Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektet Framtidens ledarskapsutveckling vid Lunds universitet klart

Tre kvinnor sitter och samtalar.

Projektet Framtidens ledarskapsutveckling med mål att ta fram ett konceptförslag för universitetets framtida ledarskapsutveckling har nu avslutats och resulterat i en rapport med förslag på upplägg och omfattning.

Förslaget är utformat för att möta universitetets ambitioner om ett utvecklat kollegialt ledarskap, ett aktivt och ansvarsfullt medarbetarskap och att chefer och ledare arbetar för en god och kreativ arbetsmiljö som bidrar till möjligheterna att skapa forskning, undervisning och samverkan av hög kvalitet och där jämställdhet och lika villkor beaktas. Förslaget syftar också till att stödja ambitionen att chefer och ledare ska ha rätt kompetens och förmåga att prioritera, leda och genomföra förändringar som utvecklar verksamheten och att chefer och ledare har en utvecklad förmåga att fatta beslut och kan främja akademisk frihet.

I projektet ingick också att identifiera målgrupper som kan vara särskilt aktuella för universitetets ledarskapsutveckling samt att ta fram en kravprofil på chefer och ledare inom akademin tillsammans med ett förslag på hur universitetet kan stödja ett ledarskap som beaktar de strategiska kompetenser som krävs av framtida ledare vid universitetet.

Utredningar och utvärderingar har visat att ledarskapet vid Lunds universitet kan förbättras och utvecklas vilket skulle kunna bidra till att förbättra medarbetares hälsa, välbefinnande och prestation. Vicerektor Jimmie Kristensson har därför gett Maria Flores och Andreas Bryngelson i uppdrag att leda projektet Framtidens ledarskapsutveckling.

Under hösten 2021 genomfördes en kartläggning av befintliga ledarutvecklingsinsatser vid universitetet och inventering av former för ledarskapsutveckling vid andra lärosäten både nationellt och internationellt men även inom andra verksamheter.

Våren 2022 genomfördes ett stort antal intervjuer med personer från olika delar av verksamheten och med erfarenheter från olika ledarpositioner. Ett konceptförslag arbetades fram för återkoppling från universitetets fakulteter och övriga verksamheter, varefter ytterligare bearbetningar genomfördes.

Projektgrupp för Framtidens ledarskapsutveckling föreslår tre övergripande åtgärder:  

  • Inrätta en nod för ledarutveckling med syfte att möjliggöra en högre grad av samordning, utveckling, och utvärdering av ledarutvecklingsinsatser. Noden ska driva och utgöra en plattform för en kontinuerlig dialog om principer för ledarutveckling och bidra till att utveckla Lunds universitets ledarskap.
  • Komplettera och uppdatera befintliga riktlinjer för chefsuppdrag med en chef- och ledarskapspolicy som omfattar en fördjupad beskrivning av kompetenser och färdigheter och möter behovet av en gemensam strategi och ramverk för ledarutvecklingsinsatser.
  • Införa målgruppsanpassade ledarskapsprogram. Två målgrupper som lyfts fram särskilt är prefekter och framtida ledare inom akademin.

Utöver dessa tre övergripande åtgärder sammanfattas och föreslås följande efterfrågade stödinsatser för utveckling av ledarkompetenser.   

  • Att koordinera och tillgängliggöra det centrala stödet för ledarskapsutveckling, verksamhetsutveckling och förändringsprocesser
  • Strukturerad på- och avstigning för ledningsuppdrag med mandatperioder, en så kallad on-boardingprocess
  • Karriärvägledning  
  • Nätverk för erfarenhetsutbyte  
  • Coachning, handledning och rådgivning som stöd i vardagen  
  • Mentorsprogram med kvalitativ matchning mellan fakulteter men även mellan andra lärosäten och offentliga organisationer.

Om du vill ha rapporten i sin helhet kan du mejla: Maria [dot] Flores [at] education [dot] lu [dot] se.

Läs även Jimmie Kristenssons text: Många möjligheter för ledarutveckling inom universitetet