Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

På väg mot ett tydligare globalt engagemang*

en jordglob.

Universitetets Internationella råd har under vårvintern påbörjat arbetet med att utveckla ett nytt sätt att arbeta med de bredare internationella frågorna. Syftet är att universitetet ska kunna agera snabbare och mer proaktivt i vårt internationella arbete, samtidigt som det ska finnas en större långsiktighet.

Arbetssättet som vi i Internationella rådet har valt att kalla ”Global Dynamic Engagement” (GDE) är en vidareutveckling av det tidigare arbetet med internationella handlingsplaner. Förhoppningen är att få en bättre bild av helheten av vårt internationella engagemang, vilket är angeläget både för enskilda fakulteter och för förvaltningen. Det internationella engagemanget kan till exempel handla om internationella utbyten mellan studenter, lärare/forskare, sampublicering, nätverkssamarbeten som Universitas21 eller EUGLOH, alumnifrågor, finansieringsfrågor och samverkan med organisationer och företag.

Det är sällan som vi i de vardagliga aktiviteterna funderar så mycket på komplexiteten och omfattningen av vårt internationella arbete, men universitetet är aktivt i många olika regioner runt om i världen. En del av detta arbete är gemensamt för hela universitetet och hanteras av sektionen för Externa relationer (ER) och en del genomförs på fakultetsnivå och det kan skifta i fokus och omfattning.
 
För att få en bild av helheten är ett första steg med GDE att kartlägga universitetets aktiviteter, avtal och samarbeten, region för region. Både avseende aktiviteter som genomförs via fakulteterna och aktiviteter som hålls samman av Externa relationer. Inledningsvis har GDE-ansatsen fokuserat på Nordamerika. Vi är nu mitt uppe i analysfasen och återkommer med en tydligare bild över både aktuella och framtida aktiviteter kopplat till just Nordamerika.

En annan viktig fråga i GDE-arbetet är begreppet ”internationalisering på hemmaplan” som i och med pandemin har aktualiserats mer igen. Det kan till exempel vara aktiviteter som virtuella studier med olika online-kurser. Det blir allt vanligare att studenter från universitet i olika länder genomför vissa gemensamma kursmoment via digitala samarbeten över universitets- och nationsgränser. Andra exempel på internationalisering på hemmaplan är engagemang i internationella organisationer i närområdet. Ett engagemang som passar väl med universitetets ambitioner för hållbarhet.

Sammanfattningsvis syftar arbetet med Global Dynamic Engagement till att:

  • Synliggöra det omfattande globala engagemang som Lunds universitet har, vad gäller forskning, utbildning och samverkan.
  • Öka universitetets närvaro i prioriterade områden. Vilka de prioriterade områden är kan skifta över tid.
  • Öka möjligheterna för studenter och medarbetare att vidareutveckla den internationella miljön vid Lunds universitet, bland annat genom bättre förutsättningar för fortsatt internationell rekrytering av medarbetare och studenter.

Genom att arbeta med GDE och kontinuerlig uppdatering av universitetets internationella aktiviteter utifrån region kommer vi förhoppningsvis, som konstaterades inledningsvis, både att kunna arbeta mer proaktivt och snabbare, men samtidigt mer långsiktigt vilket är viktigt ur konkurrenssynpunkt.

Vad GDE däremot inte kan svara upp mot är det tragiska krigsutbrott som vi nu bevittnar i Ukraina. GDE kan i bästa fall öka medvetenheten inom organisationen kring hur geopolitiska förändringar och krig även påverkar universitetets verksamhet. Ur det perspektivet är det angeläget att påminna oss själva om att Lunds universitet även fortsatt står för demokrati, akademisk frihet och internationell öppenhet.

 / Kristina Eneroth

Läs mer:


Denna text ingår i LU-nytt 5 - 2022