Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Avtalsrätt

Du kan få stöd och hjälp i avtalshanteringen. Kontakta avdelningen Juridik så tidigt som möjligt för att få bästa möjliga hjälp.

Avdelningen Juridik bistår vid upprättande, granskning och förhandling av avtal mellan universitetet och företag, organisationer och myndigheter. I universitetets verksamhet förekommer huvudsakligen olika typer av forskningsrelaterade avtal, som olika typer av samarbetsavtal, uppdragsforskningsavtal, sekretessavtal och MTA (Material transfer-avtal) samt utbildningsavtal som studentutbytesavtal, industridoktorandavtal eller examensarbetesavtal.

Om du behöver juridiskt stöd i samband med kommersialisering av dina forskningsresultat, kontakta LU Innovation. 

Läs mer på LU Innovations webbplats.

Hur går avtalshanteringen till?

I en avtalssituation är det viktigt att du själv – som projektansvarig forskare eller ansvarig för avtalet i annan roll – är väl insatt i förutsättningarna och förstår vilka intressen som är viktiga både för universitetet och för motparten i sammanhanget.

Som stöd för en enklare och snabbare hantering har avdelningen Juridik tagit fram ett flertal olika avtalsmallar och en lathund som kan användas vid den egna genomgången av ett avtalsutkast. Tanken är att lathunden ska öka förståelsen för avtalsinnehållet och ge möjlighet att i större utsträckning hantera avtalssituationer med lägre risk, som akademiska samarbeten och avtal som rör låga belopp, på egen hand. Lathunden listar de vanligaste avtalsbestämmelserna, med universitetets inställning i olika sakfrågor, för avstämning mot avtalsutkastet. I universitetets avtalsmallar finns exempel på hur universitetet helst vill att de olika avtalsbestämmelserna ska formuleras i olika typer av avtal.

Universitetets mallsamling omfattar många olika avtalstyper och finns tillgänglig här på hemsidan. Avtalsmallarna kan användas både i sin helhet för att ta fram ett komplett avtalsutkast och för att ge förslag på enskilda avtalsbestämmelser i en förhandlingssituation.

När du behöver vända dig till avdelningen Juridik för råd och stöd vill vi inledningsvis ha en del information för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. En utförlig beskrivning av situationen underlättar arbetet för oss och sparar mycket tid. Det vi oftast behöver veta framgår av formuläret nedan, som vi önskar att du fyller i och lämnar över när du kontaktar oss. Tänk också på att kontakta oss med så god framförhållning som möjligt.

Lathund för avtalshantering (PDF, 113 kB, nytt fönster)

Frågor att besvara inför avtalsgranskning (Word, 40 kB, nytt fönster)

Vad omfattas av den juridiska granskningen?

 • Vem som är rätt avtalspart
 • Villkor om hur och när betalning ska göras
 • Sekretessreglering
 • Hantering av immateriella rättigheter, exempelvis rätt till resultat
 • Publiceringsfrågor
 • Universitetets ansvar vad gäller exempelvis förväntade resultat, resultatens användbarhet, skador eller förluster av olika slag
 • Tillämplig lag och tvistelösning
 • Avtalstid och upphörande

Naturligtvis tittar Juridiska avdelningen på om det finns villkor som strider mot lag eller om det finns hinder mot att genomföra projektet inom ramen för universitetets uppdrag.

Vad omfattas INTE av den juridiska granskningen?

 • Projektets förankring – projektansvarig ansvarar för förankring på institution/fakultet
 • Projektets innehåll och avgränsning – projektbeskrivningen är mycket viktig för avtalets avgränsning och dess innehåll kan inte bedömas av juridiska avdelningen
 • Budget och finansieringsfrågor
 • Jäv- och bisysslefrågor – projektansvarig ansvarar för att ge sådana förhållanden till känna
 • Personanknytning – personer som deltar i projektet ska vara anställda vid universitetet
 • Upphandling – frågor om upphandling stäms av med Inköp & Upphandling
 • Lokaler och utrustning – frågor om lokaler och utrustning stäms av med LU Bygg
 • Projektets styrning och organisation – Juridiska avdelningen kontrollerar att det finns tillräcklig möjlighet för myndigheten att påverka beslut genom exempelvis röstnings- och vetoregler, medan det ligger på projektansvarig att bedöma vad som är lämpligt med hänsyn till projektets mål och innehåll

Finns det mallavtal?

