningen räknas från den dag då myndigheten har mottagit din uppsägning, det vill säga under ordinarie kontorstid, eller från det datum då din chef, eller den person som attesterar det kostnadsställe du tillhör i Primula öppnar ärendet, vilket som inträffar först. Chef/attestant beslutar om sista arbetsdag och beviljar uppsägningen i Primula. 

Under uppsägningstiden har du arbetsplikt som vanligt om du inte kommit överens om annat med din chef.

Huvudregeln är att du under uppsägningstiden har samma lön och arbetsförmåner som innan du sa upp dig. Efter anställningens upphörande omfattas du inte av tjänstepensionsavtalet eller av försäkringar vid sjukdom och arbetsskada. Du omfattas inte heller av arbetsförmåner.

Uppsägningstid

Om du varit anställd högst ett år har du en uppsägningstid på en månad när du säger upp dig själv. Om du varit anställd mer än ett år har du två månaders uppsägningstid. Detta gäller om du är tillsvidareanställd. 

Med anställningstid räknas en eller flera statliga anställningar som du har haft i följd. Om din chef medger det kan du ha rätt att sluta efter kortare uppsägningstid.

Om du är tjänstledig gäller samma uppsägningstid som om du skulle vara i tjänst.

Om du är provanställd kan du avbryta anställningen före prövotidens utgång enligt lag.

Om du är anställd med fullmakt eller konstitutorial, det vill säga med starkare anställningsskydd än normalt sett, har du en uppsägningstid om sex månader. Det gäller även professorer som anställts efter 1 oktober 2001.

Visstidsanställd

Om du är visstidsanställd, till exempel på ett vikariat, finns det normalt sett inga uppsägningstider. Anställningen löper på den avtalade tiden och kan bara brytas i förtid om du och arbetsgivaren kommer överens om det.

Det är vanligast att tidsbegränsade anställningar är så kallade "längstanställningar", det vill säga tillsvidare längst till och med en viss tidpunkt. Då gäller samma uppsägningstider som för tillsvidareanställning om du eller din chef vill avsluta anställningen i förtid.

Semester och komptid 

Vid egen uppsägning tjänar du in semesterförmåner till och med sista dagen av din anställning. Din semesterersättning betalas ut i pengar om du inte redan har tagit ut ledigheten under anställningen. Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter att din anställning upphört.

Om din semester redan är beviljad har du rätt att ta ut din semesterledighet under uppsägningstiden. 

Om din semester inte är beviljad på förhand måste din chef normalt sett gå med på det för att du ska få ta ut semester. Det finns dock en skyddsregel i semesterlagen som ger rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Om din uppsägningstid omfattar hela den perioden har du rätt att vara ledig minst fyra veckor i följd.

Du har ingen skyldighet att ta ut semester under uppsägningstiden, ens om den är överenskommen i förväg. Enda undantaget är om du har en uppsägningstid som är längre än 6 månader. Överenskommen kompledighet kan du däremot vara skyldig att ta ut.

Intyg och betyg

Tjänstgöringsintyg

Om du begär det kan du få ett intyg om din tjänstgöring vid universitetet. Intyget innehåller uppgifter om den eller de anställningar du haft vid universitetet, var du varit placerad och de tider du innehaft anställningarna. Betrakta intyget som en originalhandling och lämna endast en vidimerad kopia i samband med till exempel att du söker nytt arbete.

För att beställa ett tjänstgöringsintyg loggar du in i SSC Portalen och skapar ett ärende under "Ställ en fråga". Ange att du behöver ett tjänstgöringsintyg.

Länk till SSC Portalen

Tjänstgöringsbetyg

Om du slutar har du rätt att få ett tjänstgöringsbetyg. Tjänstgöringsbetyget bör innehålla samma uppgifter som tjänstgöringsintyget och dessutom en kortfattad redogörelse för arbetsuppgifterna och ett omdöme om hur du fullgjort dessa. Om du vill ha ett tjänstgöringsbetyg vänder du dig till din närmaste chef.

Arbetsgivarintyg

Arbetsgivarintyg används av A-kassorna som underlag för beräkning av arbetslöshetsersättning. Det är ett intyg på utfört arbete som utfärdas av SSC.

För att beställa ett arbetsgivarintyg loggar du in i SSC Portalen och skapar ett ärende. Där finns ett färdigt formulär för att beställa detta intyg.

Länk till SSC Portalen

A-kassa

Kontakta din a-kassa för mer information om vad som gäller för just dig.

Arbetsgivarens egendom

Var noga med att återlämna arbetsredskap och annat material du fått tillgång till under anställningen till din arbetsgivare när du slutar.

Läs mer om vad som gäller för upphovsrätt och publicering

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.