Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogiskt stöd

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med en varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiskt stöd från Lunds universitet. Beslut och rekommendationer om stöd i studierna fattas av samordnarna på Pedagogiskt stöd.

Information med anledning av coronaviruset

I samband med coronautbrottet är det många som hastigt fått ställa om till digital undervisning. Då är det viktigt att komma ihåg att de studenter som har besked om riktat pedagogiskt stöd kan behöva få detta anpassat till den nya situationen.

Mer om digital undervisning för studenter med funktionsnedsättning


Stöd vid Lunds universitet

Vårt uppdrag är att se till så att studenter med en varaktig funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med studenter utan denna funktionsnedsättning.

Nedan kan du läsa om vilket stöd studenter vid Lunds universitet kan få. Här hittar du också tips på hur du kan göra undervisningen tillgänglig för så många studenter som möjligt.

Pedagogiskt stöd kan bland annat fatta beslut om följande stöd utifrån studentens behov:

 • anteckningsstöd
 • mentor
 • läs- och skrivutredning
 • studieteknisk handledning

Dessutom gör vi en bedömning och skriver rekommendationer till lärare om särskilda tentamensarrangemang, till exempel:

 • tentamen med förlängd tid
 • tentamen i mindre grupp
 • enskild tentamen
 • uppdelad tentamen
 • muntlig komplettering

En student med funktionsnedsättning som har beslut om pedagogiskt stöd har rätt att göra inspelning av föreläsningar. Inspelning får endast göras av studenten själv genom personlig närvaro vid föreläsningen. Sådant behov ska meddelas i god tid före föreläsningen.

Ansökan om stöd görs av studenten via Nais-systemet. Det krävs ett läkarintyg om en varaktig funktionsnedsättning.

Stöd i undervisningen

I alla grupper du som lärare träffar i din undervisning finns det studenter som har funktionsnedsättningar. Vissa syns – andra gör det inte. Oavsett vilket ska undervisningen vara tillgänglig för alla. En student med funktionsnedsättning får aldrig bli funktionshindrad i kontakten med universitetet.

De studenter som har kontakt med oss på Pedagogiskt stöd har ett besked om stöd och rekommendationer som finns hos studievägledaren på institutionen. Om du känner dig osäker på vilket stöd du kan ge, kan du alltid diskutera med studievägledaren eller kontakta samordnaren på respektive fakultet.

Handbok för en tillgänglig undervisning

För att du ska få stöd i ditt möte och arbete med studenter som har funktionsnedsättningar erbjuder vi på Pedagogiskt stöd handboken ”Undervisa tillgängligt”.

Undervisa tillgängligt: En handbok för dig som möter studenter i ditt dagliga arbete (PDF, 1,6 MB, ny flik)

Samordnaren för din fakultet finns naturligtvis fortfarande som stöd vid ytterligare frågor och kan även fungera som bollplank vid funderingar kring en specifik situation.

Tips för tillgänglig undervisning

Information om hur du kan göra en film av din föreläsning Videostudion

Stöd vid examination

För att kompensera för till exempel låg läshastighet eller en dålig rygg kan en student behöva förlängd tentamenstid. Någon kan behöva sitta enskilt eller i mindre grupp på grund av koncentrationsproblem. Ytterligare en student behöver muntlig tentamen istället för skriftlig för att komma till sin rätt. Vägen till examen kan se mycket olika ut men en examen måste alltid vara likvärdig med övriga studenters – oavsett funktionsnedsättning.

Examinator avgör hur tentamen genomförs

Hur studenterna ska tentera avgörs av dig som examinator. I våra besked om stöd skriver vi ut rekommendationer kring examinationen. Det är däremot du som kursansvarig som kan avgöra om dessa är förenliga med kursplanen och går att genomföra vid tentamen. Det kan finnas flera olika sätt för en student att redovisa sina kunskaper. Tänk gärna igenom olika alternativ redan före kursstart.

Utbildningsnämndens beslut

I november 2016 fattades det beslut i den gemensamma utbildningsnämnden om nedanstående tillägg gällande anpassad examination för studenter med varaktig funktionsnedsättning:

”Examinationen ska ske på det eller de sätt som framgår av kursplanen. Examinator kan dock, om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.”

Tillägget finner man i "Tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner för grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet". Du hittar det också i "Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå".

Se besluten i Regelverket

En text liknande ovanstående tillägg ska finnas i alla nya kursplaner som skrivs. Med "samråd" menas oftast att man konsulterar rekommendationerna i studentens beslut från Pedagogiskt stöd.

Om en student ska kunna få sina önskemål vid tentamen tillgodosedda ska hen anmäla dessa hos studievägledaren, eller annan av institutionen utsedd person, senast 2–3 veckor före tentamen.

Kontakta oss

Om du har frågor som du vill diskutera kan du höra av dig till oss på Pedagogiskt stöd. Vi fungerar gärna som bollplank. Vi kan också komma ut till institutionerna för att diskutera hur vi vid universitetet gemensamt ska arbeta för en ökad pedagogisk tillgänglighet.

Kontaktinformation

Besöksadress
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Internpost: Hämtställe 13

Samordnare och deras ansvarsområden:

Carina Argelius
carina [dot] argelius [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 34 30

 • Campus Helsingborg
 • HT – LUX
 • Konstnärliga fakulteten
 • Ämneslärarutbildningen

Frida Björk
frida [dot] bjork [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 70 77

 • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
 • Medicinska fakulteten
 • Språk- och litteraturcentrum

Emma Carlsson
emma [dot] carlsson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 92 01

Johanna Estola
johanna [dot] estola [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 86 81

 • Ekonomihögskolan
 • Juridiska fakulteten

Ida Jarbe Holmlund
ida [dot] jarbe_holmlund [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 49 29

 • Lunds Tekniska Högskola (K, M, F och N)
 • Politices kandidatprogrammet
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

Christina Rowa
christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 70 50

 • Lunds Tekniska Högskola (A, KID, B, Bi, BME, C, D, E, I, L, Pi, V, W, YL och internationella masterprogram)
 • Naturvetenskapliga fakulteten

Specialpedagog

Henrik Mejborn
henrik [dot] mejborn [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 34 52

Mentorskoordinator, administrativ assistent

Liselott Eriksson
liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 88 26