Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetssäkringsarbetet av universitetets utbildningar är godkänt enligt UKÄ:s granskning

Bild på studenter som samtalar. UKÄ.

Resultatet av UKÄ:s lärosätesgranskning är nu klar. Under hösten 2020 påbörjades lärosätesgranskningen av Lunds universitet som fokuserar på huruvida universitetets systematiska kvalitetssäkringsarbete fungerar tillfredsställande utifrån UKÄ:s (Universitetskanslersämbetet) kriterier. Nu har beslut och yttrande från bedömargruppen tillkännagetts.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har granskat Lunds universitets interna kvalitetssäkring av utbildning på alla nivåer. Alla lärosäten i Sverige genomgår denna granskning vart sjätte år och bedöms enligt en tregradig skala: godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Granskningen görs av en extern bedömargrupp och fokuserar på sammanlagt 19 bedömningsgrunder som täcker in olika frågor kopplade till kvalitet, exempelvis processer för uppföljning, studentstöd, regelbundna granskningar av utbildningar samt studenters och doktoranders möjligheter till inflytande över sin utbildning.

Samtliga bedömningsgrunder bedömdes vara uppfyllda vid Lunds universitet och den sammanvägda bedömningen är att Lunds universitet har ett godkänt kvalitetssäkringsarbete. I sitt yttrande lyfter bedömargruppen upp styrkorna med Lunds universitetets kvalitetsarbete och lämnar också rekommendationer på vilka områden universitetet kan fortsätta utveckla.

Av de 26 svenska lärosäten som hittills har granskats har fem fått det sammanvägda omdömet godkänt. Av dessa är det endast Lunds universitet och Konstfack som har fått samtliga 19 bedömningsgrunder uppfyllda.