Ett bra avtal ska återspegla situationen det ska användas i. Därför är alla avtal också olika. För att underlätta har vi tagit fram mallavtal för de vanligast förekommande avtalstyperna på universitetet, följ respektive länk här nedan. Kontakta gärna avdelningen Juridik med eventuella frågor om hur mallavtalen kan användas.

Mallavtal tillgängliga på svenska

Nedan finns de svenska mallavtalen.

Mallavtal tillgängliga på engelska

Nedan finner du de engelska mallavtalen. 

Vem undertecknar?

Avtalets innehåll och dess sammantagna ekonomiska värde avgör vem som har behörighet att skriva under avtalet för Lunds universitet. Vem som undertecknar avtalet framgår av rektorsbeslutet Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet 2016.

Läs mer i Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet 2018 (PDF, 152 kb, nytt fönster).

Den person som är behörig att underteckna enligt ovan måste alltid sätta sig in i avtalsinnehållet och ta ställning till om universitetet bör ingå avtalet. Detta gäller oavsett om avtalet granskas av jurist eller inte. Ett avtal innehåller alltid förutsättningar som inte kan bedömas av avdelningen Juridik. Projektansvarig ska se till att det finns tillräckligt beslutsunderlag, exempelvis ekonomisk dokumentation, redovisad förankring för projektet vid institution/område och eventuella kommentarer från ansvarig jurist.

Läs mer i Checklista inför rektors undertecknande av avtal (Word, 19 kB, nytt fönster).

Diarieföring av avtalet

Ett avtal med en extern part utgör ett ärende vid Lunds universitet som ska diarieföras på institutions- eller områdesnivå. Även den korrespondens som avdelningen Juridik för med den externa parten under förhandlingen ska diarieföras i ärendet. Det är du, som ansvarig för avtalet, som har ansvar för att detta sker. Kontakta ansvarig registrator om du behöver mer information.

Jäv, bisyssla och anlitande av juridisk person

I en avtalssituation, exempelvis när det handlar om samarbete med ett företag där en anställd har intressen, kan man behöva stämma av frågor om jäv och bisysslor och vad som gäller för anlitande av ett företag med kopplingar till universitetsanställda. Det är viktigt att uppmärksamma om projektansvarig eller annan anställd som deltar i ett samarbetsprojekt har intressen i någon av samarbetsparterna. Med intressen avses främst olika typer av jävsförhållanden, som ägande i ett bolag, eller annan typ av bisyssla som kan vara förtroendeskadlig. Se nedanstående riktlinjer.

Läs mer i beslutet Lunds universitets föreskrifter om bisysslor (PDF, 354 kB, nytt fönster) som också finns tillgängligt på Regelverket - Personal.

Läs mer i beslutet Anlitande av juridisk person (PDF, 34 kB, nytt fönster) som också finns tillgängligt på Regelverket – Juridik och dokumenthantering.

Sidansvarig:

Kontakt

Vid frågor om Avtal kontakta:

Sanna Håkansson (N (alla utom Kemiska och Fysiska), EHL, S, J, K, HT, USV, LUCE)
Jurist 
sanna [dot] hakansson [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 08 10


Carl Petersson (LTH (Kemiska och Fysiska), M (Translationell, Laboratorie, Experimentell), Gemensam förvaltning, ER)
Jurist
carl [dot] petersson [at] legal [dot] lu [dot] se  
+46 46 222 76 41
 

Sara Lindgren (M (Kliniska vetenskaper Lund och Malmö, Hälsovetenskaper), Max IV)
Jurist
sara [dot] lindgren [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 76 52

 

Hanna Stam (LTH (alla utom Kemiska och Fysiska)
Jurist
hanna [dot] stam [at] legal [dot] lu [dot] se
+46 46 222 71 41

 

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen