Med lönerevision menas översyn av lönen.

Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är Lunds universitet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Tidpunkten för översynen beslutas i förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna. Det vanliga är att översyn görs årligen.

  • För anställda som är medlemmar i Seko och OFR/S sker lönerevision genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation.
  • För anställda som är medlemmar i Saco-S sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.
  • För anställda som inte är medlemmar i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation beslutar arbetsgivaren om ny lön.

Lönesättning enligt olika ordningar

Lönerevisionen inleds med en förhandling för hela universitetet, mellan universitetets förhandlingsansvarige på sektionen HR och företrädare för arbetstagarorganisationerna.

Utgångspunkten i förhandlingarna bygger på övergripande beslut, riktlinjer och policys från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Detta vägs mot arbetstagarorganisationernas synpunkter och yrkanden.

Förhandlingarna resulterar i lokala avtal, i form av förhandlingsordningar, där avtalsperiod, tidpunkt för lönerevision, särskilda satsningar etc fastställs.

Lönerevisionen genomförs i tre steg

Utvecklingssamtal och individuell planering

Du och din chef ska årligen ha utvecklingssamtal. Din chef ska kalla till detta i god tid. 

I utvecklingssamtalet, som ska ta sikte på hela arbetssituationen, ska din chef och du gemensamt upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och skrivs under av er båda. I denna ska det framgå vad som förväntas av respektive part och vad du som anställd kan göra för att påverka din lön.

Läs mer om utvecklingssamtal

Uppföljning av utvecklingssamtal

Din chef och du ska löpande följa upp det som sagts i utvecklingssamtalet. Fokus ska ligga på arbetets innehåll, måluppfyllnad utifrån utvecklingssamtalet och hur väl arbetet utförs. Båda parters uppfattning ska ventileras.

Inför lönerevisionen ska din chef återkoppla sin bedömning av din arbetsprestation.

Saco-S

För medlemmar i Saco-S sker återkopplingen i form av lönesättande samtal.

OFR/s och SEKO

Medlemmar i OFR/s och SEKO ska erbjudas lönesamtal.

Ny lön

Utifrån den dialog som skett i stegen ovan ska din chef delge och motivera din nya lön, i lönerevisionen. Såväl god som mindre god löneutveckling ska kunna motiveras. 

Saco-S

För dig som är medlem i Saco-S sker detta i dialogen mellan chef och anställd i det lönesättande samtalet.

Vid behov finns det även möjlighet till ett så kallat förstärkt samtal, vilket innebär att du och din chef träffas igen tillsammans med representant för Saco-S och HR. Syftet är att uppnå en samsyn kring processen och vid behov hjälpa parterna, chef och anställd, till en bättre dialog. Syftet är inte att förändra den lön som lönesättande chef har meddelat, utan styrs av parternas önskan om en bättre dialog. Ett förstärkt samtal ska därmed inte användas som ett försök att påverka lönesättningen.

OFR/s och SEKO

Du som är medlem i OFR/s eller Seko erbjuds möjligheten till motivering efter genomförda löneförhandlingar med respektive förbund. 

Oorganiserade

Du som inte är med i någon arbetstagarorganisation erbjuds motivering av ny lön i samtal med chefen.

Frågor?

Kontakta i första hand din närmaste chef.

Universitetsövergripande information för anställda finns även i Lönerevisionsbloggen.

Under lönerevisionen kan du som är fackligt ansluten också komma att få information från din arbetstagarorganisation. 

Relaterad information

Lönepåverkande faktorer

Fackliga organisationer (kallas numera även för arbetstagarorganisationer)