Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med lönerevision menas översyn av lönen. Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är Lunds universitet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Tidpunkten för översynen beslutas i förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

Nu är årets lönerevision igång

De medarbetare som omfattas av årets lönerevision är de som innehar en anställning vid universitetet den 30 september 2022, även de som är sjukskrivna eller föräldralediga. För den som är helt tjänstledig under en längre period fastställs lönen innan återgång i arbete, enligt ett lokalt avtal om lön vid andra tillfällen än lönerevision (Dnr PE 252/2009). Doktoranders löneökning hanteras enligt principerna i ett lokalt avtal om lönesättning av doktorander (Dnr F85 4974/2006).

Bedömningsperiod

Den period som din chef ska bedöma din prestation för är 1 oktober 2021-30 september 2022.

Lön för nyanställda

Nyanställda medarbetare som startar sin anställning den 1 oktober 2022 eller senare kommer att lönesättas i 2022 års löneläge.

Utvecklingssamtal/uppföljningssamtal senast under oktober månad

Senast under oktober månad ska du som medarbetare ha kombinerat utvecklingssamtal/uppföljningssamtal med din närmaste chef. För medlemmar i OFR och Seko kallas det uppföljande samtalet ofta för lönesamtal. I samtalet ska fokus ligga på arbetets innehåll, måluppfyllnad utifrån utvecklingssamtalet och hur väl arbetet utförs. Båda parters uppfattning ska ventileras.

Lönerevisionen inleds med en förhandling för hela universitetet, mellan universitetets förhandlingsansvarige på sektionen HR och företrädare för arbetstagarorganisationerna.

Utgångspunkten i förhandlingarna bygger på övergripande beslut, riktlinjer och policys från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Detta vägs mot arbetstagarorganisationernas synpunkter och yrkanden.

Förhandlingarna resulterar i lokala avtal, i form av förhandlingsordningar, där avtalsperiod, tidpunkt för lönerevision, särskilda satsningar etc fastställs. Det vanliga är att översyn görs årligen.

  • För anställda som är medlemmar i OFR/S och Seko sker lönerevision genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation.
  • För anställda som är medlemmar i Saco-S sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.
  • För anställda som inte är medlemmar i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation beslutar arbetsgivaren om ny lön.

Så här går det till

Utvecklingssamtal och individuell planering

Du och din chef ska årligen ha utvecklingssamtal. Din chef ska kalla till detta i god tid. 

I utvecklingssamtalet, som ska ta sikte på hela arbetssituationen, ska din chef och du gemensamt upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och skrivs under av er båda. I denna ska det framgå vad som förväntas av respektive part och vad du som anställd kan göra för att påverka din lön.

Läs mer om utvecklingssamtal

Uppföljning av utvecklingssamtal

Din chef och du ska löpande följa upp det som sagts i utvecklingssamtalet. Fokus ska ligga på arbetets innehåll, måluppfyllnad utifrån utvecklingssamtalet och hur väl arbetet utförs. Båda parters uppfattning ska ventileras.

För dig som är medlem i OFR/S eller Seko följs utvecklingssamtalet upp genom erbjudande om ett lönesamtal.

Ny lön

Saco-S

För dig som är medlem i Saco-S genomförs en dialog om din nya lön i form av ett lönesättande samtal mellan dig och din chef.

OFR/S och SEKO

Du som är medlem i OFR/S eller Seko erbjuds motivering av ny lön i samtal med din chef.

Ej organiserade medarbetare

Du som inte är med i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet erbjuds motivering av ny lön i ett lönesättande samtal med din chef.

Frågor?

  • Kontakta i första hand din närmaste chef.
  • Under lönerevisionen kan du som är fackligt ansluten också komma att få information från din arbetstagarorganisation. 

Avtalsdatum för lönerevision 1 okt 2020

För dig som behöver rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter den senaste lönerevisionen (1 oktober 2020). Försäkringskassan kan behöva dessa uppgifter för att fastställa din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

MEDARBETARE
Medlemmar i Saco-S:
Avtalsdatum: 2021-10-15 

Medlemmar i OFR/S:
Avtalsdatum: 2022-04-22

Medlemmar i Seko:
Avtalsdatum: 2022-04-27

Ej fackligt anslutna medarbetare:
Avtalsdatum: 2021-10-15 


DOKTORANDER
Medlemmar i Saco-S:
Avtalsdatum: 2021-10-15 

Medlemmar i OFR/S:
Avtalsdatum: 2021-11-12 

Medlemmar i Seko:
Avtalsdatum: 2021-12-06

Ej fackligt anslutna doktorander:
Avtalsdatum: 2021-10-15

Är du chef?

Då finns det fördjupat HR-stöd för dig på HR-webben.

Gå till HR-webben för chefer, ledare och HR-funktioner