Lönepåverkande faktorer

Vid Lunds universitet använder vi oss av lönepåverkande faktorer istället för lönekriterier. Vilka de lönepåverkande faktorerna är finns fastställt i universitetets lönepolitiska program.

Lönesättningen ska vara resultatinriktad, vilket innebär att den påverkas av dina resultat och dess betydelse för universitetet. Lönesättningen ska dessutom vara individorienterad – det ska löna sig att göra en bättre prestation och utvecklas i arbetet.


Övergripande lönepåverkande faktorer

 • Befattningens svårighetsgrad och ansvar.
 • Den enskildes personliga skicklighet.
 • Den enskildes betydelse för verksamhetens resultat.
 • Marknadskänslighet.

Särskilda lönepåverkande faktorer för lärare

Vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet

Graden av vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

 • Egna aktuella forskningsaktiviteter.
 • Förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Egna, nationellt och internationellt publicerade arbeten och uppdrag.
 • Förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen eller studerande vid konstnärliga utbildningar till konstnärlig mognad.
 • Uppdrag som sakkunnig och fakultetsopponent.
 • Deltagande i flervetenskaplig verksamhet.
 • Förmåga att upprätthålla och utveckla ämneskunskaper genom kontakt med aktuell forskning.
 • Medverkan i nationellt och internationellt forskningssamarbete.
 • Gästforskning och undervisning vid andra lärosäten inom och utom landet.
 • Ledamotskap av nationella och internationella forskningsorgan.

Pedagogisk skicklighet

Graden av pedagogisk skicklighet i fråga om:

 • Förmåga att genomföra, utveckla och leda utbildningar av hög kvalitet.
 • Förmåga att förmedla engagemang och intresse för ämnet.
 • Förmåga att aktivera studenterna till egen inlärning.
 • Förmåga till helhetssyn och förnyelse genom olika undervisnings- och utvärderingsformer.
 • Utarbetande av läromedel.
 • Förmåga som akademisk ledare samt sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ledningsförmåga

Ledning av verksamhet och personal:

 • Organisering och ledning av forskningsprojekt och forskningsgrupper.
 • Ledningsuppdrag eller uppdrag i organ inom högskolan.
 • Aktivt deltagande i kvalitetsarbete.
 • Medverkan i institutionsgemensamt utvecklingsarbete.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • Förmåga att tillföra verksamheten externa forskningsanslag eller uppdragsutbildning.

Särskilda lönepåverkande faktorer för teknisk och administrativ personal

Yrkesskicklighet

 • Breda och aktuella kunskaper inom det egna yrkesområdet.
 • Specialistkunskaper inom det egna yrkesområdet.

Ansvarstagande

Ansvarstagande, för till exempel verksamhetsresultat och personlig utveckling:

 • Engagemang i svårare och komplexare arbetsuppgifter.
 • Kompetensutveckling inom det egna arbetsområdet.

Ledningsförmåga

Ledning av verksamhet och personal:

 • Ledningsuppdrag eller uppdrag i organ inom universitetet.
 • Utveckling av kvalitetsarbete såsom IT-tillämpning, internationaliseringsarbete och jämställdhetsarbete.
 • Medverkan i institutionsgemensamt utvecklingsområde.

Initiativkraft och innovativ förmåga

Samarbetsförmåga

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.