Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så går utredningen av disciplinärendena till

Här finns mer information om de olika stegen i utredningen av disciplinärenden för dig som anmäler. Du kan också se vilka som ingår i disciplinnämnden vid Lunds universitet.

Utredningen

När en anmälan om misstänkt disciplinförseelse har gjorts ska rektor låta utreda ärendet. Vid Lunds universitet har rektor gett ett uppdrag till avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering att genomföra denna utredning. Tidigt under utredningen låter avdelningen Juridik den anmälda studenten få ta del av anmälan med eventuella bilagor. Studenten ges sedan möjlighet att, vanligtvis skriftligen, redogöra för sin inställning till misstankarna. Allt eventuellt ytterligare material i ärendet, som till exempel kompletterande uppgifter från dig som anmälare eller andra, kommer den anmälde studenten att få ta del av och ges möjlighet att yttra sig över. Beroende på vilka uppgifter den anmälda studenten sedan lämnar kan dessa komma att skickas till dig som anmälare för bemötande. Under utredningens gång kan även andra personer, såsom studenter, tentavakter eller lärare på kursen, komma att höras.

Därefter kan rektor bestämma att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd eller att studenten ska meddelas en varning. Ett tredje alternativ är att ärendet går vidare till disciplinnämnden. Vid Lunds universitet går de flesta ärendena vidare till nämnden.

Om ärendet går vidare ska disciplinnämnden ge den student som berörs av ärendet möjlighet att uttala sig inför nämnden. Nämnden håller därför ett sammanträde till vilket studenten kallas. Till sammanträdet kallas även du som gjort anmälan eller någon annan anställd vid institutionen med insyn i saken.

Disciplinnämndens sammanträde är oftast det sista ledet i utredningen av ett disciplinärende. Under sammanträdet föredras anmälan och övriga handlingar i ärendet, varefter studenten och företrädare för institutionen får yttra sig. 

Nämnden får under sammanträdet tillfälle att ställa frågor till både studenten och till den som företräder institutionen. Vanligen tar nämnden efter sammanträdet enskild överläggning och fattar slutligt beslut i ärendet direkt därefter. Om så sker och studenten och anmälare är på plats så underrättas de muntligen om nämndens beslut. Beslutet skickas även i skriftlig form så snart det är färdigskrivet och undertecknat.

Disciplinnämnden vid Lunds universitet:

Disciplinnämnden vid Lunds universitet består för närvarande av:

Ordförande: professor och f.d. rektor vid Lunds universitet Torbjörn von Schantz
Ställföreträdare: rektor Erik Renström, prorektor Lena Eskilsson

Lagfaren ledamot: f.d. hovrättslagman Lars Göran Abelson
Suppleant: rådman Anna Täcklind

Företrädare för lärarna: universitetslektor Carin Jarl-Sunesson
Suppleant: universitetslektor Elin Bommenel

Företrädare för studenterna: Lehman Benson och Rickard Carlsson
Suppleanter: Johan Larsson och Philip Johansson

Föredragande och protokollförare i nämnden är juristerna Johanna Alhem, Maria Hamberg, Hedvig Johansson, Elin Robertson Hållenius och Veronica Westergård sektionen Juridik och dokumenthantering/avdelningen juridik

Kontakt

Vid frågor om hantering av disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85

Maria Hamberg
Jurist
maria [dot] hamberg [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90

Elin Robertson Hållenius
Jurist
elin [dot] robertson_hallenius [at] legal [dot] lu [dot] se

Hedvig Johansson
Jurist
hedvig [dot] johansson [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 06 17

Veronica Westergård
Jurist
veronica [dot] westergard [at] legal [dot] lu [dot] se

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se