Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsgrupp ska titta på ChatGPTs påverkan på undervisningen

Foto av datorer som beräknar text i färgkodning.

AI-boten ChatGPT som släpptes av OpenAI i slutet av 2022 har orsakat stor uppmärksamhet och oro hos många lärare. Nu ska en arbetsgrupp få i uppdrag att se över hur man kan stötta lärare i hanteringen av examinationer.

Många lärare har hört av sig med oro om ökat fusk i examinationer och hur man kan upptäcka användning av ChatGPT. Deras frågor handlar bland annat om hur examinationer kan utformas för att hindra användning av AI-verktyg. Finns det några regler som kan användas? Men också hur ChatGPT och andra liknande AI-verktyg kan användas för att förbättra och utveckla lärandet och undervisningen.

Lärarna har efterfrågat stöd i dessa frågor och nu har en arbetsgrupp fått i uppdrag att titta på hur ChatGPT kan påverka utbildningen och därefter komma med rekommendationer.

Arbetsgruppen ska diskutera och ge förslag på examinationsupplägg som motverkar fusk men samtidigt är meningsfulla i relation till studenternas lärande och utveckling av kunskaper, inte minst i förmågan till kritiskt och kreativt akademiskt skrivande. Arbetsgruppen ska se över LU:s riktlinjer och föreskrifter för fusk i ljuset av de nya omständigheter som AI-tekniken innebär.

Arbetsgruppen ska också ge exempel på hur ChatGPT kan användas i undervisningen på ett sätt som stödjer studenternas lärande. De har även i uppgift att publicera artiklar, tips och andra resurser i frågan på lämplig webbplats och bjuda in till seminarier för universitetets lärare.

De mest akuta frågorna som rör examination ska prioriteras och rekommendationer för utformning ska läggas ut löpande och vara ett stöd inför de stora examinationerna vid ungefär mitten av mars.

Personer/enheter som kommer att ingå i arbetsgruppen är Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU), Centre for Engineering Education (CEE), Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande (MedCul), Enheten för undervisningsstöd, Avdelningen för juridik, lärare från Institutionen för informatik. Lunds universitets studentkårer utser en studeranderepresentant. Det står arbetsgruppen fritt att vid behov ta in ytterligare deltagare.

Anders Sonesson är sammankallande med stöd av Rachel Forsyth. Elin Bommenel är också med i arbetsgruppen. Gruppens arbete ska fortlöpande rapporteras till vicerektor Ann Kristin Wallengren.

Följ arbetsgruppens arbete på webbsidorna: AI i undervisningen | Stöd för digital undervisning.