Så går utredningen av disciplinärendena till

Här finns mer information om de olika stegen i utredningen av disciplinärenden för dig som anmäler. Du kan också se vilka som ingår i disciplinnämnden vid Lunds universitet.

Utredningen

När en anmälan om misstänkt disciplinförseelse har gjorts ska rektor låta utreda ärendet. Vid Lunds universitet har rektor gett ett uppdrag till avdelningen Juridik vid sektionen Juridik och dokumenthantering att genomföra denna utredning. Tidigt under utredningen låter avdelningen Juridik den anmälda studenten få ta del av anmälan med eventuella bilagor. Studenten ges sedan möjlighet att, vanligtvis skriftligen, redogöra för sin inställning till misstankarna. Allt eventuellt ytterligare material i ärendet, som till exempel kompletterande uppgifter från dig som anmälare eller andra, kommer den anmälde studenten att få ta del av och ges möjlighet att yttra sig över. Beroende på vilka uppgifter den anmälda studenten sedan lämnar kan dessa komma att skickas till dig som anmälare för bemötande. Under utredningens gång kan även andra personer, såsom studenter, tentavakter eller lärare på kursen, komma att höras.

Därefter kan rektor bestämma att ärendet ska lämnas utan vidare åtgärd eller att studenten ska meddelas en varning. Ett tredje alternativ är att ärendet går vidare till disciplinnämnden. Vid Lunds universitet går de flesta ärendena vidare till nämnden.

Om ärendet går vidare ska disciplinnämnden ge den student som berörs av ärendet möjlighet att uttala sig inför nämnden. Nämnden håller därför ett sammanträde till vilket studenten kallas. Till sammanträdet kallas även du som gjort anmälan eller någon annan anställd vid institutionen med insyn i saken.

Disciplinnämndens sammanträde är oftast det sista ledet i utredningen av ett disciplinärende. Under sammanträdet föredras anmälan och övriga handlingar i ärendet, varefter studenten och företrädare för institutionen får yttra sig. 

Nämnden får under sammanträdet tillfälle att ställa frågor till både studenten och till den som företräder institutionen. Vanligen tar nämnden efter sammanträdet enskild överläggning och fattar slutligt beslut i ärendet direkt därefter. Om så sker och studenten och anmälare är på plats så underrättas de muntligen om nämndens beslut. Beslutet skickas även i skriftlig form så snart det är färdigskrivet och undertecknat.

Disciplinnämnden vid Lunds universitet:

Disciplinnämnden vid Lunds universitet består för närvarande av:

Ordförande: rektor Torbjörn von Schantz
Suppleant: prorektor Sylvia Schwaag Serger

Lagfaren ledamot: fd hovrättslagman Lars Göran Abelson
Suppleant: rådman Anna Täcklind

Företrädare för lärarna: universitetslektor Carin Jarl-Sunesson
Suppleant: universitetslektor Elin Bommenel

Företrädare för studenterna: Lehman Benson och Björn Kristensson
Suppleanter: Olle Jonsson och Elise Karlsson Faudot

Föredragande i nämnden är jurist Johanna Alhem, sektionen Juridik och dokumenthantering/avdelningen Juridik
Protokollförare i nämnden är jurist Maria Hamberg, sektionen Juridik och dokumenthantering/avdelningen Juridik

Kontakt

Vid frågor om hantering av Disciplinärenden - kontakta:

Johanna Alhem
Jurist
johanna [dot] alhem [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 09 85
 

Maria Hamberg
Jurist
maria [dot] hamberg [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 90


Nicolina Levander (tjänstledig)
Jurist
nicolina [dot] levander [at] legal [dot] lu [dot] se
 

 

OBS! Skicka din anmälan till:

disciplin [at] lu [dot] se