Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Andra ledigheter

Du kan vid behov ansöka om ledighet från ditt arbete och vissa ledigheter kan beviljas med lön.

Du ansöker om ledighet genom att skicka en ledighetsansökan till din chef. Om du bara ska vara ledig några timmar för till exempel ett läkarbesök kan det räcka att göra en notering på flextidsblanketten. Oavsett längd på ledigheten ska du alltid prata med din chef på förhand.

Ansök om ledigheter i SSC Primula

Det finns ett fåtal (och ovanliga ledigheter) som inte finns med i Primula och som fortfarande söks på blankett, till exempel:

 • Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete
 • Lag om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare
 • Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Ledighetsansökan (PDF 94 kB, nytt fönster)

Ledighet med lön

Förutsatt att din ledighet beviljas har du i vissa fall rätt till lön utan avdrag:

 • Besök hos läkare, universitetets företagshälsovård, öppenvård eller mödravårdscentral samt för blodgivning, om du inte kan göra det på din fritid
 • Akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar efter remiss av tandläkare eller läkare, om du inte kan göra det på din fritid
 • Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning inom egen familj eller närmaste släktkrets (högst tio dagar per kalenderår). Allvarliga sjukdomsfall definieras som sjukdomstillstånd av livshotande art eller ett akut sjukdomsfall. Det handlar inte om ledighet av andra orsaker som berör anhörigs sjukdom, till exempel vård av den sjuka.
 • Flyttning om flyttersättning lämnas av arbetsgivaren (högst tre dagar)
 • Flyttning i annat fall (en dag)
 • Fackligt förtroendemannauppdrag (högst tio dagar per kalenderår)
 • Examen och tentamen (högst fem dagar per kalenderår)

Ledighet utan lön

I tjänstledighetsförordningen regleras eller finns kompletterande regler för följande tjänstledigheter:

 • Ledighet för utlandstjänstgöring, med mera
 • Föräldraledighet
 • Ledighet för vissa kommunala uppdrag
 • Ledighet för facklig anställning

Du kan även beviljas tjänstledighet i andra fall än dessa. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl för det och att det kan ske utan olägenheter för verksamheten vid din arbetsplats.

Studier

Du har som regel rätt att vara ledig för studier. Du har rätt att ta studieledigt över hela året, men du kan även begränsa din studieledighet till terminstid. Du får vanligtvis inte ersättning från arbetsgivaren under din ledighet.

En förutsättning för ledighet för studier är att studierna följer en kursplan eller liknande och innefattar undervisning. 

Ledighetsansökan ska lämnas in i så god tid som möjligt. Din arbetsgivare har viss möjlighet att skjuta på ledigheten i upp till ett halvt år.

Om du väljer att avbryta dina studier har du rätt att återgå i arbete. Du måste räkna med viss fördröjning. Om ledigheten pågått i över ett år har din arbetsgivare rätt att skjuta upp återgången till arbete i en månad. Har ledigheten pågått under en kortare tid än så kan arbetsgivaren skjuta upp återgången i två veckor.

Politiska uppdrag

Du har rätt att vara ledig utan lön för uppdrag som ledamot av riksdagen eller andra politiska uppdrag i kommun och landsting från och med den dag du tillträder uppdraget till och med den dag du lämnar uppdraget. Du ska snarast informera din chef om uppdraget och den tid detta omfattar.

Totalförsvaret

När du är ledig för tjänstgöring i totalförsvaret är huvudregeln att din lön dras in. Det finns dock några undantag:

 • Repetitionsutbildning
  Vid repetitionsutbildning eller motsvarande ska löneutfyllnad betalas ut, när det behövs, så att den totala ersättningen, inklusive dagpenning, motsvarar 90 procent av den fasta lönen.
 • Tjänstgöring som reservofficer
  Under ledighet för tjänstgöring som reservofficer eller motsvarande betalas 25 procent av den fasta lönen ut. Enskild överenskommelse får träffas om att en större del av den fasta lönen ska betalas ut.
 • Övrig totalförsvarsutbildning
  När du är ledig för annan tjänstgöring och utbildning i totalförsvaret, kan arbetsgivaren medge att du får behålla en viss del av lönen, om arbetsgivaren anser detta skäligt med hänsyn till den totala ersättningen som arbetstagaren får under ledigheten.

Enskilda angelägenheter

Du kan även ansöka om tjänstledigt för det som brukar kallas "enskilda angelägenheter". Det kan till exempel handla om att pröva ett jobb hos en annan arbetsgivare eller om att göra en resa, det vill säga alla skäl som kan finnas men som inte räknats upp ovan. Du har ingen självklar rätt att vara ledig av dessa skäl.

Löneavdrag för dessa ledigheter är:

 • Vid ledighet om högst 5 arbetsdagar i följd:
  avdrag för varje arbetsdag som ledigheten omfattar med 4,6 procent av den fasta lönen per månad.
 • Vid ledighet om 6 arbetsdagar eller mer i följd:
  avdrag för varje kalenderdag som ledigheten omfattar med 3,3 procent av den fasta lönen per månad.
 • Vid ledighet under del av dagen:
  avdrag för varje timme med den fasta lönen per månad delad med 175
 • Vid ledighet för närståendevård:
  100 procent x månadslönen x 12 delat med årsarbetstiden

Om en ledighetsperiod omfattar en eller flera hela kalendermånader görs avdrag med hela den fasta lönen.

Om ledigheten endast omfattar en viss del av arbetstiden ska istället för helt avdrag göras ett mindre avdrag som svarar mot ledighetens omfattning.

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen