Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Löneväxling

Byta kontant lön mot pensionsavsättning

Enligt de centrala kollektivavtalen kan du som anställd vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det motsvarande beloppet till tjänstepension. Här kan du läsa mer om löneväxling.

Enligt de centrala kollektivavtalen mellan Arbetsgivaverket och Saco-S samt OFR/S (PA 16) kan du som anställd vid en statlig myndighet välja att växla lön (löneväxla) mot att arbetsgivaren betalar in det överenskomna beloppet till tjänstepension. I dagsläget gäller denna möjlighet medlemmar i Saco-S och OFR/S samt oorganiserade anställda.

Vad är löneväxling?

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin bruttolön, det vill säga lönen före skatt, mot en förmån – i detta fall tjänstepension. Den anställde betalar ingen skatt för det belopp som löneväxlas utan betalar istället inkomstskatt när pengarna betalas ut som pension.

Löneväxling kan vara ekonomiskt förmånligt för anställda som har en bruttolön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp (2021: 45 865 kr per månad).* Den vars bruttolön efter löneväxling underskrider ovan belopp förlorar bland annat ålderspension i det allmänna pensionssystemet. Även föräldraförsäkring, sjukpenning och a-kassa kan påverkas beroende på lönens storlek efter löneväxling. Generellt påverkas även löneavdrag och lönetillägg som följer av de centrala kollektivavtalen.

Vid Lunds universitet kan arbetsgivaren efter överenskommelse med den anställde avsätta minst 500 kr och sammanlagt som mest 35 procent av den anställdes bruttolön (inklusive övriga pensionspremier enligt centrala avtal).**

Vid lönerevision hanteras lönen med bortseende av löneväxlingen.

Den anställde registrerar från och med 8 oktober 2018 själv sin begäran om löneväxling i Primula Webb. För arbetsgivarens räkning tecknas överenskommelsen av den som har delegation på att ingå sådan överenskommelse.

Vem kan löneväxla?

Möjligheten att löneväxla omfattar anställda som är medlemmar i Saco-S respektive OFR/S samt oorganiserade och gäller längst till och med kalendermånaden före den månad som arbetstagaren uppnår pensionsåldern 65 år.

Hur går löneväxling till?

  1. Den anställde registrerar själv sin begäran om löneväxling i Primula Webb under ”Min sida”.
  2. Då arbetsgivaren har en skyldighet att informera berörd arbetstagarorganisation om löneväxlingen i enlighet med PA16, behöver den anställde uppge i begäran om löneväxling vilket förbund den anställde är medlem i. Detta ska göras i fältet ”Meddelande” med en anteckning om antingen ”Saco”, ”OFR” eller ”Oorganiserad”.

Löneväxlingen träder ikraft tidigast månaden efter att överenskommelsen ingåtts. Lunds universitet betalar därefter månatligen in avtalad summa till tjänstepension. Pengarna placeras hos den försäkringsgivare som den anställde tidigare valt. Har den anställde inte gjort något val placeras pengarna hos Kåpan Pensioner.

Överenskommelse om löneväxling sägs upp eller upphör

Överenskommelsen kan sägas upp av båda parter med en uppsägningstid om tre månader. Om överenskommelsen sägs upp av endera parten växlas det löneväxlade beloppet åter till lön.

Löneväxling kan endast ske om det finns förutsättningar för att kunna göra löneavdrag för det belopp som ska växlas till avsättning för tjänstepension, vid t ex hel tjänstledighet upphör överenskommelsen att gälla.

Ändra belopp på löneväxlingen

Önskar den anställde ändra belopp på löneväxlingen måste ny ansökan skickas in och ny enskild överenskommelse göras. En ny överenskommelse med nytt belopp för löneväxling ersätter automatiskt den tidigare överenskommelsen.

Rådgivning och ytterligare information

Lunds universitet ger ingen rådgivning i frågor kring löneväxling. För mer information hänvisas till Statens tjänstepensionsverk och till pensions-, bank- eller annan rådgivare.


*) Eftersom pensionsgrundande inkomst beräknas efter avdrag för den allmänna pensionsavgiften, innebär det att inkomsttaket i realiteten uppgår till 8,07 inkomstbasbelopp.

**) Den övre gränsen är satt mot bakgrund av Inkomstskattelagen (59 kap 5 §) som medger en avdragsrätt om maximalt 35 procent för arbetsgivaren.

Rådgivning och ytterligare information