Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Pedagogiskt stöd

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Studenter med en varaktig funktionsnedsättning kan få riktat pedagogiskt stöd från Lunds universitet. Beslut och rekommendationer om stöd i studierna fattas av samordnarna på Pedagogiskt stöd. 

Vårt uppdrag är att se till så att studenter med en varaktig funktionsnedsättning kommer i jämförbar situation med studenter utan denna funktionsnedsättning.

Studenter som har besked om riktat pedagogiskt stöd kan även behöva anpassningar i en digital undervisningssituation. 

Mer om digital undervisning för studenter med funktionsnedsättning

 1. Studenten har själv huvudansvaret för sina studier och ansöker om pedagogiskt stöd i UHR:s Nais-system.
 2. Respektive samordnare kallar till ett personligt möte för att diskutera stödåtgärder och rekommendationer. 
 3. Samordnaren fattar beslut om lämpligt stöd och skriver rekommendationer om anpassning i undervisning och examination utifrån studentmötet och läkarintyget.
 4. Kopia på Nais-beskedet skickas till respektive studievägledare, eller annan utsedd person, som i samråd med student diskuterar informationsstrategi.
 5. Institutionen ansvarar för att finna rimliga lösningar och omsätta stödet i praktiken. Studievägledaren har ofta en central roll i detta arbete.
 6. Lärare/kursansvarig/examinator beslutar om vilka former av anpassning som är möjliga att genomföra i relation till lärandemål och övriga kurskrav. Anpassningen ska inte innebära lägre resultatkrav, men vägen för att nå målen kan se olika ut.

Pedagogiskt stöd kan bland annat fatta beslut om följande stöd utifrån studentens behov:

 • anteckningsstöd
 • stöd av mentor 
 • läs- och skrivutredning
 • studieteknisk handledning

Dessutom gör vi en bedömning och skriver rekommendationer till lärare om särskilda tentamensarrangemang, till exempel:

 • tentamen med förlängd tid
 • tentamen i mindre grupp
 • enskild tentamen
 • uppdelad tentamen
 • muntlig komplettering

En student med funktionsnedsättning som har beslut om pedagogiskt stöd har rätt att göra inspelning av föreläsningar. Inspelning får endast göras av studenten själv genom personlig närvaro vid föreläsningen. Sådant behov ska meddelas i god tid före föreläsningen.

Via biblioteket kan studenter med funktionsnedsättning få tillgång till talsyntes, rättstavningsprogram och talböcker.

Mer information om våra olika typer av stöd på lu.se

Lärare/kursansvarig/examinator beslutar om vilka former av anpassning som är möjliga att genomföra i relation till lärandemål och övriga kurskrav. Anpassningen ska inte innebära lägre resultatkrav, men vägen för att nå målen kan se olika ut.

Det kan finnas flera olika sätt för en student att redovisa sina kunskaper. Tänk gärna igenom olika alternativ redan före kursstart.

Enligt beslut i utbildningsnämnden har examinator möjlighet att fatta beslut om likvärdig alternativ examinationsform för studenter med besked om riktat pedagogiskt stöd. Samordnarna på Pedagogiskt stöd finns alltid tillgängliga för diskussion kring hur stödet kan utformas.

Se avsnitt H.2 i ”Föreskrifter gällande examina och utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet”

Om en student ska kunna få sina önskemål vid tentamen tillgodosedda ska hen anmäla dessa i förväg hos studievägledaren, eller annan av institutionen utsedd person.

Mer information om stöd för digital undervisning och examination på webbplatsen Stöd för digital undervisning

Till dig som undervisar

Vid Lunds universitet bemöter vi studenter med funktionsnedsättning med ett positivt och flexibelt synsätt samt erbjuder ett kompensatoriskt, riktat pedagogiskt stöd. Anpassningen ska inte innebära lägre resultatkrav, men vägen för att nå målen kan se olika ut och bör därför utformas så att studenter med funktionsnedsättning inte missgynnas i förhållande till sina kurskamrater. 

