Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Med lönerevision menas översyn av lönen. Som kollektivavtalsbunden arbetsgivare är Lunds universitet skyldigt att göra återkommande översyn av lönerna. Tidpunkten för översynen beslutas i förhandlingar mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna.

Avtal om lönerevision undertecknat med SEKO

Den 6 december undertecknade Lunds universitet ett lokalt avtal med Seko, om principer för genomförande av lönerevision. Förhandlingsordningen gäller från och med den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022. Det innebär att nya löner kommer att betalas ut till medarbetare som är medlemmar i Seko retroaktivt från den 1 oktober 2020. 

Ny fas i lönerevisionsarbetet för Saco.S och OFR/S, och nya löner för doktorander

Läs mer i nedanstående inlägg i Lönerevisionsbloggen: 

Nya löner för doktorander i årets lönerevision

Ny fas i lönerevisionsarbetet för medlemmar i Saco-S och OFR/S 


Publicerat 7 december 2021

Lönerevisionen inleds med en förhandling för hela universitetet, mellan universitetets förhandlingsansvarige på sektionen HR och företrädare för arbetstagarorganisationerna.

Utgångspunkten i förhandlingarna bygger på övergripande beslut, riktlinjer och policys från universitetets ledning men även på synpunkter från de olika fakulteterna. Detta vägs mot arbetstagarorganisationernas synpunkter och yrkanden.

Förhandlingarna resulterar i lokala avtal, i form av förhandlingsordningar, där avtalsperiod, tidpunkt för lönerevision, särskilda satsningar etc fastställs. Det vanliga är att översyn görs årligen.

  • För anställda som är medlemmar i OFR/S och Seko sker lönerevision genom förhandling mellan arbetsgivare och respektive arbetstagarorganisation.
  • För anställda som är medlemmar i Saco-S sker lönerevisionen genom lönesättande samtal.
  • För anställda som inte är medlemmar i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation beslutar arbetsgivaren om ny lön.

Så här går det till

Utvecklingssamtal och individuell planering

Du och din chef ska årligen ha utvecklingssamtal. Din chef ska kalla till detta i god tid. 

I utvecklingssamtalet, som ska ta sikte på hela arbetssituationen, ska din chef och du gemensamt upprätta en individuell planering som dokumenteras skriftligen och skrivs under av er båda. I denna ska det framgå vad som förväntas av respektive part och vad du som anställd kan göra för att påverka din lön.

Läs mer om utvecklingssamtal

Uppföljning av utvecklingssamtal

Din chef och du ska löpande följa upp det som sagts i utvecklingssamtalet. Fokus ska ligga på arbetets innehåll, måluppfyllnad utifrån utvecklingssamtalet och hur väl arbetet utförs. Båda parters uppfattning ska ventileras.

För dig som är medlem i OFR/S eller Seko följs utvecklingssamtalet upp genom erbjudande om ett lönesamtal.

Ny lön

Saco-S

För dig som är medlem i Saco-S genomförs en dialog om din nya lön i form av ett lönesättande samtal mellan dig och din chef.

OFR/S och SEKO

Du som är medlem i OFR/S eller Seko erbjuds motivering av ny lön i samtal med din chef.

Ej organiserade medarbetare

Du som inte är med i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet erbjuds motivering av ny lön i ett lönesättande samtal med din chef.

Frågor?

Kontakta i första hand din närmaste chef.

Universitetsövergripande information finns även i Lönerevisionsbloggen.

Under lönerevisionen kan du som är fackligt ansluten också komma att få information från din arbetstagarorganisation. 

Avtalsdatum lönerevision april 2020

För dig som behöver rapportera in förändrad inkomstuppgift till Försäkringskassan gäller nedanstående avtalsdatum efter den senaste lönerevisionen (1 april 2020). Försäkringskassan kan behöva dessa uppgifter för att fastställa din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

Medlemmar i Saco-S 2020-01-22 (även doktorander)

Medlemmar i OFR/S 2020-05-15 (doktorander 2020-02-17)

Medlemmar i Seko 2020-05-15

Ej fackligt anslutna medarbetare 2020-01-22 (även doktorander)