Handlingsplan för internationalisering

Främjar internationalisering vid LU

Lunds universitet har beslutat om en handlingsplan för internationalisering för perioden 2019-2021 med syfte är att främja internationalisering vid universitetet samt öka universitetets attraktionskraft.

Med handlingsplanen vill Lunds universitet stärka arbetet med internationalisering för att bidra till ett demokratiskt kunskapssamhälle, präglat av mångfald och tolerans. Handlingsplanen ska årligen följas upp av Internationella rådet.

De övergripande målen i planen är att:

  1. studenterna ska utveckla sin internationella erfarenhet och interkulturella kompetens,
  2. forskningens kvalitet och nyttiggörande ska stärkas genom fördjupat internationellt arbetet,
  3. internationell samverkan ska fördjupas för att bidra till arbetet med de globala utmaningarna och Agenda 2030,
  4. anställda ska ha god internationell erfarenhet och interkulturell kompetens.

Sammantaget ska 36 delmål uppfyllas innan utgången av år 2021. Varje delmål har ett eget leveransdatum.

Hur långt har universitetet kommit med handlingsplanen för internationalisering?

Sedan handlingsplanen fastställdes av rektor den 3 oktober 2019 har arbetet satts i gång genom projekt för respektive delmål. I november 2020 har projektplaner för 23 av de 36 delmålen beslutats av prorektor som uppdragsgivare efter godkännande av Internationella rådet. Ytterligare tre delmål har inkluderats i arbetet med den särskilda handlingsplanen för EU:s certifiering ”HR Excellence in Research”.

Delprojekten samordnas i regel från den gemensamma förvaltningen, och arbetet sker genom arbetsgrupper där fakulteter eller motsvarande, och studentkårerna, finns representerade utefter behov och ämnesområde.

Även om pandemin har påverkat internationalisering kvarstår delprojektens relevans. Pandemin har dock medfört dels omprioriteringar av arbetsuppgifter vilket lett till förseningar för enstaka delprojekt, dels mindre anpassningar av leveransmål och genomförande av vissa delprojekt.

Slutrapporterade projekt

Hittills har följande fem av delmålen genomförts och slutrapporterats till Internationella rådet. Kontakta Pär Svensson (par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se) om du önskar läsa slutrapporter i sin helhet.

Delmål 1.2

Inventera vilka utbildningar som saknar mobilitetsfönster och identifiera anledningar till detta, med syftet att synliggöra på vilket sätt och för vilka utbildningar mobilitetsfönster kan inkluderas i utbildningsplanerna

Kartläggningen visar att de flesta utbildningsprogrammen vid LU har mobilitetsfönster i någon form, men att mobilitetsfönster inte innebär garanterad mobilitet eftersom det råder konkurrens om platserna. Projektet identifierar även anledningar till att fönster saknas.

Delmål 1.12

Utarbeta ett förslag på utveckling av förutsättningarna för inresande studenters studentinflytande

Efter omfattande intervjuer och diskussioner, identifierar projektet hinder för studentinflytande och ger förslag på åtgärder för lärare, institutioner/fakulteter, universitetsledningen, universitetsförvaltningen, samt rekommendationer och förslag på stöd till studentlivet framtagna i samarbete med studentkårerna.

Delmål 1.13

Utarbeta ett förslag på utveckling av universitetets förutsättningar för deltagande i EU:s finansieringsprogram för utbildningssamarbete

Utifrån en jämförelse med andra svenska och europeiska universitet ges flera förslag såsom en stödfunktion vid Avdelningen för internationalisering inför och under ansökan, men också för beviljade projekt. Projektet föreslår också ekonomiska incitament samt hur universitetet bör arbeta strategiskt med EU:s utbildningsprogram.

Delmål 2.2

Utarbeta förslag på hur universitetet ska arbeta med s. k. fördjupade partnerskap för forskning, utbildning och samverkan. Hänsyn till miljö och hållbarhet ska tas med som viktiga aspekter

Slutrapporten föreslår att definitionen av universitetsövergripande fördjupade partnerskap (UFP) för LU ska vara ett starkt och bilateralt samarbete inom olika discipliner på flera nivåer i universitetsorganisationen som visar potential för kontinuerlig utveckling, är väl förankrat i verksamheten, har universitetsledningens engagemang och finansiering från universitetet. Projektet föreslår olika aktiviteter för ett UFP och hur det bör följas upp.

Delmål 2.6

Utarbeta förslag för stöd till forskare och studenter för kommersiellt nyttiggörande och innovation inom internationella samarbeten

Projektet föreslår tre ”work packages”:

  1. Inventering och behovsplanering i samarbete med internationella aktörer
  2. Verktyg för genomförande
  3. Erfarenhetsutbyte med övriga lärosäten

Bakgrund – varför en handlingsplan för internationalisering?

Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i dels universitetets strategiska plan 2017–2026, i vilken internationalisering är ett av sex prioriterade områden, och dels rekommendationer i utredningen om ökad internationalisering av universitet och högskolor (SOU 2018:3 och SOU 2018:78). Med handlingsplanen får hela universitetet ett verktyg som gör att arbetet med internationalisering effektiviseras och gemensamma hinder undanröjs, och universitetets utveckling som internationellt lärosäte fortsätter.