Du som är kursansvarig eller examinator kan behöva göra justeringar för att undervisningen och examinationen ska vara tillgänglig för de studenter som har en funktionsnedsättning. Du kan också behöva vara mer tillgänglig för dialog och frågor. Det kan ta längre tid för studenter med funktionsnedsättning att vänja sig vid en ny situation och lära in nya strategier som fungerar för dem.

En inkluderande lärmiljö

I en inkluderande lärmiljö bör man sträva efter att göra undervisningen tillgänglig för så många studenter som möjligt. Pedagogiska anpassningar i undervisningen, som är nödvändiga för en enskild student, gynnar ofta hela gruppen och kan leda till pedagogisk utveckling. Studenter med funktionsnedsättningar kan stöta på hinder både i den fysiska och i den digitala miljön – hinder som oftast kan undanröjas genom god pedagogik och framförhållning i kursplaneringen. Ett effektivt sätt att göra undervisningen mer tillgänglig är att gå igenom kursens innehåll och ta bort onödiga trösklar för lärandet.

En heterogen studentgrupp

En alltmer heterogen studentgrupp ställer högre krav på flexibilitet i undervisningen. Att erbjuda alla studenter olika valmöjligheter när det gäller engagemang, tillgodogörande och redovisning av kunskaper kan vara en lämplig väg att gå. Då kan fler studenter ta till sig undervisningen utan individuella anpassningar. Detta förhållningssätt kallas för UDL, Universal Design for Learning och handlar om att göra undervisningen tillgänglig för så många studenter som möjligt – med eller utan funktionsnedsättning. 

Tips

Kontaktinformation

Pedagogiskt stöd

Kontaktuppgifter till oss på Pedagogiskt stöd

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund
Karta på google.se

Internpost:
Hämtställe 13

Tentamensvakter Pedagogiskt stöd

Tentamensvakter för studenter som har rekommendation om förlängd tid i beskedet om pedagogiskt stöd rekryteras och bokas av institutionen. Timersättningen är densamma som vid övriga tentamensskrivningar och tentamensvakten kan rapportera en halvtimme före och en halvtimme efter den inbokade tentamenstiden för förberedelse och avslut.

Ersättningen för tentamensvaktens arbete betalas ut av institutionen och kostnaden internfaktureras i efterhand till kostnadsställe 809910-5, referens Susanne Ljunggren lub-snl. Underlaget till fakturan behöver innehålla namn på student med pedagogiskt stöd, namn på tentamensvakt, datum och antal timmar. Det bör också framgå att fakturan rör kostnader för tentamensvakter. Institutionen avgör hur ofta internfaktureringen sker och underlagens utförande.

Kontakta oss

Om du har frågor som du vill diskutera kan du höra av dig till oss på Pedagogiskt stöd. Vi fungerar gärna som bollplank. Vi kan också komma ut till institutionerna för att diskutera hur vi vid universitetet gemensamt ska arbeta för en ökad pedagogisk tillgänglighet.

Carina Argelius

Samordnare

E-post: carina [dot] argelius [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 30

Campus Helsingborg

Christina Rowa

Samordnare

E-post: christina [dot] rowa [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 70 50

Lunds Tekniska Högskola (förutom M,K, F och N)
Naturvetenskapliga fakulteten
 

Frida Björk

Samordnare

E-post: frida [dot] bjork [at] stu [dot] lu [dot] se (frida[dot]bjork[at]stu[dot]lu[dot]se)
Telefon: 046-222 70 77

Lunds Tekniska Högskola (K, M, F och N)
Medicinska fakulteten

Ida Jarbe Holmlund

Samordnare

E-post: ida [dot] jarbe_holmlund [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 49 29

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Johanna Estola

Samordnare

E-post: johanna [dot] estola [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 86 81

Humanistiska och teologiska fakulteterna
Konstnärliga fakulteten

Emma Carlsson

Samordnare

E-post: emma [dot] carlsson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 92 01

Ekonomihögskolan
Juridiska fakulteten

Henrik Mejborn

Specialpedagog

E-post: henrik [dot] mejborn [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 34 52

Liselott Eriksson

Mentorskoordinator, administrativ assistent

E-post: liselott [dot] eriksson [at] stu [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 88 26